بررسی شاخص های روانسنجی پرسشنامه بازاریابی تجربی برندهای ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

3 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه با توجه به شیوه‌های جدید تکنولوژی، در اختیارگذاشتن اطلاعات گوناگون برای مشتری و تنوع در انتخاب آنان، بازاریابی نیز دچار تغییرات بسیاری شده ‌است. یکی از شیوه‌های نوین بازاریابی جهت پاسخگویی به این نیازها، بازاریابی تجربی است. بازاریابی تجربی فرایند شناسایی و رسیدگی به نیازهای مشتری، به روشی سودآور است و برای مشتری هدف از طریق ارتباطات دوسویه‌ ارزش افزوده ایجاد می‌کند. هدف از این پژوهش بررسی شاخص‌های روانسنجی پرسشنامه بازاریابی تجربی در جامعه مشتریان برندهای ورزشی بود. پرسشنامه برروی یک نمونه 340 نفری از مشتریان برندهای ورزشی اجرا شد. شاخص‌های روانسنجی با روش آماری متناسب با آن تعیین گردید. نتایج به‌دست آمده از روش تحلیل عاملی و چرخش واریمکس پنج عامل بازاریابی تجربی را نشان داد. 8 شاخص با عامل اول همبستگی بالاتر از 333/0، 5 شاخص روی عامل دوم دارای بار عاملی بیش از 447/0، 5 شاخص روی عامل سوم دارای بار عاملی بالاتر از 510/0، 5 شاخص روی عامل چهارم دارای بار عاملی بالاتر از 3/0 و 4 شاخص نیز روی عامل پنجم دارای بار عاملی بالاتر از 345/0 بودند همچنین ساختار پرسشنامه برازش قابل‌قبولی با داده‌ها دارد و کلیة شاخص‌های نیکویی برازش، مدل را تأیید می‌کنند. ضریب پایایی (885/0) در حد رضایب‌بخش بود. با توجه به شاخص‌های روانسنجی محاسبه‌شده، این پرسشنامه می‌تواند برای ارزیابی بازاریابی تجربی برندهای ورزشی مناسب باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-   تکلی، همیلا (1391). مدل‌سازی ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران. رساله دکتری چاپ نشده. دانشگاه تهران.

-   حسن‌زاده، مهرداد (­1384­).بازاریابی ورزشی. پرسمان.

-   درودیان، پروین. (1388). بررسی تأثیر هزینه بازاریابی الکترونیکی بر متغیر فروش. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد چاپ نشده، دانشگاه تهران: 5-7.

-   سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1386). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه.

-   سعیدنیا،حمیدرضاو گودرزی،آزاده (1392). بررسی تأثیر بازاریابی تجربی بر رفتار پس ازخرید مصرف‌کنندگان محصولات غذایی، نشریه مدیریت، دوره 10، شماره 31:  79-90.

-   کاتلر،ف.،آرمسترانگ،گ (1391). اصول بازاریابی. (ترجمه بهمن فروزنده). اصفهان: آموخته.(1997).

-   معماری، ژاله (1386). مدل‌سازی و تحلیل آمیخته بازاریابی صنعت ورزش کشور(بارویکردتصمیم‌محور). رساله دکتری. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران. صفحه: 24و25.

-   وات،دیوید (­1381­). مدیریت و اموراجرایی در ورزش. نورعلی خواجه‌وند-ارسلان ایرجی‌راد. کوثر.

-   Akyıldız, M., Tokay Argan, M., Argan, M.and Sevil, T. (2013). Thematic Events as an Experiential Marketing Tool: Kite Festival on the Experience Stage”.  International Journal of Sport Management Recreation & Tourism. Vol.12, PP: 17-28.

-   Alkilani, K., Ling, K.C. and Abzakh, A.A. (2013). The Impact of Experiential Marketing and Consumer Satisfaction on Consumer Commitment in the World of Social Networks. Journal of Asian Social Science. Vol. 9, No. 1, PP: 262-270.

-   Arnould, E., Price, L. and Zinkhan, G. (2002) Consumers”. New York, McGraw-Hill. PP: 34-40.

-   Barbara, H.M & William, F. (2005). Statistical methods for health care research”. Lippincott Williams and Wilkins. A welters clawer company. PP: 325-330.

-   Baumgarth, C. (2010). Living the Brand: Brand orientation in the business-to business sector”. European Journal of Marketing. Vol.44, PP: 663–671.

-   Brakus, J. (2001). A Theory of Consumer Experiences”. Unpublished doctoral dissertation, Columbia University. PP: 8-12.

-   Caru, A., Cova, B. (2008). Small versus Big Stories in Framing Consumption Experiences. Qualitative Market Research: An International Journal. Vol. 11, No.2, PP: 166-176.

-   Chang, H. J., Huang, C. W.and Lien, C. Y. (2012). “Relationship models of experience satisfaction in residential refurbishment. African Journal of Business Management. Vol. 6, No. 28, PP: 8446-8458.

