شناسایی و تحلیل عوامل تأثیر گذار بر فرهنگ پذیری ورزش از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه

2 دانشیار دانشگاه ارومیه

3 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

فرهنگ‌پذیری و عمومیت بخشیدن به ورزش در هر جامعه‌ای در گرو تعمیم و ترویج عوامل مؤثر در این امر می‌باشد. تحقیق حاضر، عوامل فرهنگ‌پذیری ورزش را از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه مورد بررسی قرار داده است. مدل مفهومی تحقیق را چهار متغیر مؤثر در فرهنگ‌پذیری ورزش (جامعه‌پذیری، شیوة زندگی، رفتار ارزشی و نگرش جهانی‌شدن) تشکیل می‌دهند که با مطالعه پیشینة تحقیق و مبانی نظری و با نظرسنجی از خبرگان مورد تأیید قرار گرفت. این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعة آماری تحقیق شامل تمامی دانشجویان مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه ارومیه در سال 1393 می باشند که طبق آمار ارائه شده از سوی دانشگاه در مجموع تعداد 4250 نفر بودند. حجم نمونه مشتمل بر 258 نفر دانشجوی ارشد و 68 نفر دانشجوی دکتری بود که به‌صورت تصادفی جهت مطالعه انتخاب شدند. در این تحقیق از پرسشنامه فرهنگ‌پذیری ورزش (کاشف،1390) با پایایی قابل‌قبول 86/0 استفاده شده است. به‌منظور تحلیل داده‌های به‌دست آمده علاوه ‌بر شاخص‌های توصیفی، از تحلیل عاملی تأییدی [1](CFA) و مدل معادلات ساختاریSEM)[2] ) و آزمون تی مستقل استفاده شد. نتایج حاصله حاکی از آن بود که عامل رفتار ارزشی با واریانس 97/0 درصد فرهنگ‌پذیری ورزش را تبیین می‌کند. آزمون فرضیة تحقیق نیز نشان داد که در بین دانشجویان دختر و پسر تنها در عامل شیو‌ه‌های زندگی تفاوت معناداری وجود دارد.1. confirmatory factor analysis


2. Structural Equation Model  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-   انورالخولی، امین الشیخ (1381). جامعه‌شناسی ورزشی. ترجمه حمیدرضا شیخی، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت. ص: 14                                                                                                                                                   
-   آقاپور، سیدمهدی (1390). بحثی در ورزش، فرهنگ و اخلاق در ایران. وبلاگ فرهنگ و اندیشه،
http://dr-aghapour.mihanblog.com/post/53
-   پارسامهر، مهربان (1388). جامعه‌شناسی ورزش. چاپ اول، یزد: انتشارات دانشگاه یزد.
-   پژوهنده، محمدحسین (1374). بازشناسی فرهنگ؛ مفهوم فرهنگ از دیدگاه متفکران. فصلنامه پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، شماره2، پاییز 74: 94-65.                                                                                                                                                    
-   خاویه، گرانت (1392). مقدمه‌ای بر ورزش، فرهنگ و جامعه. ترجمه سیدمحمد رضوی و محسن بلوریان، چاپ اول: آمل، نشر شمال پایدار.
-   خلجی، حسن؛ بهرام، عباس و آقاپور، سیدمهدی (1392). اصول و مبانی تربیت بدنی و علوم ورزشی. چاپ ششم، تهران: انتشارات سمت.
-   روح‌الامینی، محمود (1390). زمینة فرهنگ‌شناسی. چاپ دهم، تهران: انتشارات عطار.
-   شیرزایی، پریوش (1386). جایگاه فرهنگ و ورزش. نشریه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان، شماره 6 و 5، پاییز و زمستان 86 :98-87 .  
-   صباغ لنگرودی، مهدی و دورودیان، احمد (1389). جامعه‌شناسی ورزش. چاپ اول، اصفهان: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
-   صداقت‌زادگان، شهناز (1384). جامعه‌پذیری از طریق ورزش.  فصلنامه علمی پژوهشی المپیک، سال سیزدهم، شماره 4 (پیاپی 32)، زمستان 84 :71-61 .
-   صدیق سروستانی، رحمت‌الله (1380). هم‌پژوهی و هم‌نویسی در ایران. تهران، انتشارات دانشکده علوم اجتماعی، شماره 18
-   عباسی بختیاری، رضا (1390). بررسی اثرات متقابل ورزش و فرهنگ. همایش ملی صنایع فرهنگی و نقش آن در توسعه پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، 18و17 اسفند 90 :3.    
-   قاسمی، حمید و کشکر، سارا (1391). مبانی اجتماعی فرهنگی ورزش. چاپ اول، تهران: انتشارات نشر ورزش.
-   قاسمی، وحید؛ ذوالاکتاف، وحید و نورعلی وند، علی (1388). جامعه‌شناسی ورزش (وندالیسم و اوباشگری در ورزش فوتبال). چاپ اول، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
-   قدیمی، بهرام (1393). اصول و مکاتب جامعه‌شناسی ورزش. چاپ اول، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
-   کاشف، سیدمحمد (1390). عوامل مؤثر بر فرهنگ‌پذیری ورزش از دیدگاه اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه ارومیه طرح تحقیقاتی دانشگاه ارومیه.
-   کوئن، بروس (1391). مبانی جامعه‌شناسی. ترجمه و اقتباس غلام‌عباس توسلی و رضا فاضل، چاپ بیست و پنجم، تهران: انتشارات سمت.
-   کاشف، سیدمحمد (1390). مدیریتاوقاتفراغتوتفریحاتسالم. چاپ اول، تهران: انتشارات مبتکران.
-   محرم زاده، مهرداد (1389). مبانی روانی اجتماعی در تربیت بدنی. چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
-   مظاهری، محمد مهدی (1385). فرهنگ و ورزش. اولین کنگره بین‌المللی رویکردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، اول و دوم اسفند 85.
-   نادریان جهرمی، مسعود (1390). اخلاق در ورزش. چاپ اول. تهران: انتشارات نسیما.
-   Bailey C. Ian (1991). "Sport and exchange theory, sociology of sport" perspective leisure press,P: 33                                                                                                                   Nixon I, Howard L. James H, Frey (1996). "A sociology of sport USA". Wadsworth, PP: 301-302
-   Rattingan, P., Blair, P., Hickson, C (2010), "International approaches to physical educationa and sport": A comparison. PP: 258-269
-   T.Allen J , et al(2010). "Sport as a vehicle for socialization and maintenance of cultural identity: international students attending american universities", Sport Management Review,13. PP:421-434.