ارتباط بین تعهد سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی دبیران تربیت بدنی استان آذربایجان‌شرقی...

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور استان گیلان- رییس دانشگاه پیام نور استان گیلان

2 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

3 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

چکیده

هدف از این پژوهش، ارتباط بین تعهد سازمانی و تحلیل­ رفتگی شغلی دبیران تربیت­ بدنی استان آذربایجان­ شرقی بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده و به روش میدانی انجام گرفته است. جامعة آماری این تحقیق را کلیه دبیران تربیت­ بدنی استان آذربایجان­ شرقی درسال1390 تشکیل می­ دادندکه از این جامعه، تعداد 270 نفر براساس جدول مورگان به­ عنوان نمونة آماری و به­ صورت تصادفی خوشه­ ای انتخاب شدند. برای جمع­ آوری داده­ ها، از دو پرسشنامه استاندارد تعهدسازمانی آلن ومایر (1990) و تحلیل رفتگی مسلش (1986) استفاده گردیدکه پایایی آن­ ها به­ ترتیب 86/0و90/0ازطریق آلفای کرونباخ تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل داده­ ها، علاوه بر شاخص­ های آماری توصیفی، از روش­ های آماری ضریب همبستگی پیرسون،کلموگروف اسمیرنوف، تی مستقل، تحلیل واریانس یک­راهه و آزمون توکی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیر تعهد سازمانی و مؤلفه­ های عاطفی و هنجاری آن با تحلیل رفتگی شغلی در سطح آلفای 01/0 رابطه معنی­ داری وجود دارد. اما بین مؤلفة تعهد مستمر و تحلیل­ رفتگی شغلی در سطح آلفای 01/0 رابطة معنی­ داری مشاهده نشد.
    همچنین، تفاوت معنی­ دار در تعهد سازمانی برحسب ویژگی­ های جمعیت­ شناختی دبیران (سن، جنسیت، وضعیت تأهل، مدرک تحصیلی، مقطع تدریس، وضعیت استخدامی و میزان سابقة خدمت) مشاهده نشد، اما در حقوق تفاوت معنی­ دار وجود داشت. همچنین تفاوت معنی­ داری در تحلیل رفتگی شغلی در (وضعیت تأهل، مدرک تحصیلی، وضعیت استخدامی، میزان سابقة خدمت و حقوق) وجود داشت، اما جنسیت، سن و مقطع تدریس تفاوتی مشاهده نشد. لذا توصیه می­ شود دست­ اندرکاران آموزش وپرورش راهکاره ای ارتقای تعهد سازمانی و ابعاد عاطفی و هنجاری را شناسایی و موجبات کاهش تحلیل­ رفتگی شغلی دبیران تربیت بدنی را فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات