تدوین برنامة راهبردی توسعه ورزش همگانی در شرکت ملی نفت ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

2 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد یادگار امام خمینی(ره)، شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی،واحدشوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تدوین برنامه‌ی راهبردی به منظور توسعه ورزش همگانی در شرکت ملی نفت ایران است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران، رؤسای ورزش شرکت‌های اصلی و تابعه شرکت ملی نفت ایران (12 نفر- به‌عنوان شورای راهبردی-) و متخصصان و نخبگان گرایش رشته‌ی تربیت‌بدنی دفتر اداره کل سلامت، تربیت‌بدنی و مسئولیت اجتماعی وزارت نفت، رؤسای هیات‌های ورزشی و صاحب نظرانی بود که در زمینه فعالیت‌ها و مشاغل ورزش همگانی شرکت ملی نفت ایران نقش کلیدی و تجربه کافی داشتند (80 نفر). در این پژوهش کلیه افراد جامعه تحقیق، به‌عنوان نمونه‌ی آماری پژوهش در نظر گرفته شدند. برای گردآوری داده‌ها از نظر سنجی و جلسات راهبردی استفاده شد. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه بسته پاسخ با طیف پنج مقیاسی لیکرت بود که روایی آن توسط پنج تن از اساتید صاحب‌نظر تأیید شد و ضریب پایایی آن توسط آلفای کرونباخ (79/0=α) محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون فریدمن و تحلیل SWOT استفاده شد.
نتایج نشان داد که ورزش همگانی شرکت ملی نفت ایران در موقعیت راهبردی WT قرار دارد. با این وجود تمامی 12 راهبرد تدوین شده برای تحقق رسالت و اهداف بلندمدت آن انتخاب شدند. بنابراین شرکت ملی نفت ایران برای به حداقل رساندن ضعف‌ها و دوری از تهدیدها باید از راهبرد تدافعی (تغییر یا رها کردن) استفاده کند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- اچ ایگورانسف، ج.م (1383). استقرار مدیریت استراتژیک، ترجمه: زندیه، تهران: انتشارات سمت.
- احمدی، علی؛ تاج‌الدین، علی‌رضا؛ فتح‌الله ایرج (1390). نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات تولید دانش.
- اعرابی، محمد (1385). دستنامه برنامه‌ریزی استراتژیک، چاپ اول، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 47.
- ایازی، سید محمد‌‌هادی (1389). چکیده مقالات برگزیده دومین همایش ملی توسعه ورزش شهروندی، تهران: معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران.
- ایرج پور، علیرضا؛ مجرد، ناهید؛ دباغ رضاییه، فرامرز (1395). «بررسی نقش رسانه‌های جمعی در توسعه فرهنگی ورزش همگانی و حرفه ای کشور»، فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، پاییز و زمستان، سال پنجم، شماره دوم، پیاپی 9.
- آصفی، احمد علی؛ خبیری، محمد؛ اسدی دستجردی، حسن؛ گودرزی، محمود (1393). «ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣؤﺛﺮ در ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در اﯾﺮان»، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال دهم، شماره بیستم، پاییز و زمستان 93.
- پور گلفزانی، علی اصغر (1393). «طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی، قهرمانی، حرفه‌ای استان تهران»، پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ارشد، مدیریت ورزش، واحد علوم و تحقیقات هرمزگان.
- جوادی‌پور، محمد (1391). «تبیین نظرگاه‌ها و رویکرد‌های مناسب برای تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک در ورزش دانشجویی»، مجموعه مقالات سومین همایش بین‌المللی علمی، ورزشی دانشگاه‌های آسیا، تهران: مقالات سخنرانی، شماره‌‌های 54 و 59.
- جوادی‌پور، محمد؛ سمیع‌زاده، مونا (1392). «تبیین موقعیت راهبردی و ارائه استراتژی توسعه ورزش همگانی در ایران»، پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، شماره 5، سال سوم، 28-15.
- جوادی‌پور، محمد (1390). برنامه راهبردی فدراسیون ورزش‌‌های همگانی طرح پژوهشی وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون ورزش‌‌های همگانی.
- حمیدی زاده، محمدرضا؛ اروانه، معصومه (1390). «برنامه‌ریزی استراتژیک و بلندمدت (با تجدید نظر و اضافات)»، چاپ پنجم، تهران: انتشارات سمت.
