کلیدواژه‌ها = ورزش همگانی
بررسی دیدگاه متخصصین و مدیران ورزش از کارکردها، جایگاه و اهمیت ورزش با رویکرد توسعه ورزش

دوره 11، شماره 22، دی 1400، صفحه 11-21

10.22084/smms.2021.22478.2676

محمد جعفری نسب؛ محمدرضا معین فرد؛ پروین شوشی نسب؛ جواد فسنقری


مقایسه تأثیر مشارکت ورزش همگانی و مشارکت در فضای رسانه بر سرمایه اجتماعی شهروندان استان گیلان

دوره 11، شماره 21، تیر 1400، صفحه 51-66

10.22084/smms.2020.20656.2495

فاطمه مولائی فرد پیله رود؛ میر حسن سید عامری؛ رحیم رمضانی نژاد


تعیین راهبردهای مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران

دوره 8، شماره 16، اسفند 1397، صفحه 13-28

10.22084/smms.2018.16716.2225

علی پارساجو؛ محمد جوادی پور؛ حسین زارعیان


تدوین برنامة راهبردی توسعه ورزش همگانی در شرکت ملی نفت ایران

دوره 8، شماره 15، خرداد 1397، صفحه 45-60

10.22084/smms.2018.15491.2147

محسن عصاره دزفولی؛ شهرام علم؛ مهدی ضرغامی


مطالعه چالش های موجود در بخش های چهارگانه ورزش کشور (مطالعه دلفی)

دوره 4، شماره 8، آذر 1393، صفحه 65-79

عباس شعبانی؛ مرتضی رضایی صوفی؛ ابوالفضل فراهانی


تبیین موقعیت راهبردی و ارائة استراتژی توسعة ورزش همگانی در ایران

دوره 3، شماره 5، شهریور 1392، صفحه 15-28

محمد جوادی پور؛ مونا سمیع نیا