طراحی الگوی کارآفرینی سازمانی مبتنی بر مولفه های سیستم سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی کارآفرینی سازمانی مبتنی بر مولفه های سیستم سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران بود. جامعه آماری پژوهش 430 نفر شامل کلیه کارشناسان و مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد 203 نفر انتخاب گردید. برای سنجش مولفه های سیستم نوآورانه و کارآفرینی سازمانی از پرسشنامه حق شناس استفاده شد که بر اساس یک نمونه مقدماتی به تعداد 30 نفر، پایایی پرسشنامه با ضریب 87/0 به روش آلفای کرونباخ و روایی 76/0 به روش تحلیل عاملی تاییدی، برآورد گردید. برای تحلیل داده ها از روش‌های آماری t- تک نمونه‌ای و تحلیل مسیر و برای طراحی الگو از نرم افزار افزارLISREL استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد سطح سیستم نوآورانه و کارآفرینی سازمانی(75/2) کمتر از حد متوسط(3) می باشد و ارتباط مثبت و معنی داری بین هر یک از مولفه های سیستم نوآورانه با کارآفرینی سازمانی مشاهده گردید(01/0 P=). همچنین سیستم سازمانی نوآورانه با ضریب مسیر 87/0 بر کارآفرینی سازمانی موثر و الگوی ارتباطی آنها از برازش مطلوب برخوردار بود. نتایج تحقیق بیانگر آن است که وزارت ورزش و جوانان فاقد سیستم کارآفرینانه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-       حق­شناس، اصغر؛ جمشیدیان، مهدی؛ شائمی، علی؛ شاهین، آرش و یزدان­شناس،  مهدی. (1386). الگوی کارآفرینی سازمانی در بخش دولتی ایران. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 2(8).
-       حمیدی، مهرزاد؛ خبیری، محمد و فلاح، زین­العابدین. (1385). بررسی ‌عوامل ‌مرتبط ‌با استقرار و به‌­کارگیری‌ سیستم اطلاعات مدیریت ‌در فدراسیون‌های ‌ورزشی ‌ایران. نشریه حرکت، 99.
-       زالی، محمدرضا. (1391). ارزیابی شاخص­های کارآفرینی در ایران بر اساس مدل دیـده­بـان جهانی کارآفرینی (GEM). گزارش 2012 دیده­بان جهـانی کـارآفرینی ایـران، تهـران: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
-       سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران. (1383). مطالعات تفصیلی توسعة منابع مالی ورزش. انتشارات سیب سبز.
-       صمدآقایی، جلیل (1382). سازمان­های کارآفرین. چاپ دوم، تهران: انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی.
-       ضیایی، محمدصادق؛ حسنقلی پور، طهمورث؛ عباس­پور، عباس و یاراحمدزهی، محمدحسین. (1391). تبیین مدل توسعه قابلیت‌های فردی سرمایه انسانی باهدف چابک سازی بنگاه­های کوچک و متوسط – مطالعه­ای در شرکت­های مستقر در پارک علم و فنآوری دانشگاه تهران. پژوهش­های مدیریت عمومی، 15.
-       موسوی­راد، سیده طاهره؛ فراهانی، ابوالفضل، نجات اصفهانی و علی، هنری، حبیب. (1391). طراحی مدل کارآفرینی سازمانی مبتنی بر رابطه راهبرد سازمانی با ابعاد گرایش‌های کارآفرینانه سازمانی در سازمان تربیت‌بدنی. مدیریت ورزشی شماره 12.
-       Alpkan Lutfihak, Bulut Cagri , Gunday Gurhan Gunduz UlusoyKemal Kilic, (2010) "Organizational support for intrapreneurship and its interaction with human capital to enhance innovative performance", Management Decision, Vol. 48 Iss: 5, pp.732 – 755.
-       Balkin, D. B., Markman, G. D., & Gomez-Mejia, L. R. (2000). Is CEO pay in high technology firms related to innovation? Academy of Management Journal, 43(6): 1118–1129.
-       Boris Urban, Kristo Nikolov(2013). Sustainable corporate entrepreneurship initiatives: a risk and reward analysis, Technological and Economic Development of Economy, vol 19: 383-408.
-       Burglemann, R.A. (1983). Designs for Corporate Entrepreneurship, California Management Review, 26: 154-66.
-       Castonguay, S. "Technology, innovation and grit: faster, higher, stronger in disabled sports". WIPO Magazine, 2008. 4, PP:3-5.
-       Chunling Zhu (2010).The Effects of Cultural Dimensions on Firms’ Innovativeness, Information Management and Engineering, 2: 190 – 194.
-       Cornwall, J.R. & Perlman, B. (1990). Organizational Entrepreneurship, Home- wood: Irwin.
-       Guiyao Tang, Li-Qun Wei, Ed Snape , Ying Chu Ng (2014). How effective human resource management promotes corporate entrepreneurship: evidence from China. The International Journal of Human Resource Management. vol 14: 203-224.
-       Hisrich, Robert D. and Peters.(2002). Michael P., Entrepreneurship, Tuta Mc Graw- Hill Publishing Company, Fifth Edition.
-       Hornsby, J.S., Kuratko, D. & Zahra, S.A. (2002). Middle managers` perception of the internal environment for corporate entrepreneurship: assessing a measurement scale, Journal of Business Venturing, 17(2): 253-73.
-       Howard, Mildred Patricia.(2004). A study of the relayionship between transformational leadership and organizational culture, Phd, Western Michigan university.
-     Jeffrey G. Covin, Kimberly M. Green,, Dennis P. Slevin, (2006), Strategic Process Effects on the Entrepreneurial Orientation–Sales Growth Rate Relationship, Entrepreneurship Theory and Practice, Volume 30, Issue 1, pages 57–81.
-       Kuratko, D.F. Montagno, R.V., & Hornsby, J.S. (1990). Developing an intrapreneurial assessment instrument for an effective corporate entrepreneurial environment, Strategic Management Journal, 11(1): 49-58.
-       Laursen, K. (2002). The importance of sectoral differences in the application of complementary HRM practices for innovation performance. International Journal of the Economics of Business, 9(1): 139–156.
-       Laursen, K., & Foss, N. J. (2003). New HRM practices, complementarities, and the impact on innovative performance, Cambridge Journal of Economics, 27(2): 243–263.
-       Marvel Mathew , Griffin Abbie , John M. Hebda and Bruce A. Vojak (2007), “Studying Highly Valued Technical Professional Motivation Using a Corporate Entrepreneurship Framework: Voices from the Field,” Entrepreneurship Theory & Practice, 31:5 (September). 
-       Recklies, D. (2001). The 7-s Model, Available at: http:// www. themanager. org/ models/ 7s%20model.htm.
-       Robert D. Hisrich, Branko Bucar, Sevgi Oztark, (2003), A cross-cultural comparison of business ethics: cases of Russia, Slovenia, Turkey, and United States, Cross Cultural Management: An International Journal, Volume 10 issue 1. 3-28.
-       Stoner, J., Freeman, E., & Gilbert, D. (1995). Management, New York: Prentice- Hall Publishers.
-       Woods, P. (2003). Performance Management of Australian and Singapurean expatriates, Internatinal Journal of Manpower, 24(5): 517-534.
-       Yao Xianguo , Wen Weixiang , Ren Zhouqi  (2009). Corporate entrepreneurship in the enterprise clusters environment—Influence of network resources and entrepreneurial orientation on firm performance, Frontiers of Business Research in China, Volume 3, Issue 4, pp 566-582.