تأثیر یادگیری استراتژیک بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی چابکی استراتژیک (مطالعه موردی: ادارات ورزش و جوانان استان همدان و کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی،کرمانشاه، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی، دانشگاه رازی، دانشکده علوم ورزشی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر یادگیری استراتژیک بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی چابکی استراتژیک در اداره-های ورزش و جوانان می‌باشد. تحقیق حاضر، توصیفی – پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را همه کارشناسان، کارمندان و مدیران اداره‌های ورزش و جوانان استان‌های همدان و کرمانشاه در سال 1396 تشکیل داده‌اند (410N=)، که از طریق نمونه گیری تصادفی- طبقه‌ای متناسب با حجم، تعداد 202 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه استاندارد یادگیری استراتژیک تسینگ (2011)، پرسش‌نامه چابکی استراتژیک سامر (2011)، پرسش‌نامه عملکرد سازمانی هرسی و گلد اسمیت (2003)، بود. روایی صوری پرسش‌نامه‌ها با استفاده از نظر 10 نفر از متخصصان و اساتید مدیریت ورزشی و روایی سازه با استفاده از تحلیل عامل تأییدی بررسی و تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار LISREL8/8 استفاده گردید. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که بیشترین میزان اثر مربوط به رابطه بین یادگیری استراتژیک و چابکی استراتژیک کارکنان بود. یادگیری استراتژیک نیز تأثیر نسبتا بالایی بر عملکرد سازمانی داشت، چابکی استراتژیک نیز با شدت متوسطی بر عملکرد سازمانی مؤثر بود. همچنین یادگیری استراتژیک از طریق چابکی استراتژیک اثر چشمگیری بر عملکرد سازمانی می‌گذارد که از مقدار اثر مستقیم آن بیشتر می‌باشد. پیشنهاد می‌شود مدیران سطوح مختلف ادارات ورزش و جوانان، با تهیه برنامه جامع استراتژیک و گردآوری دانش جدید، به منظور گسترش یادگیری استراتژیک، سرعت عکس‌العمل در مقابل تغییرات محیطی سازمان و افزایش چابکی استراتژیک را برای کارکنان خود مهیا سازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- احمدی، علیرضا؛ صابونچی، رضا (1391). «رابطه چابکی سازمانی و سازمان یادگیرنده در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه تحقیقات علوم ورزشی، 2(8)، 65-77.
- آرمان، مانی؛ شفیعی، محبوبه (1395). «قابلیت­های رقابتی در شرکت­های دانش بنیان، مدلی برای تبیین نقش چابکی استراتزیک و یادگیری استراتژیک»، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 25(83)، 50-25.
- جلالی فراهانی، مجید؛ صابری، علی (1394). «تبیین رابطه فراموشی سازمانی هدفمند و یادگیری سازمانی با چابکی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان همدان»، نشریه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 2(8)، 35-44.
- چناری، امین­رضا؛ عیدی، حسین (1394). «تحلیل ارتباط فراموشی سازمانی و چابکی سازمانی با عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: وزارت ورزش و جوانان)»، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 2(5)، 11-20.
- حسینی طباطبایی، بی بی اعظم؛ فهیم دوین، حسن (1395). پیش­بینی چابکی سازمانی بر اساس مؤلفه­های یادگیری سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی، دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش.
- رمضانیان، محمد رحیم؛ ملائی، مینا (1392). «بررسی چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان‌ها»، مطالعات مدیریت ورزشی، 20، 204-185.
- عالم تبریز، اکبر؛ عباسی، مهرانگیز (1395). «تأثیر قابلیت های فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی از طریق ظرفیت جذب دانش و یادگیری سازمانی»، نشریه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، 5(17)، 1-27.
- عزیزپور لیندی، عبدالصمد؛ طهماسبی، رضا (1394). «بررسی نقش تعدیل‌گری سرمایه فکری بر رابطه چابکی و عملکرد سازمان (مورد مطالعه: اداره کل آموزش و پرورش شهرستان­های استان تهران)»، نشریه مدیریت سرمایه اجتماعی دانشگاه تهران، 2(2)، 291-316.
- فیاضی، مرجان؛ اعرابی، سید محمد (1389). «الگوی هم آهنگی راهبردهای منابع انسانی با عملکرد»، فصل­نامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 2(6)، 1-22.
- قاسمی، سمیرا (1394). چابکی استراتژیک کلید موفقیت در محیط پویا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد واحد قشم.