-   Ghing, H, (2009), A Study of the Relationship among the Experiential Marketing (A Customer Value and Customer Loyalty) A Case Study of Starbucks”, Master’s Thesis, Soochow University.PP: 34-36.

-   Grundey, D. (2008). Experiential Marketing vs. Traditional Marketing: Creating Rational and Emotional Liaisons with Costumer”. The Romanian Economic Journal. Year. XI, No. 29 (3). PP: 133-151.

-   Halliday.K &Coles. C. (2008). How to measure experiential marketing. Admap; World Advertising Research Center. Issue 492. PP:1-4

-   Hauser, E. (2007). Brandweek: Experiential Marketing, in Experiential Marketing Forum. Available from Internet: http://ixma.org/articles/brandweek072607.pdf

-   Hosany, S.and Witham, M. (2009). Dimensions of Cruisers’ Experiences, Satisfaction and Intention to Recommend”. Journal of Travel Research. Vol. 49, No. 3, PP: 351-364.

-   Hsu.L.H, (2011). Experiential Marketing-A Case Study of Starbucks”. Unpublished PhD thesis. PP: 35-36.

-   Kuo-Ming Lin, Chia-Ming Chang, Zen-Pin Lin, Ming-Lang Tseng, Lawrence W. LAN, (2009). Application of Experiential Marketing Strategy to Identify Factors Affecting Guests’ Leisure Behaviour in Taiwan Hot-Spring Hotel. Journal of Wseas Transactions on Business and Economics, Issue 5, Volume 6.PP: 229-240.

-   Lee, T.H.&Chang, Y.S. (2012). The Influence of Experiential Marketing and Activity of Involvement on the Loyalty Intentions of Wine Tourists in Taiwan.  Journal of Leisure Studies. Vol. 31, No. 1, PP: 103-121.

-   Mridula, G and Mehraz, B. (2009). Entrepreneurship and marketing: an exploratory study in Mauritius. Journal of Chinese Entrepreneurship. Vol.1, No.3, PP: 209-226.

-   Noble, S.M., Phillips, J.  (2004). Relationship hindrance: why would consumers not want a relationship with a retailer?  Journal of Retailing. Vol. 80, No.4, PP: 289–303.

-   Pettit, R., Cook, W., Belmont, D and Sokolyanskaya, I. (2008). Experiential marketing: a master of engagement. First edition. The advertising research foundation edition. PP: 10-14.

-   Schmitt, B. (1999b). Experiential Marketing. Journal of Marketing Management. , Vol. 15, No. 1-3, PP: 53–67.

-   Shaw, C. (2005). Revolutionize Your Customer Experience”. Houndmills, Palgrave Macmillan, Great Britain. PP: 24-27.

-   Sheu, J.J., Su, Y.H., Chu, K.T. (2009). Segmenting online game customers. The perspective of experiential marketing. Journal of Expert System with Applications. Vol. 36, PP: 8487-8495.

-   Shobeiri, S., Laroche, M.and Mazaheri, E. (2013). Shaping e-retailer´s website personality: The importance of experiential marketing”. Journal of Retailing and Customer Services.  Vol. 20, PP: 102-110.

-   Srivastava, R.K. (2008).  How Experiential Marketing can be used to build Brands –A Case Study of Two Specialty Stores”. Journal of Innovative Marketing. Vol. 4, No.2, PP: 70-76.

-   Tsaur, S.H., Chiu, Y.and Wang, C.H. (2007). The visitor´s Behavioral Consequences of Experiential Marketing: An Empirical Study on Taipei Zoo”. Journal of Travel & Tourism Marketing. Vol.21, No.1, PP: 47-64.

-   Tsung Hung. L, Yun Shin, CH, (2012), The influence of experiential marketing and activity involvement on the loyalty intentions of wine tourists in Taiwan”, Leisure Studies, Vol.31, No.1, and PP: 103-121.

-   Vargo, S. L.and Lusch, R. F. (2004). Evaluating to a new dominant logic for marketing. Journal of Marketing. Vol. 68, No. 1, PP: 1-17.

-   Vézina, R. (1999). Pour comprendre et analyser l’expérience du consommateur‘. Gestion. 24(2): 59- 65.

-   Yang, Z. Y.and He, L. Y. (2011). Goal, customer experience and purchase intention in a retail context in China: An empirical study. African Journal of Business Management. Vol. 5, No. 16, PP: 6738-6746.

-   Yoo.B, (2008). Cross-international of the effect of personal collective orientation on brand loyalty and equity. Asia pacific journal of marketing and logestics, Vol.21, No.1, PP:  34-48.

-   Zena.P, Hadisumarto.A. (2012). “The Study of Relationship among Experiential Marketing, Service Quality, Customer Satisfaction, and Customer Loyalty”. Asean Marketing Journal. Vol.IV. No. 1. PP: 37-46.