کلیدواژه‌ها = ورزش همگانی
تعداد مقالات: 6
1. تعیین راهبردهای مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 13-28

علی پارساجو؛ محمد جوادی پور؛ حسین زارعیان


2. تدوین برنامة راهبردی توسعه ورزش همگانی در شرکت ملی نفت ایران

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 45-60

محسن عصاره دزفولی؛ شهرام علم؛ مهدی ضرغامی


3. مطالعه چالش های موجود در بخش های چهارگانه ورزش کشور (مطالعه دلفی)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 65-79

عباس شعبانی؛ مرتضی رضایی صوفی؛ ابوالفضل فراهانی


4. تبیین موقعیت راهبردی و ارائة استراتژی توسعة ورزش همگانی در ایران

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 15-28

محمد جوادی پور؛ مونا سمیع نیا


6. تبیین راهکارهای جذب و افزایش مشارکت شهروندان در برنامه های ورزش همگانی و تفریحی (مطالعه موردی: ارومیه)

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 23-34

میرحسن سیدعامری؛ قربان بردی بردی محمدآلق