دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-130 

مقاله پژوهشی

1. تاثیررقابت طلبی بر تعهد ورزشی بازیکنان لیگ برتر فوتبال بانوان کشور

صفحه 1-9

میثم آبیاری برایی؛ سید احمد نژادسجادی؛ اسماعیل شریفیان


3. بررسی شاخص های روانسنجی پرسشنامه بازاریابی تجربی برندهای ورزشی

صفحه 23-33

مونا رضایی؛ مهرزاد حمیدی؛ نصراله سجادی؛ حبیب هنری