- خسروی‌زاده، اسفندیار؛ حمیدی، مهرزاد؛ یداللهی، جهانگیر؛ خبیری، محمد (1388). «شناسایی قوت‌‌ها، ضعف‌‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای کمیته‌ی ملی المپیک جمهوری اسلامی‌ ایران و تنگناها و چالش‌‌های فرا روی آن».
- رمضانی نژاد، رحیم؛ هژبری، کاظم (1396). «مبانی توسعه ورزش و کاربرد آن در ورزش ایران»، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست و چهارم، شماره نود و یک، پاییز.
- سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت‌بدنی و ورزش کشور (1382). سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران.
- شعبانی مقدم، کیوان (1390). «ورزش همگانی در ایران و مقایسه آن با چند کشور جهان: موانع، راه‌حل‌ها و راهکارهای توسعه»، رساله دکتری، دانشگاه پیام نور، تهران.
- شعبانی، عباس؛ رضایی صوفی، مرتضی؛ فراهانی، ابوالفضل (1393). «مطالعه چالش‌های چهارگانه ورزش کشور (مطالعه دلفی)»، پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، 4(8)81-92.
- شعبانی، عباس؛ غفوری، فرهاد؛ هنری، حسین (1390). «بررسی چالش‌های ورزش همگانی در ایران»، پژوهش در علوم ورزش، شماره 10، 26-13.
- شعبانی، عباس؛ غفوری، فرهاد؛ هنری، حسین (1393). «مطالعه سیاست‌ها و راهبردهای ورزش همگانی نظام جامع توسعه ورزش کشور»، مطالعات مدیریت ورزشی، بهمن و اسفند ماه، شماره 27.
- صادقیان، زهرا؛ حسینی، سید عماد؛ فرزان، فرزام (1393). «بررسی نقش رسانه‌های جمعی در گرایش مردم شهر همدان به ورزش همگانی»، مقاله 3، دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان، 44-35.
- عرب نرمی، بتول (1393). طراحی و تدوین مدل نقش تلویزیون در توسعه مؤلفه‌‌های اصلی ورزش کشور، رساله دکتری، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، 22 .
- عیدی، حسین؛ آزادی، رسول؛ خسروی، آذر (1393). «مقایسه دیدگاه اساتید، کارشناسان رسانه و مشارکت کنندگان ورزش همگانی در مورد کارکردهای رسانه‌های جمعی در توسعه و ترویج ورزش همگانی»، مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، شماره 5، سال دوم.
- غفرانی، محسن (1387). طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش همگانی و قهرمانی استان سیستان و بلوچستان، رساله دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران.
- غفوری، فرزاد؛ کشگر، سارا؛ چوپانکاره، وحید (1390). تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه ورزش همگانی از دیدگاه مدیران ورزش شهرداری تهران، مجموعه مقالات همایش ملی تفریحات ورزشی.
- فرد آر. دیوید (1388). مدیریت استراتژیک، ترجمه علی پارسائیان، سیدمحمد اعرابی، چاپ سیزدهم، تهران: دفتر پژوهش‌‌های فرهنگی، 266.
- کشکر، سارا؛ قاسمی، حمید؛ چوبکاره، وحید (1396). «نقش روابط اجتماعی بر شرکت افراد در فعالیت‌های ورزش تفریحی در پارک‌های شهر مشهد»، فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، بهار و تابستان، سال ششم، شماره اول، پیاپی 10.
- گائینی، عباسعلی (1387). «چشم‌انداز ورزش همگانی»، مجله رشد تربیت بدنی، شماره 1: 11.
- گودرزی، محمود؛ قربانی، محمدحسین؛ صفری، حمیدرضا (1394). «شناسایی و تدوین الگوی موانع اجرای برنامه‌های استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان ایران»، مطالعات مدیریت ورزشی، دوره ۷، شماره ۳۱، مهر وآبان، ۳۲-۱۳.
- محمدی، ملک محمد؛ غفرانی، محسن (1396). «طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش‌های بومی سنتی بلوچستان»، فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، پاییز، سال ششم، شماره دوم، پیاپی 11.
