طراحی مدل معادلات ساختاری هوش هیجانی و هیجانات کاری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه سمنان

2 استادیار دانشگاه ایلام

3 دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی باختر ایلام

4 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

هدف از این پژوهش طراحی مدل معادلات ساختاری هوش هیجانی و هیجانات کاری در ادارات ورزش و جوانان استان کرمان می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان بوده و حجم نمونه 158 نفر می‌باشد که برای به دست آوردن حجم نمونه از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گرد‌آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده که برای تایید روایی آن از روایی سازه و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم و همچنین برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری ‌داده-ها، از نوع توصیفی- پیمایشی می‌باشد. مدل مورد مطالعه با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار لیزرل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که تمام ابعاد هوش هیجانی (خودآگاهی، خودمدیریتی، مهارت اجتماعی و همدلی) تاٌثیر مثبت معناداری بر فعالیت سطحی و فعالعیت عمقی (ابعاد هیجان کاری) دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


حمیدی­زاده، محمدرضا؛ یزدانی، ناصر؛ عالم­تبریز، اکبر و خورشیدی، غلامحسین (1391). طراحی و اعتبارسنجی مدل تبلیغات الکترونیک. مجله چشم­انداز مدیریت بازرگانی، شماره 11: 99-81.
- دهقانی­سلطانی، مهدی؛ محمدی، اسفندیار؛ پوراشرف، یاسان­اله و سایه­میری، کورش (1392). بررسی عوامل مؤثر بر ارزیابی نگرش مصرف­کنندگان از توسعه برند، مجله مدیریت بازرگانی، سال پنجم، شماره 1: 104-85.
- رضایی، منیره؛ طباطبایی، سیدمحمود و ساکی، رضا (1390). بررسی رابطه هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین مدیران دبیرستان‌های شهرستان ورامین. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال پنجم، شماره 4: 82-67.
- سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1393). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: آگاه.
- سلطانی­فر، عاطفه (1386). هوش هیجانی، فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال نهم، شماره 35: 84-83.
- طبرسا، غلامعلی؛ یدالهی­فارسی، جهانگیر و نائیجی، محمدجواد (1392). الگوی کارآفرینی راهبردی با رویکرد مدیریت منابع انسانی: نقش واسط تبادل دانش. مجله چشم­انداز مدیریت بازرگانی، شماره 15: 180-165.
- گلمن، دانیل (1390). هوش هیجانی، ترجمه نسرین پارسا، تهران: انتشارات رشد.
- محمودزاده، سیدمجتبی و صداقت، مریم (1392). رابطه مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری، فصلنامه مطالعات گردشگری، سال هشتم، شماره 24: 119-89.
- مسعود، حمیدرضا؛ ضرغام حاجبی، مجید و خرم­آبادی، یداله (1391). بررسی اثر زایگارنیک بر زمان واکنش و میزان توجه در متقاضیان گواهی نامه رانندگی، مجله مطالعات پژوهشی راهور، سال اول، شماره 3: 74-51.
- ملکی مین­باش­رزگاه، مرتضی؛ دهقانی سلطانی، مهدی؛ فارسی­زاده، حسین و باغانی، علی (1394). بررسی تأثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند در صنعت بانکداری. فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، 5(4): 138-119
- هادیزاده، اکرم؛ رامین­مهر، حمید و حسینی، سیدسجاد (1388). بررسی ارتباط هوش هیجانی با گرایش کارآفرینانه، مجله توسعه کارآفرینی، سال اول، شماره 4: 162-139.
- Ashforth, B.E. & Humphrey, R.H. (1993). Emotional labor in service roles: the influence of identity. Academy of Management. 18(1): 88–115.
- Ashforth, B. E., & Humphrey, R. H. (1995). Emotion in the workplace: A reappraisal. Human Relations, 48: 97-125.
- Austin, E.J., Dore, T.C.P. & O’Donovan, K.M. (2008). Associations of personality and emo-tional intelligence with display rule perceptions and emotional labor. Personality and Individual Difference. 44(3): 679–688
- Brotheridge, C.M. (2006). The role of emotional intelligence and other individual difference variables in predicting emotional labor relative to situational demands. Psicothema 18(1): 139–144
- Chu, K.H.L. & Murrmann, S.K. (2006). Development and validation of the hospitality emotional labor scale. Tourism Management. 27(6): 1181–1191.
- Garib, G. (2013). Leisure managers’ perceptions of employee diversity and impact of employee diversity. International Journal of Hospitality Management. 32: 254–260.
- Grandey, A. (2000). Emotion regulation in the workplace: a new way to conceptualize emotional labor. Journal of Occupational Health Psychology. 5(1): 95–110.
