آینده‌پژوهی توسعه ورزش حرفه‌ای زنان ایران بر پایه سناریونویسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه علوم و تحقیقات

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

4 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

10.22084/smms.2021.24686.2908

چکیده

هدف این پژوهش آینده‌پژوهی توسعه ورزش حرفه‌ای زنان ایران بر پایه سناریونویسی در افق 1410 بود. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از از نظر گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را خبرگان حوزه ورزش زنان تشکیل می‌دادند که براساس معیارهای خبرگی 20 نفر از آن‌ها به صورت هدفمند انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری از نوع پرسشنامه بود که محتوای آن برگرفته از مطالعات گذشته بود و پیش‌تر قبل از توزیع آن روایی و پایایی آن با روش‌های روایی محتوایی و آلفای کرونباخ به تأیید صاحب‌نظران رسیده بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از رویکرد تحلیل ساختاری و سناریونگاری با کمک نرم‌افزارهای Micmac و Scenario Wizard استفاده شد. یافته‌ها نشان داد از بین 40 متغیر اثرگذار بر توسعه ورزش حرفه-ای زنان در ایران، 12 متغیر شامل کفایت سرمایه، مشارکت بخش خصوصی، درآمدزایی و تجاری‌سازی ورزش بانوان، سرمایه‌گذاری دولت، جذب سرمایه مالی، افزایش سطح درآمد، افزایش قدرت و حضور بانوان در فضای ورزش، افزایش تعداد باشگاه‌های ورزشی در حوزه ورزش بانوان، حمایت جامعه از توسعه ورزش‌ زنان، افزایش زنان تحت پوشش ورزش قهرمانی، حمایت رسانه‌ها، کسب سهمیه در رقابت‌های المپیک نقش کلیدی را آینده ورزش حرفه‌ای زنان دارند. همچنین پیش‌روی ورزش زنان در افق 1410، 3 سناریو با امتیاز بالا و احتمال وقوع بیشتر وجود دارند که از میان آن‌ها 2 سناریو شرایط امیدوار کننده و مطلوب (سناریوی شماره 1 و 2) و یک سناریو (سناریوی شماره 3) شرایط نسبتاً مطلوب را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات