بررسی تأثیر مدیریت دانش و توانمندسازی روانشناختی بر خلاقیت کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

2 عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مازندران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مدیریت دانش و توانمندسازی روانشناختی بر خلاقیت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایلام بود. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعة آماری شامل 120 نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایلام بودند که به شیوة تمام شمار به­ عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه­ های استاندارد مدیریت دانش همتی (1389)، توانمندسازی اسپریتزر (1995) و خلاقیت رندسیپ (1979) استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن­ها به تأیید متخصصین رسید و پایایی آن­ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به­ ترتیب: 96/.، 86/. و 92/0 به­ دست آمد. در تحلیل توصیفی میانگین نمرات خلاقیت (9/46) از 100، مدیریت دانش (9/68) از 134 و متغیر توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان (4/59) از 75 به­ دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت دانش و ابعاد آن، توانمندسازی روان­شناختی و ابعاد آن با خلاقیت کارکنان همبستگی مثبت و معنا‌داری دارند. همچنین ، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که متغیرهای مدیریت دانش و توانمندسازی روان‌شناختی 99/0 از تغییرات متغیر وابسته (خلاقیت ) را تبیین می‌کنند. در نهایت ، نرم‌افزار لیزرل جهت تحلیل عاملی تأییدی و مدل­سازی معادله ساختاری نشان داد که با توجه به معیارهای نیکویی برازش، 99/0=GFI، 063/0RMR=، شاخص نسبی مجذور کای=81/0، 001/0RMSEA=  و 98/0=NFI ، مدل تحقیق از برازش نسبتاً خوبی برخوردارست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات