بررسی وضعیت تفکر استراتژیک مدیران انجمن گردشگری ورزشی کشور بر اساس مدل جین لیدکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال سنجش میزان تفکر استراتژیک در میان مدیران انجمن گردشگری ورزشی کشور بود. جامعه آماری شامل مدیران انجمن گردشگری ورزشی کشور و نمونه ها بصورت تمام شمار 64 نفر انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه جین لیدکا(1998) در پنج بعد بود. روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه به تایید چند تن از اساتید مدیریت رسید و پایایی آن نیز از طریق یک آزمون مقدماتی با استفاده از آلفای کرونباخ 81/0 بدست آمد. یافته‌ها نشان داد که مدیران انجمن گردشگری ورزشی در نگرش سیستمی، عزم استراتژیک، فرصت‌طلبی هوشمندانه، تفکر فرضیه محور و تفکر در طول زمان به ترتیب از بیشترین تا کمترین میزان را دارا بودند؛ علیرغم این‌که مدیران انجمن گردشگری در ابعاد تشکیل‌دهنده تفکر استراتژیک از حد متوسط تا زیادی برخور دارند، اما نیازمند برنامه‌ریزی بیشتر جهت تقویت این ابعاد هستند. علاوه بر این روابط همبستگی میان متغیرهای زمینه‌ای تحقیق با متغیر ملاک نشان داد که سابقه کار بیشترین نقش مؤثر در تفکر استراتژیک مدیران را دارا بود

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-  آبده­گاه، احسان (1387). "بررسی تفکر استراتژیک با هدف تفکر سیستمی در بهنوش گچساران بر اساس مدل لیدکا"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی، دانشگاه پیام نور تهران.
-  بهرامی، حمید؛ طاهری فرد، طیبه (1391). "ارائه مدل مفهومی برای سنجش تفکر مدیران بر اساس مؤلفه­های تفکر استراتژیک"، دانشگاه تهران، نشریه راهبرد. شماره 8، صفحات 3 تا 30.
-  جاوید، مجید؛ اسدی، حسن؛ گودرزی، محمود و محمدی‌ترکمانی، احسان (1391). "نقش اینترنت و رسانه هاى نوین در بازاریابى گردشگرى ورزشى، پژوهش­هاى کاربردى مدیریت علوم زیستى در ورزش"، شماره 3، صفحات 43 تا 49.
-  حمیدی، مهرزاد؛ رضوی، سیدمحمد حسین؛ امیرنژاد، سعید؛ شفیع­زاده، شهرام؛ فضلی درزی، اعظم (1389). "تبیین استراتژی گردشگری ورزشی کشور (ایران)"، پژوهش­نامه علوم ورزشی، شماره 12، صفحات 51 تا 68.
-  ربیعی، علی؛ خاتمی‌نو، فرناز ؛ علاقه­مند، شهرام و خاشعی، فاطمه (1389). "بررسی میزان تفکر استراتژیک در سازمان­های استراتژی محور مطالعه تطبیقی چهار صنعت در ایران"، پنجمین کنفرانس بین­المللی مدیریت استراتژیک، تهران، گروه ناب، گروه پرتو بینا.
-  سلطانی، ایرج؛ قربانی، امید (1388). "تحول ذهنی، زیربنای تفکر استراتژیک رهبر سازمانی (مطالعه­ی موردی فولاد مبارکه)"، پایان­نامه­ی کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف­آباد.
-  شهامت‌نژاد، مینا (1390). "سنجش تفکر استراتژیک در مدیران شهرداری تهران"، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
-  طباطبایی جعفری، صدیقه­السادات (1389). "تفکر استراتژیک در مدیران شرکت پلی پک بر اساس مدل جین لیدکا"، پایان­نامه­ی کارشناسی‌ارشد مدیریت MBA، دانشگاه تهران.
-  مرتضوی، سعید؛ ناظمی، شمس­الدین و جعفریانی، حسن (1389). "بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و عملکرد"، دانشگاه مشهد، شماره 2، پیاپی 35، صفحات 69 تا 87.
-  مظفری، سیدامیراحمد؛ معین­فرد، محمدرضا؛ مشرف­جوادی، بتول؛ کاظم­نژاد، انوشیروان (1390)."بررسی وضعیت صنعت گردشگری ورزشی در ایران"، شماره 2، پیاپی 54، صفحات 7 تا 22.
-  هنرور، افشار؛ غفوری، فرزاد؛ فرزان، فرزام و شریفیان، اسماعیل (1386). "عوامل مهم در بازاریابی گردشگری ورزشی در ایران"، المپیک، شماره 40، صفحات31 تا 44.
-  http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/162386
-  هنری، حبیب (1390). "نقش گردشگری ورزشی در اشتغال و درآمدزایی از دیدگاه گردشگران، مدیران و ذی‌نفعان"، پژوهش­های فیزیولوژی و مدیریت ورزشی، شماره 8، صفحات 95 تا 104.
-  یزدانی، بهرنگ؛ پورصادق، ناصر (1390). "تأثیر قابلیت تفکر استراتژیک مدیران ارشد بر موفقیت شرکت­های کوچک و متوسط"، مجله مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 7، صفحات 143 تا 159.
-  Clark، William. (2012). "Introducing Strategic Thinking into a Non-profit Organization to Develop Alternative Income Streams." Journal of Practical Consulting, Vol. 4 Iss. 1, Fall/Winter 2012, pp. 32-42.
-  Garratt, B. (1995), "Introduction", in Garratt, B. (Ed.), "Developing Strategic Thought." Rediscovering the Art of Direction- Giving,McGraw-Hill, London, pp. 1-8.
-  Kaufman, R. Oakley-Browne, H. Watkins, R. & Leigh, D. (2003). "Strategic Planning for Success". San Francisco, CA, Jossey-Bass/Pfeiffer, 39-56.
-  Liedtka, Jeanne M. (1998). "Strategic Thinking: Can it be thought?" Long Range Planning. Vol 31. No 1. pp 120-129.
-  Mintzberg, H.and Lampel, J. (1999), "Reflecting on the strategy process", Sloan Management Review,Spring,pp. 2-30.
-  Morrison J. Roger & Lee.James. (1979)." The anatoniy of strategic thinking". THK MrKlNSKY QCAKTF.RLY.
-  Nikoie, Nahid and Moosavi, Seyyed Jafar, (2014). "The effective factors on success of strategic planning In the Ministry of Youth Affairs and Sports".  Journal of Novel Applied Sciences. 3(2): 161-164. Available online at www.jnasci.org.
-  Ohmae, K.(1992). Thinking a strategist,  Translated by  Mesgarian, D.Tehran: Organization Industrial Management. (in persian).
-  Prahalad, C.K. &, Hamel, G. (1990)."The core competence of the corporation". Harvard Business Review, May/June 1990: 79-91.
-  Zahra S. A. & Nambisan S. (2012). "Entrepreneurship and strategic thinking in business ecosystems". Business Horizons, 55, 219-229.