تبیین رابطه کارآفرینی مستقل بر هوشمندی رقابتی مدیران باشگاههای بدنسازی آقایان استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه مازندران، بابلسر

2 استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه مازندران، بابلسر

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ی علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران - بابلسر

چکیده

هدف از این تحقیق، تبیین رابطه کارآفرینی‌مستقل و بازارگرایی بر هوشمندی‌رقابتی مدیران باشگاه‌های بدنسازی آقایان استان تهران بوده‌است. جامعه آماری این تحقیق کلیه باشگاه‌های بدنسازی آقایان استان تهران بود که در کل75 باشگاه انتخاب شدند. با توجه به حجم اندک جامعه، کل جامعه با روش کل شمار به عنوان نمونه در نظرگرفته شد. به منظور جمع-آوری داده‌ها برای اندازه‌گیری هوشمندی‌‌رقابتی از پرسشنامه نواک و فرانسس(2012) به منظور اندازه‌گیری ویژگی‌های کارآفرینی‌مستقل از پرسشنامه کردنائیج و زالی(1388) با 48 گویه و همچنین برای سنجش بازارگرایی از پرسشنامه 13سؤالی دولت‌آبادی که برگرفته از مطالعه نرور و اسلاتر(1990)، استفاده گردید. ضریب پایایی آنها به ترتیب 88/0، 90/0 و 87/0 بدست آمد. جهت تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها آمار توصیفی و نرم‌افزار Spss و Smart PLS استفاده شد.. یافته‌های حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که در سطح اطمینان 95 ضریب ‌مسیر رابطۀ میان کارآفرینی مستقل و هوشمندی‌رقابتی 538/0است، ضریب مسیر رابطۀ میان بازارگرایی و هوشمندی‌رقابتی 180/0است و ضریب مسیر رابطۀ میان کارآفرینی مستقل و بازارگرایی 666/0است. با توجه به یافته‌های تحقیق پیشنهاد می‌شود مدیران باشگاه‌های بدنسازی به منظور افزایش مشتریان، افزایش سود‌دهی، بهره‌وری باشگاه، از اثرات مثبت کارآفرینی‌مستقل و بازارگرایی برای افزایش هوشمندی‌رقابتی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- اسماعیل پور،رضا؛ تقی زاده جور شری، محمدرضا؛ ابراهیم نژاد مقدم رشتی، مهدی (1392). «تأثیر گرایش کارآفرینانه بر سودآوری شرکت‌های بیمه: نقش بازارگرایی بر موفقیت و نوآوری (مطالعه مروری: شرکت‌های بیمه استان گیلان)». همایش ملی دانشگاه کارآفرین (صنعت دانش محور)، بابلسر، دانشگاه مازندران.
-  اصغرپور، علیرضا (1382). «شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر رضایت مندی مشتریان خودروهای سواری شرکت ایران خودرو در تهران با استفاده از تکنیک فرایند سلسله مراتبی (AHP)». پایانامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
-  اقبالی، اسماعیل (1394). «بررسی نقش کارآفرینی در ایجاد فرهنگ رقابتی». دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21، مؤسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
-  اقبالی، اسماعیل (1394). «بررسی نقش بازارگرایی در توسعه نوآوری سازمانی». دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21، تهران، مؤسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
-  اکبری، حسن (1380). «بررسی موانع کارآفرینی سازمانی درشرکت صنعت چوب شمال». (پایانامه منتشر نشده دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم انسانی).
-  باقری، سید­محمد؛ افضلی، شیما (1393). «بررسی تأثیر گرایش به بازار مدیران بر کسب مزیت­رقابتی در چهارچوب ابعاد هوشمندی­رقابتی و عوامل سازمانی». دو فصلنامة علمی- پژوهشی کاوش­های مدیریت بازرگانی، سال ششم (بهار و تابستان1393)، شماره11، 52-27.
- بوربور جعفری، مریم (1391). «بررسی روابط متقابل کارآفرینی، بازارگرایی و یادگیری گرایی و نقش این عوامل بر روی نوآوری و ارزش مشتری». دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور، تهران، دانشگاه شاهد.