- معصومی، حسن؛ غرایاق زندی، حسن؛ کیا‌کجوری، داود؛ عمادی، سید رسول (1395). «ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اوﻟﻮﯾﺖ‌ﺑﻨﺪی ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی در وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن و ﻓﺪراﺳﯿﻮن‌ﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺼﻤﯿﻢ‌ﮔﯿﺮی آﻧﺘﺮوﭘﯽ- ﻓﺎزی»، ﭘﮋوﻫﺶﻧﺎمه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ورزﺷﯽ و رﻓﺘﺎر ﺣﺮﮐﺘﯽ، ﺳﺎل دوازدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم، ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن.
- منافی، فریدون؛ رمضانی‌نژاد، رحیم؛ گوهررستمی، حمیدرضا؛ دستوم، صلاح (1396). «تحلیل روند توسعه ورزش دانشگاهی ایران در برنامه‌های کلان اول تا پنجم توسعه»، فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، بهار و تابستان، سال ششم، شماره اول، پیاپی 10.
- موسوی جهان‌آباد، ابوالحسن (1389). بررسی و مقایسه ورزش همگانی استان‌های فارس و کهگیلویه بویراحمد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز تهران.
-  Akalan Chengiz and etc (2012). The Role of Mass Media in Women’s Sport European Journal of Sports and Exercise Science, 1, 6-13.
-  El-Gilany, A.H; k; El-khawaga, G, Awadalla, N. (2011). Physical activity profile of students in Mansoura University, Egypt. Eastern Mediterranean Health Journal. 17 (8).694-70.
-  Gilany, A.H; k; El-khawaga, G, Awadalla, N. (2011). Physical activity profile of students in Mansoura University, Egypt. Eastern Mediterranean Health Journal. 17(8).694-70.
-  Hallal, P. C., Andersen, L. B., Bull, F. C., Guthold, R., Haskell, W., & Ekelund, U. (2012). Global physical activity levels: Surveillance progress, pitfalls, and prospects, The Lancet, Vol. 380, Pp: 247–257.
-  Herri, Ade Winanta Zaimardi, and Irda (2015). Barriers in Implementing Strategic Management Process at Local Government: Case Padang City Regency-West Sumatera.
-  Holzweher, F (2002). Sport for all as a social change and fitness Development. Institute of Sport Scenic, Vienna University, Austria. 14. Kalliopi, S., Shilbury D.
-  Huang, H., Brad R, Humphreys. (2012). Sports participation and happiness: Evidence from US micro data. Journal of Economic Psychology, 33: 776-793.
-  Kahraman, C., Demirel, N., & Demirel, T. (2007). Prioritization of e-Government strategies using a SWOT-AHP analysis: The case of Turkey. European Journal of Information System, Vol. 16: 284-298.
-  Keith M. Drake and et al., (2014) High school sports programs differentially impact participation by sex, Journal of Sport and Health Science xx, 2014 1e7, Available online at www.sciencedirect.com.
-  Kohl, H. W., Craig, C. L., Lambert, E. V., Inoue, S., Alkandari, J. R., & Leetongin, G., et al. (2012). The pandemic of physical inactivity: Global action for public health, The Lancet, Vol. 380: 294–305.
-  Moran, T. E. and Block, M. E. (2010). Barriers to Participation of Children with Disabilities in Youth Sports, TEACHING Exceptional Children Plus, Volume 6 Issue 3: 1-13.
-  Pan, F. C., & Chen, C-H.(2010) Application of the Transtheoretical Model of Exercise Behavior Change Plan in High School Students, International Journal of Human and Social Sciences, Vol. 5, No. 10: 682-685.
-  Rattingan, P., Blair, P., Hickson, C (2010). "International approaches to physical educationa and sport": A comparison. 258-269.
-  Robson, S., & McKenna, J. (2008). Sport and health, In K. Hylton & P. Bramham (Eds.), Sport development: Policy, process and practice (164–185). New York: Routledge.
-  Seungbum, L., Patrick, W. (2011). SWOT and AHP hybrid model for sport marketing outsourcing usinga case of intercollegiate sport. Sport Management Review, Vol. 73: 1-9.
-  Victorian Curriculum and Assessment Authority. (2010). VCE physical education (2011-2014). Unit 3: Social Ecological Model. Melbourne: Victorian Curriculum and Assessment Authority.