- Grandey, A. A., Fisk, G. M., Mattila, A. S., Jansen, K. J., & Sideman, L. A. (2005). I service with a smile" enough? Authenticity of positive displays during service encounters. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 96(1): 38-55.
- Hochschild, A. R. (2010). The managed heart: The commercialization of feeling. Berkeley: University of California Press.
- Jackson, S.E., Joshi, A. & Erhardt, N.L. (2003). Recent research on team and organizational diversity: SWOT analysis and implication. Journal of Management. 29(6): 801–830.
- Johnson, H.A.M. & Spector, P.E. (2007). Service with a smile: do emotional intelligence, gender, and autonomy moderate the emotional labor process?, Journal of Occupy Health Psychology. 12(4): 319–333.
- Jung, H.S. & Yoon, H.H. (2012). The effects of employees’ emotional intelligence on counterproductive behavior and organizational citizenship behavior. International Journal of Hospitality Management. 31(2): 369–378.
- Karim, J. & Weisz, R. (2010). Emotional labor, emotional intelligence, and psychological distress. Journal of the Indian Academy Applied Psychology. 36(2): 187–196.
- Kim, T., Yoo, J.J.E., Lee, G. & Kim, J. (2012). Emotional intelligence and emotionallabor acting strategies among front-line hotel employees. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 24(7): 1029–1046
- Lee, H.U., Lee, H. & Kim, J.H. (2010). The effects of emotional intelligence and emo-tional labor on department store salespersons customer orientation and sales performance. Korea Research Academy Diatribe of Management. 13(4): 97–117.
- Lee, J.H. & Ok, C.H. (2012). Reducing burnout and enhancing job satisfaction: critical role of hotel employees’ emotional intelligence and emotional labor. International Journal of Hospitality Management. 31(4): 1101–1112.
- Mann, S. (2002). Emotion at work: To what extent are we expressing, suppressing, or faking it?, European Journal of Work and Organizational Psychology, 8: 347-369.
- Mayer, J.D., Salovey, P. & Caruso, D.R. (2002). MSCEIT User’s Manual. Multi-Health Systems, Toronto.
- Mikolajczak, M., Menil, C. & Luminet, O. (2007). Explaining the protective effect of trait emotional intelligence regarding occupational stress: exploration of emotionallabour processes. Journal of Research Personality. 41(5): 1107–1117.
- Morris, J. A., & Feldman, D. C. (1996). The dimensions, antecedents, and consequences of emotional labor. Academy of Management Review, 21: 986-1010.
- Petrides, K.V. & Furnham, A. (2000). Gender differences in measured and self-estimated trait emotional intelligence. Sex Roles, 42(5/6): 449–461.
- Prentice, C., Chen, P.J. & King, B. (2013). Employee performance outcomes and burnoutfollowing the presentation-of-self in customer-service contexts. International Journal of Hospitality Management. 35(1): 225–236.
- Psilopanagioti, A., Anagnostopoulos, F., Mourtou, E. & Niakas, D. (2012). Emotionalintelligence, emotional labor, and job satisfaction among physicians in Greece. BMC Health Service Research. 12(463): 1–12.
- Ramachandran, Y., Jordan, P.J., Troth, A.C. & Lawrence, S.A. (2011). Emotional intel-ligence, emotional labour and organisational citizenship behaviour in service environments. International Journal Work Organ Emotion. 4(2): 136–157.
- Ramsey, J., Nasssif, J., Zoccal, G. & Rafael, P. (2011). Cultural intelligence in fluence an international business travelers stress. Cross Cultural Management: an International Journal, 18(10): 21-37.
- Robbins, S.P. & Judge, T.A. (2013). Organizational Behavior, fifteenth ed. Pearson, England.
- Sourouklis, C. & Tsagdis, D. (2013). Workforce diversity and hotel performance: a sys-tematic review and synthesis of the international empirical evidence. International Journal of Hospitality Management. 34: 394–403.
- Tamres, L.K., Janicki, D. & Helgeson, V.S. (2002). Sex differences in coping behavior: ameta-analytic review and examination of relative coping. Personality and Social Psychology Review. 6(1): 2–30.
- Totterdell, P. & Holman, D. (2003). Emotion regulation in customer service roles: testing model of emotional labor. Journal of Occupy Health Psychology. 8(1): 55–73.
- Wharton, A. S. (1993). The affective consequences of service work: Managing emotions on the job. Work and Occupations, 20: 205-232.