ارتباط بین اخلاق کاری، تعهد شغلی و عملکرد شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ارتباط اخلاق کاری، تعهد شغلی و عملکرد کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی تشکیل می­ دادند که بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسای و مورگان (1970)، تعداد 177 نفر به­ عنوان نمونه آماری تعیین شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه­ های ویژگی­ های جمعیت شناختی، اخلاق کاری (مریاک و همکاران، 2013)، تعهد شغلی (می­یر و آلن، 1994) و خودارزیابی عملکرد (آبرامز، 1994) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه­ ها با بهره­ گیری از نظرات اساتید مدیریت ورزشی تأیید و پایایی آنها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 88/0، 74/0 و 92/0 تعیین گردیدند. از روش مدل­سازی معادلات ساختاری برای بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده شد. نتایج نشان داد، اخلاق کاری اثر مثبت و مستقیمی بر عملکرد شغلی کارکنان دارد (001/0 p=،37/0=β). به­ علاوه، اخلاق کاری بر تعهد شغلی کارکنان دارای تأثیری مثبت و مستقیم داشت (001/0 p=،49/0=β). توجه به اخلاق کاری و تعهد شغلی در ابعاد مختلف برنامه­ های معرفتی و یادگیری سازمانی، برای افزایش عملکرد و مشارکت فعالانه کارکنان در امور سازمانی و عمل به مسئولیت­ های فردی ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-   ابراهیم­پور، حبیب (1392). تأثیرپذیری عملکرد وظیفه­ای از اخلاق کاری (موردمطالعه: کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی). پژوهش­های مدیریت عمومی، سال ششم، شماره نوزدهم.
-   اخوان، پیمان و یزدی مقدم، جعفر (1392)، بررسی توأم نقش اصول اخلاقی و مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی. فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، سال هشتم، شماره 2 (پیاپی 24).
-   آرمسترانگ، مایکل (2006). مدیریت استراتژیک منابع انسانی. راهنمای عمل. ترجمه سید مهدی اعرابی و امید مهدیه، 1389،چاپ چهارم، تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی.
-   انصاری، محمد اسماعیل و شاکر اردکانی، محمد (1392). اخلاق کار اسلامی و تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره­ ششم، شماره­ ٢.
-   پورسلطانی، حسین؛ زرگر، طیبه و اندام، رضا (1390). بررسی تعهد سازمانی و حرفه­ای اعضای هیئت‌علمی دانشکده­ها و گروه­های تربیت‌بدنی دانشگاه­های دولتی ایران. پژوهش در علوم ورزشی، شماره 11.
-   سزاوار، حبیب­الله (1392). بررسی وضعیت اخلاق کاری کارکنان مراکز توان‌بخشی - درمانی تابعه دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم بهزیستی دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی.
-   سلاجقه، سنجر و سیستانی خنامان، فاطمه (1389). بررسی رابطه میان اخلاق کار و کیفیت خدمات در سازمان­های دولتی شهر کرمان. همایش ملی چالش­های مدیریت و رهبری در سازمان­های ایرانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان.
-   شریفی­مقدم، سمیرا (1391). بررسی رابطه بین هوش معنوی و اخلاق کاری اعضای هیئت‌علمی دانشکده­های تربیت­بدنی دانشگاه­های دولتی تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه تهران.
-   صالح­نیا، منیره (1391). اثر رهبری اخلاقی بر فضای اخلاقی سازمان. مجله اخلاق در علوم و فناوری، سال 7، شماره 2، صص 86ـ98.
-   عاملی، آنژلا و عزیزی، اعظم (1386). رابطه فرهنگ‌سازمانی و تعهد کاری کارکنان (مطالعه موردی اداره کل مالیات­های غرب تهران). فصلنامه مالیات و توسعه، پیش‌شماره 4.
-   عباسی، سعید (1392). بررسی تأثیر به‌کارگیری سیستم­های منابع انسانی عملکرد بالا بر نگرش و رفتارهای کارکنان (موردمطالعه: آستان قدس رضوی). پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
-   علیرضایی، نفیسه؛ مساح، هاجر و اکرمی، ناهید (1392)، رابطه وجدان کاری با عملکرد شغلی. فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، سال هشتم، شماره 2.
-   گمینیان، وجیهه (1383)، رابطه بین تعهد شغلی و مفاهیم مشابه آن. کار و جامعه، شماره 50.
-   Abramis, D. J. (1994). Relationship of Job Stressors to Job Performance: Linear or an Inverted-u? Psychological Reports, 75: 547-558.
-   Fida, R., Paciello, M., Tramontano, C., Fontaine, R. G., Barbaranelli, C., & Farnese, M. L. (2014). An integrative approach to understanding counterproductive work behavior: The roles of stressors, negative emotions, and moral disengagement. Journal of Business Ethics, 121(2): 1-14.
-   Fu, W. (2014). The impact of emotional intelligence, organizational commitment, and job satisfaction on ethical behavior of Chinese employees. Journal of business ethics, 122(1): 137-144.
-   Guest, D. E. (2011). Human resource management and performance: still searching for some answers. Human Resource Management Journal, 21(1): 3-13.
-   Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cut off Criteria for Fit Indexes in Covariance Structure Analysis: Conventional Criteria Versus New Alternatives. Structural Equation Modelling, 6: 1-55. 
-   Kelloway, E. K. (1998). Using LISREL for structural equation modeling. A researcher guide.Thousand oaks, CA: Sage Publications. 
-   Kim, W. G., & Brymer, R. A. (2011). The effects of ethical leadership on manager job satisfaction, commitment, behavioral outcomes, and firm performance. International Journal of Hospitality Management, 30(4): 1020-1026.
-   Kline, R. B. (2011). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. Series Editor’s Note by Todd D. Little, THE GUILFORD PRESS, p 63.
-   Komari. N & Djafar, F. (2013). Work Ethics, Work Satisfaction and Organizational Commitment at the Sharia Bank, Indonesia. International Business Research, 6(12): 107-117.
-   Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30: 607-610.
-   Meriac, J. P. (2015). Examining relationships among work ethic, academic motivation and performance. Educational Psychology, 35(5): 523-540.
-   Meriac, J. P., Woehr, D. J., & Banister, C. (2010). Generational differences in work ethic: An examination of measurement equivalence across three cohorts. Journal of Business and Psychology, 25: 315–324.
-   Meriac, J. P., Woehr, D. J., Gorman, C. A., & Thomas A. L. E. (2013). Development and validation of a short form for the multidimensional work ethic profile. Journal of Vocational Behavior, 82(3): 155–164.
-   Merrens, M. R., & Garrett, J. B. (1975). The protestant ethic scale as a predictor of repetitive work performance. The Journal of Applied Psychology, 60: 125–127.
-   Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1994). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human resource management review, 1(1): 61-89.
-   Meyer, J. P., Stanley, D. L., Hevscovitch, L., & Topolnytsky, L. (2002). Affective, Continuance, and normative commitment to the organizations: A meta-analysis of antecedents, correlations, and consequences. Journal of vocational Behavior, 61: 20-52.
-   Miller, M. J., Woehr, D. J., & Hudspeth, N. (2002). The Meaning and Measurement of Work Ethic: Construction and Initial Validation of a Multidimensional Inventory. Journal of Vocational Behavior, 60: 451–489.
-   Mostafa, S. Noorbakhsh, P. & Noorbakhsh, M. (2014). Relationship between work ethics and organizational support with organizational commitment in work place. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 4(4): 807-813.
-   Riggle, R. J. (2007). The Impact of Organizational Climate Variables of Perceived Organizational Support, Workplace Isolation, and Ethical Climate on Salesperson Psychological and Behavioral Work Outcomes. Doctoral Dissertation. University of South Florida.
-   Rokhman, W. (2010). The effect of Islamic work ethics on work outcomes. Journal of Business Ethics Organization Studies, 15(1): 21-27.
-   Russell, H. (2007). Commitment, Involvement and Performance of Voluntary Sport Organization Board Members. European Sport Management Quarterly, 7(1): 109-121.
-   Sims, R. L., & Keon, T. L. (1997). Ethical Work Climate as a Factor in the Development of Person-Organization Fit. Journal of Business Ethics, 16(11): 1095–1105.
-   Terry, P. C., Lane. A. M., & Fogarty, G. (2003). Construct Validity of the Profile of Mood States-A for Use with Adults. Psychology of Sport and Exercise, 4: 125-39.
-   Tripathi, S. P. (2014). Impact of work ethics on organizational commitment and employee satisfaction hdfc bank Indore, India. Global journal for research analysis, 3(5): 1-4.  
-   Weber, M. (1958). The Protestant Ethic and the spirit of capitalism. (T. Parsons, Trans.). New York: Scribners, Original work published.
-   Yousef, D. A. (2001). Islamic work ethic: A moderator between organizational commitment and job satisfaction in a cross-cultural context. Personnel Review, 30(2): 152-169.