- بیک­زاد، جعفر؛ اسکندری، کریم (1388). «هوشمندی ­رقابتی به عنوان ابزارحمایتی در فرآیندهای تصمیم­گیری مدیران». مجله مدیران، صص: 50-47.
- تاج الدین، مهدی؛ طالبی، کامبیز؛ تاج الدین، مسعود (1389). «رابطه ی بین کارآفرینی شرکتی، بازارگرایی، انعطاف پذیری سازمانی، رضایت شغلی». اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری، شیراز.
- چاوشی، کاظم؛ جوادی پورفر، مهنوش (1391). «بررسی رابطه هوشمندی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 9، صص: 97-81.
- حاجی حسینی، حجت الله؛ نورزادمقدم، محمد (1393). «تأثیر نوآوری و بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار و مزیت رقابتی پایدار در بنگاه‌های صنعتی». دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 23، صص: 29-21.
- حسنوند، معصومه (1390). «ارتباط بین کیفیت خدمات و وفاداری مشتری در باشگاه‌های ورزشی شهر تهران». پایانامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی.
- حسینی مقدم، سید محمدرضا؛ حجازی، سید رضا. (1393). «تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد بانک‌ها با متغیر میانجی بازارگرایی». توسعه کارآفرینی، دوره7، شماره2، صص: 229-211.
- حسینی، سید­محمود؛ پناهی، منیره (1386). «ایجاد مزیت­رقابتی در صنعت با رویکرد عوامل کلیدی موفقیت (مطالعه موردی صنعت کاشی ایران)». فصلنامه‌ی پژوهشنامه بازرگانی، شماره 45، صص: 178-145.
- دهقانان، حامد؛ انصاری، طوبی (1393). «تأثیر بازارگرایی بر کارآفرینی: نقش تعدیل کنندگی نوآور». اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد، به‌صورت الکترونیکی، مؤسسه بین‌المللی عالی علوم و فناوری حکیم.
- دهقانی زاده، محمود؛ رستگار انارمرزی، وحید (1392). «تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری». همایش ملی مدیریت بازارگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان، رامسر، دانشگاه پیام نور.
- رحمانی، زین­العابدین؛ یوسفی، مهدی (1393). «بررسی تأثیر گرایش به کارآفرینی و گرایش به بازار مدیران برخلق مزیت­رقابتی در چهارچوب پایش هوشمندی­رقابتی». اولین همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت کسب­وکارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان، دانشگاه پیام نور استان مازندران.
- زارع زاده مهریزی، محبوبه؛ میرمحمدی صدر آبادی، محمد (1394). «بررسی تأثیر بازارگرایی بر موفقیت محصول جدید با توجه به نقش میانجی متغیرهای سرمایه فکری و قابلیت یادگیری سازمانی». مجله مدیریت بازاریابی، شماره 27، صص: 57-35.
- سیدجوادین، سید رضا؛ براری، مجتبی؛ ساعت چیان، وحید (1393). «بازاریابی رابطه مند در صنعت ورزش». مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 23، صص: 34-15.
- شیخ اسمعیلی، سامان؛ ترابی فارسانی، فاطمه؛ خرسندنیا، فرشته (1392). «ساختاریابی الگوی کارآفرینی سازمانی براساس قابلیت‌های بازارگرایی با توجه به نقش واسطه گرایش به کارآفرینی»، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم، دانشگاه پیام نور.
- طباطبایی، زهرا؛ اوجی نژاد، احمدرضا؛ قلتاش، عباس (1394). «رابطه هوش اجتماعی با مهارت‌های کارآفرینی و خلاقیت دانش آموزان هنرستان‌های شهر شیراز». فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال ششم، شماره1، پیاپی21، صص: 101-85.
- عباس­زاده، حسن؛ درویش، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ صالحی صدقیانی، جمشید (1390). «الگوی استراتژی گرایش به کارآفرینی در نظام بانکی ایران». مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 7، صص: 116-99.
- غفاری آشتیانی، پیمان؛ چوبندیان، رضوان؛ زرگران، محمد (1393). «بررسی هوشمندی رقابتی از منظر کارآفرینان (بر مبنای مدل سازی معادلات ساختاری)». مجله مدیریت بازاریابی، شماره 22، بهار 1393.
