تبیین موقعیت راهبردی و ارائة استراتژی توسعة ورزش همگانی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

چکیده

هدف از این پژوهش، تبیین موقعیت راهبردی و ارائة استراتژی توسعه ورزش همگانی در ایران است. این تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی است. نمونة آماری پژوهش 70 نفر است که شامل مدیران فدراسیون ورزش همگانی، رؤسای کمیته‌ها و انجمن‌های فدراسیون ورزش همگانی، رؤسای هیأت‌های استان‌ها و اعضای شورای راهبردی فدراسیون ورزش همگانی بودند. ابزار ­جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامة محقق‌ساخته‌ای است که شامل گویه‌های مربوط به عوامل درونی و بیرونی است. این گویه‌ها نیز شامل 40 سؤال رتبه‌بندی‌شده دربارة قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای ورزش همگانی ایران است. تعدادی از اساتید و کارشناسان صاحب‌نظر، روایی این پرسشنامه را تأیید کردند. پایایی آن را نیز روش آلفای کرونباخ (887/0 = α) تأیید نمود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، علاوه بر شاخص‌های توصیفی، آزمون مقایسه‌ی میانگین‌ها و آزمون فریدمن، از ماتریس ارزیابی درونی و بیرونی نیز استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که این ورزش بر روی محور مختصاتSWOT قرار دارد که از لحاظ عوامل درونی در ناحیه‌ی قوت‌ها و از نظر عوامل بیرونی سازمان در ناحیة فرصت­ ها جای می‌گیرد. بر این اساس، استراتژی‌های تهاجمی برای توسعة ورزش همگانی توصیه شده است. علاوه بر این، زمینة مناسب تقویت فرهنگ ورزش همگانی در کشور، افزایش مشارکت و همکاری فعال سازمان‌ها و نهادها، تحقق اهداف ورزش همگانی و به­ کارگیری تمامی ظرفیت‌های ملی در راستای رشد و توسعة ورزش همگانی کشور ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها