تحلیل راهبردی ورزش قهرمانی بانوان استان همدان با استفاده از تکنیکSWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی داشگاه صنعتی شاهرود

3 دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، تحلیل راهبردی ورزش قهرمانی بانوان استان همدان با استفاده از تکنیکSWOT  بود. نمونه آماری پژوهش 110 تن (38 مرد و 72 زن) شامل مربیان، داوران،کارشناسان ادارات ورزش و جوانان، اساتید تربیت بدنی، قهرمانان ورزش بانوان، اعضای هیئت‌های ورزشی استان و مدیران ورزشی استان همدان بودند که به‌طور هدفمند انتخاب شدند. در بخش نظرسنجی از پرسشنامۀ محقق ساخته عوامل درونی و بیرونی و فرم‌های تعیین موضوعات استراتژیک استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه مورد نظر توسط چند تن از اساتید و کارشناسان صاحب نظر و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ (946/0=α) مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، علاوه بر شاخص‌های توصیفی و آزمون فریدمن، از ماتریس ارزیابی درونی و بیرونی برای تعیین موقعیت؛ و تحلیل SWOT و طوفان مغزی برای تعیین استراتژی‌ها استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد ورزش قهرمانی بانوان استان همدان در وضعیت کنونی از 13 قوت، 21 ضعف، 13 فرصت و 13 تهدید برخوردار می‌باشد. بر این اساس، 8 استراتژی در قالب 46 برنامه تدوین گردید. با بررسی موقعیت استراتژیک ورزش قهرمانی بانوان استان همدان، مشخص شد که این سازمان بر روی محور مختصات SWOT از لحاظ عوامل داخلی در ناحیۀ ضعف‌ها و از لحاظ عوامل خارجی در ناحیۀ فرصت‌ها قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-  آقایی، علی اکبر؛ نادریان، مسعود؛ اندام، رضا؛ معماری، ژاله (1392). آسیب شناسی ورزش هندبال استان سمنان با استفاده از الگوی برنامه‌ریزی استراتژیک. مطالعات مدیریت ورزشی، 17: 40- 11.
-  احسانی، محمد؛ ابودردا، زینب؛ اقبالی، مسعود (1387). بررسی علل عدم حمایت اسپانسرها از ورزش حرفه‌‌ای بانوان شهر اصفهان. نشریه علوم حرکتی و ورزش، 12: 120- 111.
-  اعرابی، سید محمد (1389). دستنامه برنامه‌ریزی استراتژیک. چاپ سوم. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
-  بنار، نوشین؛ احمدی، نسرین؛ کریمی، فریبا (1392). بررسی مشکلات ورزش قهرمانی زنان استان گیلان. نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، سال اول، شماره 1: 25 – 11.
-  پایگاه تحلیلی خبری خانواده و زنان. با تلاش ایران میخ حجاب در ورزش جهان کوبیده شد. 26 مهرماه 1391، کد خبر: 4283.
http://mehrkhane.com/fa/news/4283/
-  خسروی زاده، اسفندیار؛ حمیدی، مهرزاد؛ یدالهی، جهانگیر؛ خبیری، محمد (1388). شناسایی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران و تنگناها و چالش‌های فراروی آن. نشریه مدیریت ورزشی، شماره 1: 35- 19.
-  درُی، بهروز (1387). چارچوب طراحی و تدوین الگوی نظام توسعه مدیریت با تأکید بر رویکرد توسعه مدیریت بسیجی. مطالعات راهبردی بسیج، شماره 39 : 92- 69.
-  دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (24/ 5/1390). جای خالی ورزش بانوان در سیاست‌های آینده کشور. روزنامه اعتماد. شماره: 2237.
-  دفتر ملی مدیریت و توسعة ورزش کشور (1387). گزارش بخش تربیت بدنی و ورزش در برنامة پنجم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور. سازمان تربیت بدنی، معاونت فرهنگی و امور استان‌ها، ویرایش هشتم.
-  راسخ، نازنین؛ سجادی، نصرا...؛ حمیدی، مهرزاد؛ خبیری، محمد (1394). طراحی و تدوین برنامه راهبردی ورزش قهرمانی بانوان کشور. نشریه مدیریت ورزشی، دوره 7، شماره 3: 334-309.
-  سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران (1381). سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور: مؤلفه توسعه ورزش قهرمانی. تهران: رادسامانه.
-  غفرانی، محسن؛ گودرزی، محمود؛ سجادی، نصرا...؛ جلالی فراهانی، مجید (1389). طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش قهرمانی استان سیستان و بلوچستان. نشریه مدیریت ورزشی، شماره 4: 190- 169.
-  غفوری، فرزاد؛ رحمان سرشت، حسین؛ کوزه چیان،‌هاشم؛ احسانی، محمد (1382). مطالعه و بررسی نگرش متخصصان تربیت بدنی به نقش رسانه‌های جمعی (رادیو، تلوزیون و نشریات) در گرایش مردم به ورزش قهرمانی و همگانی. نشریه حرکت. شماره 16: 78- 57.
-  مظفری، سید امیر احمد؛ الهی، علیرضا؛ عباسی، شهامت؛ احدپور، هنگامه؛ رضایی، زین العابدین (1391). راهبرد‌های توسعة نظام ورزش قهرمانی ایران. مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 13: 48-13.
-  منظمی، مریم؛ علم، شهرام؛ شتاب بوشهری؛ ناهید (1390). تعیین عوامل مؤثر بر توسعة تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران. مدیریت ورزشی، شمارة 10: 168- 151.
-  Andreff, W., (2000). Sport and economic development, Play the Game. P. 12-16.
-  Angelo, C.  And Fabio, A. (2003). Economics of sports: The market structure of football players and the competitive balance among the teams before and after the Bosman Ruling. Working Paper .No.38. http://econpapers.respect.org.
-  Australian Sports Commission, (2004). Planning in Sport: A Good Guide for Sporting Organizations. www.ausport.gov.au.
-  AustralianWomenSport. (2005-2008). Strategicplan. www.australianwomensport.com.au
-  Boyd, Patrick, (2005). Forging Future Success: A Strategic Planning Guide for Fijies National Sport Federations. Fiji Association of Sports and National Olympic Committee.
   www.fijiolympiccommittee.com.
-  Harrison, R., (1995). Training and development.London, Institute of personal and development.
-  Football Federation Austeralia, (2013). Womens Football: Strategic Plan 2014-2016. www.myfootballclub.com.au/.../Women_s_Football_strategic_plan.pdf
-  Office for Recreation and Sport. (2004). Strategic Planning: A Guide for Recreation and Sporting Organizations. http://fulltext.ausport.gov.au/fulltext/2004/sa/strategic_planning.asp
-  Toro, M., (2005). Public perception of credibility of male and female sportscaster. A dissertation for the degree of Master of Arts in communication, faculty of the virgina Polytechnic Institue and state University.