- غیاثی ندوشن، سعید؛ فلاحیانی، سمیرا (1394). «تأملی بر نقش دوره‌های آموزشی در ایجاد روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاه». فصلنامه علمی پژوهشی ابتکارو خلاقیت در علوم انسانی، دوره پنجم، شماره اول، صص: 112-93.
- فاریابی، محمد؛ تجویدی، رعنا؛ تجویدی، مینا (1390). «بررسی رابطه بازار محوری و مزیت رقابتی در گروه صنایع تراکتورسازی ایران». فراسوی مدیریت، سال پنجم، شماره 17، صص: 131-160.
- فلاحیان، زهرا؛ جان زاده سر مستی، حسین؛ سلطانی کجوری، مهسا (1392). «بررسی رابطه کارآفرینی با بازارگرایی و منابع انسانی بر نوآوری کسب و کار». همایش ملی دانشگاه کارآفرین (صنعت دانش محور)، بابلسر، دانشگاه مازندران.
- کردنائیج، اسد اللُه وزالی، محمد (1386). «ابزار سنجش ویژگی­های شخصیتی کارآفرینان». تهران: انتشارات مرکز کارآفرینی دانشگاه تربیت مدرس.
- لباف، حسن؛ شائمی، علی؛ صنعتی، فاطمه (1388). «رابطه‌ی بین کارآفرینی شرکتی و رضایت مشتریان در نمایندگی‌های شهرهای اصفهان و شیراز». چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک، تهران، گروه ناب، گروه پرتو بینا.
- محمدپور، زهرا؛ مختاری، مهران (1393). «مقایسه تطبیقی کارآفرینی و نقش آن در چابکی سازمانی». همایش ملی دانشگاه کارآفرین، صنعت دانش، دانشگاه مازندران.
- هزارجریبی؛ جعفر، ابراهیمی؛ مریم (1389). «بررسی و مقایسه ویژگی‌های کارآفرینی شاغلین سازمان و رضایت شغلی». جامعه شناسی کاربردی، 4، صص: 1-18.
-  Agnihotri, R.S. (2009). "Salesperson Competitive Intelligence Use: A Social Identity Perspective (Doctoral dissertation). Retrieved from pro Quest Dissertations and Theses Aguilar, F. J. (1967)". Scannning the Business Environment. Macmillan, New York, NY.
-  Antia, K.D. & Hesford, J.W. (2007). "Aprocess- oriented viw of competitive intelligence and zts impact on organizational performance". Journal of competitive Intelligence and Management, Vol. 4, No. 1, 337-345.
-  Awwad, M.S., & Agti, A.M. (2011). "The impact of internal marketing on commercial banks' market orientation". International Journal of Bank Marketing, 29(4), 308-332.
-  Caciotti, G. Hayton, J.C. Mitchell. J.R. & Giazizoglu. (2016). "A reconceptualization of fear of failure in entrepreneurship". Journal of Business Venturing, 31, PP: 302-325.
-  Chakraborty, Sh. Thompson, J.C. & Yehoue, E.C. (2016). "The culture of entreprenership". Journal of Economic Theory, 163, PP: 288-317.
-  Chan, K.Y. Marilyn, A.U. Oleksandr, S. Chernyshenko, M.H.R. & Yoke. L.S. (2015). "Personality and entrepreneurial, Professional and Leadersship motivations". Personality and Individual Differences, 77, PP: 161-166.
-  Deshpande, R.J. Farely, J.U. & Webster, F.E. Jr. (1993). "Corporate Cuture, Customer Orientation and Innovativeness in Japanese Firms: a Quadratic Anaiysis". Journal of Marketing, Vol. 57(1), PP:  23-37.
-  Douglas, C.B. (1994). "I want it Fast, Factual, Actionable – Tailoring Competitive Intelligence to Executive's Needs". Long Range Planing, 27, 12-24.
-  Ellis, P.D. (2006). "Market Orientation and Performance: a Meat Analysis and Crossnational Comparisons". Journal of Management Studies, Vol. 43(5), PP: 1089-107.
-  Fielding, M. (2006). "Competitive intelligence". Marketing News, Vol. 40 No. 1, P. 14.
-  Frosen, J. Jaakkola, M. Churakova, L. & Tikkanen, H. (2016). "Effective forms of market orientation across the business cycle: A longitudinal analysis of business-to-business firm". Industrial Marketing Management, 52, PP: 91-99.
