نویسنده = علی زارعی
تعداد مقالات: 3
1. چارچوب ارزیابی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران: با رویکرد گراندد تئوری

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1400

10.22084/smms.2019.19897.2435

علی اصغر خلیلی؛ علی محمد صفانیا؛ علی زارعی؛ حسن معصومی


2. تأثیر مدل ذهنی بر نوآوری باز در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران با نقش میانجی مدیریت استعداد

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 155-167

10.22084/smms.2020.21868.2620

الهام سعیدی؛ مهدی کهندل؛ علی زارعی؛ عباس خدایاری