نویسنده = ابوالفضل فراهانی
الگوی پارادایمی توسعه‌ی کاربست پژوهش‌های ورزشی (مورد مطالعه: پژوهش‌های ملی)

دوره 12، شماره 23، شهریور 1401، صفحه 137-150

10.22084/smms.2021.23794.2814

مهری صفرنژاد؛ ابوالفضل فراهانی؛ علی محمد صفانیا؛ حمید قاسمی


طراحی الگوی کارآفرینی سازمانی مبتنی بر مولفه های سیستم سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 5، شماره 10، آذر 1394، صفحه 47-59

محمدحسن فردوسی؛ ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز


مطالعه چالش های موجود در بخش های چهارگانه ورزش کشور (مطالعه دلفی)

دوره 4، شماره 8، آذر 1393، صفحه 65-79

عباس شعبانی؛ مرتضی رضایی صوفی؛ ابوالفضل فراهانی


ارتباط بین تعهد سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی دبیران تربیت بدنی استان آذربایجان‌شرقی...

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1393، صفحه 1-13

مرتضی رضائی صوفی؛ ابوالفضل فراهانی؛ محرم جبارزاده


تأثیر ورزش صبحگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر راهنمایی شهرستان سبزوار

دوره 1، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 15-26

ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز؛ سمیه جدیدیان


شناسایی توانمندی های گردشگری ورزشی استان گلستان

دوره 1، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 71-83

عبدالحمید زیتونلی؛ حبیب هنری؛ ابوالفضل فراهانی