شناسایی و اولویت بندی موانع تدوین و اجرای مدیریت استراتژیک در ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی، دانشگاه رازی

2 استادیار مدیریت ورزشی ، دانشگاه رازی

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی موانع تدوین و اجرای مدیریت استراتژیک در ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران بوده است. روش این پژوهش توصیفی و در حیطه مطالعات راهبردی و به صورت میدانی انجام شده است. این تحقیق در دسته تحقیقات کاربردی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران، معاونین و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان غرب ایران(استان های کرمانشاه، همدان، ایلام، لرستان، کردستان) و روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. یافته های حاصل حاکی از آن است که تمامی نه عامل نقش قابل توجهی رو در موانع تدوین و اجرای مدیریت استراتژیک داشته است و رتبه بندی آن ها به ترتیب عبارت اند از موانع اجرایی، برنامه ریزی، سازمانی، مدیریتی، فرهنگی، کارکنان، ادراکی، منابع و ارتباطی. مدیران و برنامه ریزان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور از این مدل و ابزار به عنوان الگویی جهت توجه به تمامی موانع پیش روی اجرای استراتژی و حل آن ها استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-  الهی، علیرضا؛ حمیدی، مهرزاد؛ پیمان‌فر، محمدحسن (1۳92). رتبه‌بندی موانع پیاده سازی مؤثر استراتژی‌ها در نظام ورزش کشور براساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال سوم (یازده پیاپی)، شماره 6 (22 پیایی)، پاییز و زمستان.
-  حسینی، سید یعقوب؛ حمزئیان، کیانوش (1389). شناسایی موانع اجرای برنامه‌های راهبردی با روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری. تهران: پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک.
-  خاتمی فیروزآبادی، سید محمدعلی؛ جلالی، سید‌حسین؛ پرورده، سید علی‌محمد (1392). استفاده از روش تاپسیس فازی به منظور اولویت بندی موانع اجرای استراتژی در میان پیمانکاری بخش انرژی.
-  دیوید، فردآر (1379). مدیریت استراتژیک. ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
-  ریبینیاک، لارنس. جی (1389). عملیاتی‌کردن استراتژی: مدیریت اثربخش اجرا و تغییر، ترجمه‌ی نادرمظلومی، شهرام خلیل‌نژاد و علیرضا‌ هاشمی، تهران: نشر آیلار.
-  سپهری‌نیا، فهیمه؛ سیدمحمدحسن، حسینی (1394). بررسی و ارزیابی موانع اجرای مدیریت استراتژیک درشرکت‌های تولیدی (مطالعه‌ی موردی شرکت تولیدی ماشین‌های الکترونیکی جمکو)، همایش ملی مدیریت و آموزش، ملایر، دانشگاه ملایر.
-  سبحان اللهی، محمدعلی؛ نوروزشاد، ندا (1389). شناسایی موانع تدوین و اجرای استراتژی شرکت توانیر. فصلنامه علمی، ترویجی مدیریت و توسعه، 12 (47)، 72-62.
-  شیروانی، علیرضا (1۳88). موانع استقرار مدیریت استراتژیک براساس الگوی برایسون (مطالعه موردی: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اصفهان)، چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک.
-  عباس زاده، مهدیه؛ حنیفی، فریبا؛ نوری پور، داریوش (1۳89). موانع کاربرد مدیریت استراتژیک در سازمان‌های دولتی کشور ایران، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و نوآوری، شیراز.
-  عزیزی، نعمت‌الله؛ محمدی، شیرکوه (1۳91). موانع اجرای مدیریت استراتژیک در آموزش و پرورش: تأملی بردیدگاه مدیران و کارشناسان سازمان آموزش وپرورش استان کردستان. مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، پاییز و زمستان، دوره ششم.
-  مظلومی، نادر؛ جلالی، سیدحسین (1391). اولویت‌بندی موانع تأثیرگذار بر پیاده سازی برنامه‌های استراتژیک در صنعت داروی کشور.
-  معصومی، حسن؛ غرایاق زندی، حسن؛ کیاکجوری، داود؛ عمادی، سیدرسول (1394). شناسایی و اولویت بندی موانع مدیریت راهبردی در وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون‌های ورزشی با استفاده از روش تصمیم‌گیری آنتروپی- فازی.
-  گودرزی، محمود؛ قربانی، محمدحسین؛ صفری، حمیدرضا (1394). شناسایی و تدوین الگوی موانع اجرای برنامه‌های استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان ایران.
-  Miller, S, Wilson, D, and Hickson, D. (2004). Beyond Planning: Strategies for Successfully Implementing Strategic Decisions. Long Range Planning 37 (3), 201-218.
-  Nutt, P. C. (2007). Examining the link Between Plan Evaluation and Implementation. Technological Forecasting and Social Change, 74, 1252-1271.
-  Miller, D. (2002). Successful Change leaders: What Makes Them? What Do They Do That Is Different?. Journal of Change Management, 2(4), 359-68.
-  Ines, Ghorbal-Blal. (2011). The role of middle management in the execution of expansion strategies: The case of developers’ selection of hotel projects, International Journal of Hospitality Management. 30, 272–282.
-  Heide, M., Grønhaug, K, and Johannessen, S. (2002). Exploring barriers to the successful implementation of a formulated strategy. Scandinavian Journal of Management, 18: 217-231.
-  Dehayyat, Jehad Al and Anchor, J.R. (2009). Strategy Implementation Problems in Jordanian Publicly Quoted Industrial Firms, Proceeding of the British Academy of Management conference.
-  David, F. R. (2010). Strategic Management, International Editions. Parsayan. A and Aarabi. S.M.
-  Herri, Ade Winanta Zaimardi, and Irda (2015). Barriers in Implementing Strategic Management Process at Local Government: Case Padang City Regency-West Sumatera.
-  Shamsedin Nazemi, Sajjad Torkaman Asadi, Salman Torkman Asadi (2015). Barrriers to Strategic Planning Implementation; Case Of: Mashhad Electricity Distribution Company.