نویسنده = رضا اندام
تحلیل راهبردی ورزش قهرمانی بانوان استان همدان با استفاده از تکنیکSWOT

دوره 6، شماره 12، آذر 1395، صفحه 1-16

10.22084/smms.2017.5659.1586

رضا اندام؛ علی اکبر آقایی؛ مهرداد عنبریان؛ علی پارساجو


راهکارهای توسعة توریسم ورزشی در استان همدان

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1393، صفحه 31-44

دکتر رضا اندام؛ علی اکبر آقایی؛ مهرداد عنبریان؛ علی پارساجو


بررسی اثرات برگزاری رویدادهای ورزشی بر جامعة میزبان

دوره 3، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 73-85

رضا اندام؛ رحیمه مهدی زاده؛ فریده تقی پور جهرمی


مدیریت داوطلبان در ورزش: مطالعه موردی سازمان ورزش شهرداری تهران

دوره 2، شماره 3، شهریور 1391، صفحه 93-103

رضا اندام؛ مهرزاد حمیدی؛ زهرا تسلیمی


انگیزش و تعهد داوطلبان ورزشی رویدادی

دوره 2، شماره 3، شهریور 1391، صفحه 105-116

فرزاد غفوری؛ رضا اندام؛ امیر منتظری؛ سمیرا فیضی