تحلیل وضعیت گردشگری ورزشی استان سیستان وبلوچستان براساس مدل SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

2 استادیار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

3 عضو هیأت علمی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

چکیده

هدف تحقیق حاضر تحلیل وضعیت گردشگری ورزشی استان سیستان و بلوچستان براساس مدل SWOTبود.این پژوهش ازنوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل 60 نفر از اساتیددانشگاه ،مدیران ارشد ورزش و مدیران سازمان گردشگری استان بودند.. نمونه اماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته شامل4 مؤلفه نقاط قوت، ضعف، فرصت ها وتهدیدها بود که روائی محتوائی آن را متخصصین مدیریت ورزشی، تائید کردند و پایایی آن از طریق آزمون آلفا کرونباخ (87/0=α) به دست آمد. جهت تعیین معنی داری گویه ها از آزمون دوجمله ای و برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمارتوصیفی و آزمون فریدمن استفاده شد نتایج نشان داد وجود مراکز آبی مطلوب به عنوان مهم ترین نقطه قوت، نبود افراد متخصص مهم ترین نقطه ضعف ,وجود نقاط باستانی وجاذبه های گردشگری ، مهم ترین فرصت وضعف امنیت در استان مهم ترین تهدید هستند. گردشگری ورزشی سیستان و بلوچستان از لحاظ موقعیت استراتژیک و درارزیابی ماتریس داخلی وخارجی در منطقه تهاجمی قرار دارد.شناسائی محیطی گردشگری ورزشی به عنوان استراتژی و راهکاری مناسب جهت توسعه گردشگری ورزشی استان ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- اصفهانی، نوشین؛ اسدی، حسن؛ گودرزی، محمود؛ اسمیت، استیفن (1388). «تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه جهانگردی ورزشی داخلی ایران»، مدیریت ورزشی، 1، 175-159.
- دیوید هانگر، جی؛ ویلن، توماس ال (1392). مبانی مدیریت استراتژیک. ترجمه سیدمحمد اعرابی، حمیدرضا رضوانی (1392)، چاپ چهارم، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
- حمیدی، مهرزاد؛ رضوی، محمدحسین؛ امیرنژاد، سعید؛ شفیع زاده، شهرام؛ فضلی درزی، اعظم (1389). «تبیین استراتژی گردشگری ورزشی کشور ایران»، پژوهش نامه علوم ورزشی، 12، 68-51.
- شجاعی، وحید؛ تجاری، فرشاد؛ سلیمانی، بهاره؛ دوستی، مرتضی (1391). «تحلیل نقاط قوت وضعف گردشگری ورزشی استان مازندران»، پژوهش نامه مدیریت ورزشی، 15، 36-15.  
- کاظمی، مهدی (1385). مدیریت گردشگری. تهران: انتشارات سمت.
- گی، چاک وای (1382). جهانگردی در چشم اندازی جامع. ترجمه علی پارسائیان، سید محمد اعرابی(1381)، چاپ دوم، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
- لومسدن، لس (1380). بازاریابی گردشگری. ترجمه محمد ابراهیم گوهریان، (1380)، چاپ اول، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
- محرم زاده، مهرداد؛ قیامی، امیر (1387). «بررسی تطبیقی نقش عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی ازدیدگاه مدیران ودست اندرکاران ورزش ایران واسترالیا»، حرکت، 35، 115-99.
- مهدی زاده، عباس؛ طالب پور، مهدی؛ فتحی، مهرداد (1392). «بررسی وضعیت گردشگری ورزشی در شهر مشهد براساس تحلیل swot»، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 4، 36-23.
- موسوی گیلانی، سیدرضا (1390). «بخش بندی بازارگردشگری ورزشی ایران برای گردشگران خارجی و ارائه مدل بازارهای هدف»، رساله دکتری، دانشگاه تهران.
- ناصری، مسعود (1375). «شناسایی موانع موثر توسعه صنعت توریسم ایران و طراحی الگوی تبیینی برای گسترش جذب توریست»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
- نوربخش، مهوش؛ محرم زاده، مهرداد؛ نجف زاده، فرخ لقا (1389). «بررسی عوامل مؤثربرتوسعةگردشگری ورزشی بانوان استان آذربایجان غربی با تأکید بر جاذبه های طبیعی»، حرکت، 7، 81-65.
- هنرور، افشار (1388). «تدوین استراتژی بازاریابی گردشگری ورزشی ایران»، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس تهران .
-  Crompton, J.L., (1992).ʺMotivation for pleasure vacationʺ, Annals of Tourism Research. 64:408-424.
-  Gibson, H.J., (1998). ʺSport Tourismʺ: A critical analysis of research, Sport Management Review. 1:45-76.
-  Higam,J., & Hinch,T., (2006). ʺSport and Tourism Researchʺ: A Geographic Approach, Journal of Sport &Tourism. 1:31-49.
-  Moutinho,L., (1987). ʺConsumer Behavior in Tourismʺ, European Journal of Marketing.21:5-44.
-  Ramallal,G., Eduardo, M., Rodriguez, M., Rosa,J., Turegano, S., & Angel, M., (2010). ʺSport and Tourism: a potentially conflictualrelationshipʺ, The case of Marinas in Tenerife. Pasos, Revista de Turismoy Patrimonio Cultural, 2:265-269.
-  Rain,P., (2013). ʺSWOT analysis and strategic study on Gansu sports tourism resourcesʺ, Economics research paper, 137.
-  Yuchao,C.,&Wenjun,Q., (2009).ʺA research on sports tourism development in Nanyang based on swot analysis, 5th Euro-Asia conference on environment and corporate social responsibility-management science and engineering, 69-73.
-  Weed,M., (1997). ʺInfluences on sport tourism relation in Britain: The effect of government policyʺ, Tourism Recreation Research, 22:5-12.
-  Yamaguchi,Y.,) 2002). ʺSport tourism, Sport volunteer and sport for allʺ, Journal of Asian Sport for all, 1:29-36.