تاثیررقابت طلبی بر تعهد ورزشی بازیکنان لیگ برتر فوتبال بانوان کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

2 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ولی عصر( عج) رفسنجان

3 استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش تعیین میزان تاثیر رقابت طلبی برهریک از ابعاد تعهد ورزشی بازیکنان تیم های فوتبال بانوان لیگ برتر کشوربود. روش تحقیق از نوع همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری آن را بازیکنان11 تیم(200 نفر) از باشگاه های فوتبال لیگ برتر سراسر کشور تشکیل می دادند که در دومین دوره ی لیگ برتر بانوان شرکت کرده و حداقل شش ماه سابقه فعالیت در تیم مربوطه را داشتند. نمونه پژوهش بصورت تمام شمار انتخاب گردید به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های رقابت طلبی گیل (1988) ( (α=0/90، مشتمل بر 13سوال برای بررسی انگیزه رقابت طلبی و پرسشنامه تعهد ورزشی اسکانلان(1993) ( (α=0/86 (SCMS) ( (α=0/86با 14 سوال که برای بررسی علت ادامه مشارکت افراد در ورزش های خاصی طراحی شده است استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی وهمچنین در قسمت آماراستنباطی از تحلیل رگرسیون ساده و مدل یابی معادلات ساختاری با تأکید بر نرم افزار Amos18 استفاده شد. نتایج نشان داد رقابت طلبی بر تعهد ورزشی بازیکنان تاثیر دارد و مدل رگرسیونی تقریبا 37 درصد واریانس متغیر ملاک را پیش‌بینی می‌کند، در واقع با افزایش رقابت طلبی بانوان فوتبالیست میزان تعهد ورزشی آنان نیز افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-   آبارشی، احمد و حسینی، سید یعقوب (1391). مدل‌سازی معادلات ساختاری. انتشارات جامعه‌شناسان.

-   اچ انشل، مارک. (1380). روان‌شناسی ورزش از تئوری تا عمل. ترجمۀ علی‌اصغر مسدد، انتشارات اطلاعات.

-     رمضانی نژاد، رحیم. و [دیگران]. (1384). مقایسه جهت‌گیری ورزشی دانشجویان ورزشکار دانشگاه گیلان. نشریه: تربیت‌بدنی «حرکت»- شماره 24.

-   رمضانی نژاد، رحیم. و [دیگران]. (1389). رابطه بین شیوه‌های اعمال قدرت مربیان و رضایتمندی ورزشکاران در تیم‌های ورزشی بانوان، فصلنامه تخصصی المپیک، سال هجدهم، شماره 1.

-   رندال. ای. شوماخر و ریچارد.جی. لومکس (1392). مقدمه‌ای بر مدل‌سازی معادله ساختاری. ترجمه وحید قاسمی، انتشارات جامعه شناسان.

-   مارتنز، رینر. (1389). روانشناسی ورزشی(راهنمای مربیان ). ترجمه خبیری، محمد، انتشارات بامداد کتاب.

-    زردﺷﺘﯿﺎن، ﺷﯿﺮﯾﻦ . و [دیگران]. (1391). ارﺗﺒﺎط رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ - خود پیروی ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰش ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری و ﺗﻌﻬﺪ ورزﺷﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن زن ﻧﺨﺒﻪ ﻟﯿﮓ ﻫﻨﺪﺑﺎل، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ورزﺷﯽ و رﻓﺘﺎر ﺣﺮﮐﺘﯽ، ﺷﻤﺎره 3.

-    غفوری، فرزاد. و [دیگران]. 1391. انگیزش و تعهد داوطلبان ورزشی رویدادی، پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی. شماره 2.

-   لاورنس اس. میرز؛ گامست، گلن؛ جی گارینو. (1391). پژوهش چندمتغیری کاربردی. ترجمه حسن پاشا شریفی و همکاران. انتشارات رشد.

-   مارتنز، رینر. (1389). روانشناسی ورزشی(راهنمای مربیان). ترجمه خبیری، محمد، انتشارات بامداد کتاب.

-   .میکائیلی منیع، فرزانه. (1389). همسانی درونی و تحلیل عاملی تأییدی پرسش‌نامه کنترل تفکر ولز و دیویس. مجله روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال شانزدهم، شماره 4: 478-468.

-    نوروزی سید حسینی، رسول. و [دیگران]. (1391). اثر ادراک رفتارهای رهبری مربیان بر تعهد ورزشی. انگیزش پیشرفت و رضایت‌مندی جودوکاران لیگ برتر ایران. مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 6: 206-182. 

-   نوروزی سید حسینی، رسول. و [دیگران]. (1391). ارتباط رفتارهای حمایتی ـ استقلالی مربیان با تعهد ورزشی شمشیربازان نخبه ایرانی، فصلنامه مدیریت ورزشی، شماره 14.

-   هنری، حبیب. (1390). طراحی مدل معادلات ساختاری سرمایۀ اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان‌های ورزشی. نشریه پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی. سال اول،  شماره 1: 105- 85.

 

-   Andrew, D.P.S., (2009). The Impact of Leadership Behaviors on motivation on Satisfaction of College Tennis Players: A Test of Leadership Behavior Congruency Hypothesis of the Multidimensional Model of leadership. Journal of Sport Behavior, 32(3), 267-277

-   Ashford et al., (1993). Participation Motives in Leisure Center Physical Activities, journal of  sport psychology

-   Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182.

-   Bowman M, Flower N, machuga J, 2001. Motivation Differences Between Group and Individual Athletic teams participation in Intercollegiate and Intramural sport. Journal sport & Exercise psychology, 23(2): 26-32.

-   Gill, D., & Deeter, T. (1988). Development of the sport orientation questionnaire. Research Quarterly for Exercise and Sport, 59(3), 191–202.

-    McClelland.D.C. (1965a). N achievement and entrepreneurship: A longitudinal study, Journal of personality and social psychology, (1), 389-392.

-   Randall E. Schumacker,Richard G. Lomax(2004), A BEGINNER'S GUIDE TO STRUCTURALEQUATION MODELING, Second Edition

-   Scanlan, T.K., Simons, J.P., Carpenter, P.J., Schmidt, G.W., & Keeler, B. (1993).The sport commitment model: Measurement development for the youth-sport domain. Journal of Sport & Exercise Psychology, 15, 16-38.

-   Weiss, M. R., & Amorose, A. J. (2008). Motivational orientations and sport behavior. In T. Horn (Ed.), Advances in sport psychology (3rd ed.). (pp. 115e156)Champaign, IL: Human Kinetics