-  Gottschalk, P., & Karlson, J.T. (2005). "A comparison of leadership role in IT project". Journal of Industrial Management and Data system, Vol. 9, PP: 1137-1149.
-  Gresham, G., Hafer, J. & Markowski, E. (2006)." Inter-fuctional market oriention between marketing departments and technical developments in the management of the new product process". Journal of Behavioral & Applied Management, Vol. 8No. 1, 43-65.
-  Hockerts, K., & Wusenhayen, R. (n. d). (2009). Greening Gliats versus emerging Davids – Theorizing About the role of incumbents and new entrants in sustainable enter preneurship. Journal of Business Venturing.
-  Http: www. Scip. Org / Library / overview. Pdf
-  Jaeger, N.A. Zacharias, N.A. & Brettel, M. (2016). "Nonlineear and dynamic effects of responsive and proactive market orientation: An l ongitudinal investigation". Intemational Journal of Research in Marketing.
-  Jansen, P. (2006). "Condition for internal Entrepreneurship". Journal of management.
-  Lee, J.S. Hsiech, C.J. (2010). "A reasearch in relating entrepreneurship, marketing capability innovative capability and sustained competitive advantage". EABR & ETLC Conference Proceedings.
-  Lumpkin, G.T., Dess, G. (2001)." Linking Two Dimensions of Entrepreneurial orientation to Firm Performance: the moderating role of environment". Journal of Business Venturing, (16). pp, 429-451.
-  Ma, H. (1999)." Anatomy of Competitive Advantage: A select Framwork". Management Decision, 37, pp:     709-718.
-  Martin, S.L. & Javalgi, R.G. (2016). "Entrepreneurial orientation, marketing capabilities and performance: The Moderation role of Competitive Intensity on Latin American International New Ventures". Journal of Business Research, 69, PP: 2040-2051.
-  McClure, R.E. (2010). "The Influence of Organizational Culture and Conflict on Market Orientation". Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 25/7, PP: 514-524.
-  Murray, J.y., GAO, G.Y., Kotabe, M. & Zhou, N. (2007). Assessing measurement invariance of exportmarket orientation: a study of Chinese and non-chinese firms in china. Journal of International Marketing, Vol. 15No. 4, 41-62.
-  Narver, C. & Slater, F. (1990). "Does Competitive Environment Moderate the Market Orientation Performance Relationship?" Journal of Marketing. 58(8), PP: 46-55.
-  Nwokah, N.G., Frannces E. (2012). Competitive intelligence and marketing effectiveness in corporate organization in Nigeria. African Journal of Marketing Management, Vol. 1(1). pp: 010- 022.
-  Rouach, D. & Santi, P. (2001). "Competitive Intelligence Adds Value: Five Intelligence Attitides". European Management Journal, 19(5), PP: 552-559.
-  Ruskovaara, E. Hamalainen, M. & Pihkala, T. (2016). "HEAD teachers managing entrepreneurship education- Empirical evidence from general education". Teaching and Teacher Education, 55, PP: 155-164.
-  Sadri, G., & Lee, B. (2001). "Developing corporate culture as a competitive advantage". Journal of Management Development: 20(10).
-  Tsiotsou, H.R. (2010). Delineating the effect of market orientation on services performance: a component-wise approach. Journal of the service industries, 30(3): 375-403.
-  Weerawardena, J., O`Cassb, A. (2004). "Exporing the characteristics of the market- driven firms and antecedents to sustained competitive advantage". Industrial Marketing Management, 33,419-428.
-  Wen Wu, Ch. (2016). "Global entrepreneurship and innovation in management: Comparing MRA/SEM versus fuzzy-set QCA theory creation, data analysis, and findings". Journaln of Business research, 69, PP: 2061-2066.
-  Wilson, F. Kickul, J. & Marlino, D. (2013). "Gender, entrepreneurial selfefficacy, and entrepreneurial career intentions: Implications of entrepreneurship education Entrepreneurship". Theory and Practice, Vol. 31, No. 3, PP: 387-406.
-  Zhang, J. (2008). "The Constracting Benefits Accounting conservatism to Lendrrs and Borrowers". Journal of accounting and economics, Vol. 45, PP: 27-54.