ارتباط بین ویژگی های برند با وفاداری برند در محصول کفش ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزش،دانشگاه بیرجند

2 استادیار مدیریت ورزشی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند

3 دانشجوی دکترای مدیریت ورزش،دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین ویژگی‌های برند با وفاداری برند در محصول کفش ورزشی بود. روش این تحقیق توصیفی- همبستگی بود. 305 نفر از مشتریان این محصول، پرسشنامه این پژوهش را تکمیل کرند. برای تحلیل داده ­ها از آزمون­ های کالموگروف-اسمیرنوف، آزمون تی تک نمونه‌ای، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون استفاده شد. کلیه داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و در سطح معناداری 05/0≥p تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که بین رضایت برند (52/0=r)، اعتماد برند (50/0r= )، تجربه برند (57/0r= )، تناسب طبقه برند (60/0r= )، تناسب تصویر برند (40/0r= ) و ارزش ادراک‌شده برند (42/0r= ) با وفاداری برند ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین نتیجه آزمون رگرسیون نیز نشان داد که متغیرهای پیش‌بین در مجموع توانستند 45% از تغییرات واریانس وفاداری برند را تبیین کنند. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می‌شود برنامه‌های مربوط به وفادار ساختن مصرف‌کنندگان به برند باید ساده و درعین‌حال کاربردی باشد و بر همه عوامل اثرگذار بر وفاداری برند به‌طور مساوی توجه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-         حیدرزاده، کوکب و غفارى، مهدی (1388). بررسى تأثیر شناخت نام ونشان تجارى و روابط نام و نشان تجارى بر رفتار خرید مشتریان. مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی برند، ص. 143.
-         دهقانی سلطانی، مهدی؛ محمدی، اسفندیار؛ پوراشرف، یاسان‌اله؛ سایه‌میری، کورش و قهری شیرین‌آبادی، الهه (1392). رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری در تبیین اثر تجربه. اعتماد و وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند"، مجله مدیریت بازاریابی، شماره 21: 101-118.
-         سلطان حسینی، محمد؛ نصر اصفهانی، داود (1390). تعیین سهم نسبی وفاداری به برنی از تداعی برند در بین هواداران لیگ برتر فوتبال ایران"، مجله مدیریت ورزشی، 9(4):62-78.
-         سید جوادین سیدرضا و شمس، راحیل (1386). عوامل تعیین‌کننده ارزش ویژه برند کفش ورزشی در میان گروه سنی جوانان. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی (مدیریت) سال 7، شماره 23:73-96.
-         صفرزاده، حسین؛ یری، بهرام و آقا سید آقیا، ریحانیه (1392). بررسی تأثیر عوامل زمینه‌ای، وفاداری به برند و تغیر دادن برند بر روی تصمیم خرید مصرف‌کنندگان جوان. مجله مدیریت بازاریابی، 6(10): 65-94.
-         عبدی، کیوان و فریدون‌فر، صبرا (1388). بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان صنعت بانکداری. اولین کنفرانس بین‌المللی بازاریابی خدمات بانکی.
-         علیزاده، ابوالفضل (1389). عوامل مؤثر بر وفادارى هواداران به برند باشگاه‌های پرطرفدار لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران. پایان‌نامه کارشناسى ارشد، دانشگاه تهران.
-         فیض، داود؛ فارسی‌زاده، حسین؛ دهقانی سلطانی، مهدی و قهری شیرین‌آبادی، الهه (1394)،" طراحی الگوی وفاداری برند در صنعت لاستیک: نقش تعدیل‌گر ارزش درک شده.  فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین،1(16):  183-200.
-         محمودی، احمد؛ گودرزی، محمودو سجادی، نصرا... (1394). بررسی تأثیر کیفیت خدمات و رضایتمندی بر وفاداری مشتریان در باشگاه‌های ورزشی (بدنسازی و ایروبیک). نشریه مدیریت ورزش، دوره 7، شماره 1: 31-51.
-          Agustin, C. Singh, Jagdip., (2005). "Curvilinear Effects of Consumer Loyalty Determinants in Relational Exchanges". Journal of Marketing Research. 8.
-          Abbasi, A. S., Akhter, W., Ali, I., & Hasan, A. (2011). "Factors affecting customer loyalty in Pakistan. African." Journal of Business Management. 5(4): 1167-1174.
-          Amine, A. (1998). "Consumers’ True Brand Loyalty: The Central Role of Commitment". Journal of Strategic Marketing. no. 6  : 305-319.
-          Babakus, E. & Mangold, W, (2012)  "Adapting the SERVQUAL Scale to Hospital Services: an Empirical Investigation,Health Services Research, 26(6(:767-786.
-          Bridges, S. Keller, K. Sood, S. (2012). "Communication Strategies for Brand Extensions: Enhancing Perceived Fit by Establishing Explanatory Links". Journal of Advertising.29(4):p. 1-11.
-          Boo S. Busser J. & Baloglu. (2009). "A model of customer-based brand equity and its application to multiple destinations". Journal of Tourism Management. 30(2( :219-230.
-          Chaudhuri, A. Holbrook, M. B. (2013). "the chain of effects from brand trust and brand affect to brand brand loyalty." Journal of Marketing. 65(2),p. 81-93.
-           Chen, S, (2010). "Strategic Management of E-Business" .John Wiley and Sons. NewYork,P. 5-7.
-          Chiou, sh. Shen, Chi, 2006. "The Effects of Satisfaction, Opportunism, and Asset Specificity On Consumers’ Loyalty Intention Toward Internet Portal Sites". International Journal Service Industry Management. vol.17(1(:7-22.
-          Dicova, H. (2004). "Effect of Consumer Perceptions of Brand Experience on The Web; Brand Familiarity Satisfaction and Brand Trust." Journal of Consumer Behavior. Vol.4, 6, p.438-452
-          Lau, M, Chang, M, Moon, K. Liu, W, (2006). "the brand loyalty of sportswear in hong kong." journal of textile and apparel,technology and management.volume5,issue1.
-          Leong, R. Michael, E. (2012). "A Study of the Influenceof Customer Loyalty on Sportswear Buying Behaviour of Malaysian Male Consumers". European Journal of SocialSciences. Vol.28, No.1, pp. 50-63.
-          Maehle, N. Shneor, R. (2010). "between brand and human personalities. On congruence ".Journal of Product & Brand Management. 19(1), p:44–53.
-          Shobri, N. D. M., Wahab, S., Ahmad, N. L., & bt‘Ain, N. R. N. (2012). "The Influence of Consumer Socialization on Brand Loyalty: Survey on Malaysian Fast Food Consumer". Procedia-Social and Behavioral Sciences. 65, 523-529.
-          Sahin, A. Zehir, C. & Kitapc, H. (2011). "The Effects of Brand Experiences, Trust and Satisfaction on Building Brand Loyalty." An Empirical Research On Global Brands, 7th International Strategic Management Conference.
-          Scally, R. (2008). "Upscale mix lifts image above the fray" Journal of Advertising Research. 5(8), p.34-52.
-          Thompson, F.M. &Newman, A. Liu, M, (2014). "The moderating effect of individual level collectivist values on brand loyalty." Journal of Business Research. 76(11),p: 2437-2446.
-          Usakli, A. & Baloglu, S. (2011). "Brand personality of tourist destinations: An application of selfcongruity theory".Tourism Management. 32,p: 114-127.
-          Yee, R. Yeung, A. & Edwin Cheng, T. (2009). "An empirical study of employee loyalty, service quality and firm performance in the service industry". International Journal of Production Economics. 56(12), p. 238-250.