- کردنائیچ، اسداله؛ فانی، علی اصغر؛ مسعودی، زهرا (1393). «فرهنگ سازمانی حلقه مفقوده شفافیت سازمانی و عملکرد سازمان»، نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، 12(2). 173-189.
- کلانی، امین؛ ساعت­چیان، وحید؛ قربانی، مهدی (1393). «مدل ارتباطی قابلیت­های یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی اداره­های ورزش و جوانان استان­های شمالی ایران»، دوفصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 4(23)، 117-129.
- کلانی، امین؛ ترخانی، عزت الله (1392)، «رابطه قابلیت­های یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران»، نشریه مدیریت منابع انسانی، 1(1)، 73-84.
-  Birasnav. M. (2013). Knowledge management and organizational performance in the service industry: The role of transformational leadership beyond the effects of transactional leadership, Journal of Business Research, 21(2), 1-8.
-  Charlotta A. Sirén. (2012). Unmasking the capability of strategic learning: a validation study. The Learning Organization, 19(6), 497 – 517.
-  Chiang C., Hillmer C.K., Suresh N., (2012). An empirical investigation of the impact of strategic sourcing and flexibility on firm’s supply chain agility, International Journal of Operations and Production Management, Vol. 32, No. 1, 49-78.
-  CynthiaA., Lengnick-Hall and Jessica L. Inocencio-Gray., (2013). Institutionalized Organizational Learning and Strategic Renewal: The Benefits and Liabilities of Prevailing Wisdom. Journal of Leadership & Organizational Studies 20(4), 420– 435.
-  Doz, Y. L. & Kosonen, M. (2010). Embedding Strategic Agility: A Leadership Agenda for Accelerating Business Model Renewal. Long Range Planning, 43, 370-382.
-  Fang W, Hsu Y-H (2009). Intellectual capital and new product development performance: The mediating role of organizational learning capability. Technological Forecasting & Social Change, 76: 664–677.
-  Federico Cosenz, Lidia Noto. (2015). Combining system dynamics modelling and management control systems to support strategic learning processes in SMEs: a Dynamic Performance Management approach, Journal of Management Control, 27(2), 25-49. 
-  García‐Morales, V., Llorens‐Montes, F., & Verdú‐Jover, A. (2006). Antecedents and consequences of organizational innovation and organizational learning in entrepreneurship. Industrial Management & Data Systems, 106(1), 21 – 42.
-  Idris Wael, Mohamad Subhi & AL- Rubaie Taher. (2013). Examining the Impact of Strategic Learning on Strategic Agility. Journal of Management and Strategy, Vol. 4, No. 2. 70-78.
-  22. Kohtamaki, Marko. (2015). Stretching strategic learning to the limit: The interaction between strategic planning and learning. Journal of Business Research, 22(2), 1-11.
-  Long, C., (2000). Measuring Your Strategic Agility, Consulting to Management - C2M, Dec2000, Vol. 11 Issue 3, 25.
-  Morales, Victory, & Montes, Francisco, J. (2006). Antecedents & Consequences of Organizational Innovation & Organizational Learning in Entrepreneurship. Industrial Management & Data Systems, 106(1), 21-42.
-  Ojiha, Divesh. (2008). Impact of strategic agility on competitive and financial performance, A Dissertation Presented to the Graduate School of Clemson University.
-  Onyema & Akanbi, P. (2012). The Influence of Strategic Agility on the Perceived Performance Of Manufacturing Firms In Nigeria. International Business & Economics Research Journal, 11(2), 153-160.
-  Oyedijo, A. (2012). Strategic Agility and Competitive Performance in the Nigerian Telecommunication Industry: An Empirical Investigation. American International Journal of Contemporary Research, 2(3), 227-237.
-  Pietersen, William. (2008). Strategic Learning: A Leadership Process for Creating and Implementing Break Through Strategies. McGraw-Hill, Inc., USA.
-  Salih ALI. A (2014). Impact of Strategic Thinking and Strategic Agility on Strategic Performance: A Case Study of Jordanian Insurance Industry Companies. International Review of Management and Business Research. 3: 1871-1882.
-  Samer Abbu- Radi. (2013). Strategic Agility and Its Impact on the Operations Competitive Capabilities in Jordanian Private Hospitals. Thesis submitted in partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of master in Business Administration, 1-136.
-  Weber, Y. & Tarba, S. Y. (2014). Strategic Agility: A State of the Art. California Management Review, 56, 5-12.