موضوعات = مطالعات استراتژیک
تعداد مقالات: 7
2. بررسی آمادگی استراتژیک در معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-16

محسن وحدانی؛ مهرزاد حمیدی؛ محمد خبیری؛ ابراهیم علیدوست


3. شناسایی و اولویت بندی موانع تدوین و اجرای مدیریت استراتژیک در ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 69-82

سیده الهام کاظمی رضایی؛ شیرین زردشتیان؛ همایون عباسی


4. تحلیل راهبردی ورزش قهرمانی بانوان استان همدان با استفاده از تکنیکSWOT

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-16

رضا اندام؛ علی اکبر آقایی؛ مهرداد عنبریان؛ علی پارساجو


6. بررسی وضعیت تفکر استراتژیک مدیران انجمن گردشگری ورزشی کشور بر اساس مدل جین لیدکا

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 73-81

سیدجعفر موسوی؛ نفیسه بردیافر


7. مطالعه چالش های موجود در بخش های چهارگانه ورزش کشور (مطالعه دلفی)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 65-79

عباس شعبانی؛ مرتضی رضایی صوفی؛ ابوالفضل فراهانی