رابطه مدیریت منابع انسانی با عملکرد سازمانی از دیدگاه کارشناسان ستادی وزارت ورزش و جوانان ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر آموزش و پرورش

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی با عملکرد سازمانی از دیدگاه کارشناسان ستادی وزارت ورزش و جوانان ایران می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل همه کارشناسان ستادی وزارت ورزش و جوانان به تعداد 320 نفر بوده است. نمونه آماری در این پژوهش برابر با جامعه آماری تحت بررسی است که به دلیل عدم برگشت چند پرسشنامه، تعداد نهایی نمونه آماری برابر 294 شد. ابزار پژوهش 3 پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه مدیریت منابع انسانی دارای پایایی91/0=α و پرسشنامه عملکرد سازمانی دارای پایایی81 /0=α بود. برای تعیین روایی صوری پرسشنامه ها نیز از نظر متخصصان استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی(رگرسیون چندگانه) استفاده شد. نتایج یافته ها نشان داد بین مدیریت منابع انسانی با عملکرد سازمانی رابطه مثبت معنی داری (01/0≥P ، 52/0=r)، وجود دارد. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که مولفه برنامه‌ریزی منابع انسانی (01/0P ≤ و 06/3=t ) و ارزیابی عملکرد (05/0P ≤ و 35/2=t ) توانایی پیش بینی عملکرد سازمانی را دارند. بنابراین مدیران وزارت ورزش و جوانان می توانند با بکارگیری رویه‌های گوناگون مدیریت منابع انسانی، بویژه در بخش برنامه ریزی برای جذب، حفظ و ارتقاء نیروی انسانی توانمند و مستعد و همچنین ارزیابی عملکرد افراد، عملکرد سازمانی را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-  اباعبدالهی، لعیا (1391). ارزشیابی عملکرد ورزشی سازمان‌ها، ادارات و نهادهای اجتماعی شهرستان تبریز و ارائه پیشنهادهای مناسب، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دانشکده علوم تربیتی.
-  ابطحی، سیدحسین (1374). آموزش و بهسازی منابع انسانی، چاپ سوم، تهران: انتشارات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، 167.
-  اسدی، حسن؛ قنبرپور نصرتی، امیر؛ قربانی، محمدحسین؛ دوستی، مرتضی (1388)، «رابطة بین یادگیری و عملکرد سازمانی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران»، نشریه مدیریت ورزشی، شمارة 1، تابستان، 238-247.
-  الوانی، سیدمهدی (1378). مدیریت عمومی، چاپ دوازدهم، نشر نی: 180.
-  دعایی، حبیب الله؛ برجعلی لو، شهلا (1389). بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی و قصد ترک خدمت، فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی، شماره5، 77-63.
-  صمدی، عباس؛ سوری، مهرداد (1389)، تأثیر توانمندسازی نیروی انسانی در عملکرد کارکنان اداره کل تعاون استان همدان، فصلنامه تعاون سال21، شماره1، 57-42.
-  صنوبر، ناصر؛ غلامی چکسوری، سولماز (1387). بررسی رابطه مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد در شرکت های بین المللی شده ایرانی، پایان نامه کارشناسی ارشدمدیریت، دانشگاه تبریز.
-  عسگری، بهمن؛ پور سلطانی زرندی، حسین؛ آقایی، نجف؛ فتاحی، جمال (1392). ارتباط حمایت سازمانی ادراک شده با عملکرد کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان های غربی ایران، نشریه مدیریت و فیزیولوژی ورزشی شمال، دوره اول، شماره دوم، 28-19.
-  میرسپاسی، ناصر (1375). مدیریت منابع انسانی با نگرش راهبردی، چاپ دوم ، تهران: انتشارات شروین، 199.
-  عطافر، رضا؛ بهرامی، حمید (1389). ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان، مجله تدبیر، شماره 173، 75-66.
-  Bartel, A (2004). Human Resource management and organizational performance: Evidence from retail banking، Industrial and labor relations review, 57(2) 181-200.
-  Bilgin, K.U (2007). Performance management for public personal: Multi- Analysis approach toward personnel public personal management journal, 15. 67-94.
-  Chang, P.L and Chen, w. l, (2002). The effect of Human Resource management practices on firm Performance, Empirical evidence from high-tech firms in Taiwan. International journal of management, 19(4), 62-73.
-  Chen, L.H, liaw. S.Y, lee, T.Z. )2008). Using HRM pattern approach to examine the productivity of manufacturing firms: an empirical study، international journal of manpower, 24(3).229-320.
-  Huselid, M.A (1997). The impact of human resource practices turnover, productivity and corporate financial performance, Academy of management journal, 38 (3), 35-72.
-  Katou.A, Budhwar.P (2010), Causal relationship between HRM policies and organizational performance: evidence from the Greek manufacturing sector، European management journal, 28, 25-39.
-  Lee.F.H, lee,T.Z, wu.W.Y (2010). The relationship between HRM practices, business strategy and firm performance: evidence from steel industry in Taiwan, International journal of Human Resource management, 21(9). 51- 72.
-  Richard, O.C, Janson, N.B (2001). Understanding the impact of human resource diversity practices on firm performance, journal of managerial issues, 13(2) 177-195.
-  Sang. C (2005). Relationship between HRM practices and the perception of organizational performance, roles of management style, social CapitaLand culture: comparison between manufacturing firms in Cambodia and Taiwan” unpublished master’s thesis, national Cheng kung University, Taiwan.
-  Woodworth, W.P. (1986). Applications of the Mondragon system of cooperatives to our local economy, presentation to mountain land association of government, UVIDA, Utah technical college, Provo chamber of commerce, May1986.