نویسنده = علی محمد صفانیا
تبیین و اعتبار سنجی الگو اثر بخشی مدیریت اماکن قدیمی ورزشی در کلان شهرهای منتخب کشور با رویکرد تحقیق آمیخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.22084/smms.2021.23477.2780

محمد حسین حسینی؛ علی محمد امیرتاش؛ محمد پورکیانی؛ علی محمد صفانیا؛ علی زارعی


آزمون مدل ساختاری خرافات در هواداران ورزشی

دوره 13، شماره 25، شهریور 1402، صفحه 81-91

10.22084/smms.2021.24009.2840

موسی عبدالباقی؛ رضا نیک بخش؛ حسین پورسلطانی؛ علی محمد صفانیا


تدوین الگوی مفهومی تاب‌آوری سازمانی در سازمان‌های ورزشی ایران براساس نظریه داده‌بنیاد

دوره 12، شماره 23، شهریور 1401، صفحه 19-33

10.22084/smms.2021.21383.2554

زهره کریمی؛ علی محمد صفانیا؛ علی زارعی؛ حسین پورسلطانی زرندی؛ رضا نیک بخش


الگوی پارادایمی توسعه‌ی کاربست پژوهش‌های ورزشی (مورد مطالعه: پژوهش‌های ملی)

دوره 12، شماره 23، شهریور 1401، صفحه 137-150

10.22084/smms.2021.23794.2814

مهری صفرنژاد؛ ابوالفضل فراهانی؛ علی محمد صفانیا؛ حمید قاسمی


چارچوب ارزیابی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران: با رویکرد گراندد تئوری

دوره 11، شماره 21، تیر 1400، صفحه 17-33

10.22084/smms.2019.19897.2435

علی اصغر خلیلی؛ علی محمد صفانیا؛ علی زارعی؛ حسن معصومی


شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت معلولین در فعالیت‌های ورزشی

دوره 9، شماره 18، اسفند 1398، صفحه 77-90

10.22084/smms.2020.20907.2513

سیما لیموچی؛ بتول مشرف جوادی؛ علی محمد صفانیا؛ فریبا محمدی


بررسی تأثیر مدیریت دانش و توانمندسازی روانشناختی بر خلاقیت کارکنان

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1393، صفحه 81-95

سیدجعفر موسوی؛ علی محمد صفانیا؛ سمیه شیروانی