راهکارهای توسعة توریسم ورزشی در استان همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت ورزش دانشگاه شاهرود

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزش

3 دانشیار گروه تربیت بدنی دانشگاه بوعلی‌سینا

4 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده

صنعت گردشگری و مسافرت یکی از بزرگ­ ترین و پویاترین صنایع در اقتصاد جهانی امروز است؛ در حالی­ که ورزش نیز به­ عنوان یک صنعت مهم در  بخش اوقات فراغت مطرح است. ورزش بخش جدایی­ ناپذیری از فرهنگ است و اغلب آن را به­ طور جداگانه بررسی می­ نمایند؛ اما رابطة آن با گردشگری ناگسستنی است. بنابراین، هدف از تحقیق حاضر ارائة راهکارهای توسعة توریسم ورزشی در استان همدان بود. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است. جامعة آماری این پژوهش شامل کارشناسان صنعت گردشگری، کارشناسان ورزشی و گردشگران استان همدان بودند. در نهایت 127 نفر به روش تصادفی طبقه­ ای به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع­ آوری اطلاعات، پرسش­نامه محقق ساخته­ ای بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط گروهی از صاحب­ نظران مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. برای محاسبة پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شد (908/0=α). برای تجزیه و تحلیل داده­ ها، از روش تحلیل عاملی با چرخش متعامد استفاده شد. براساس تحلیل عاملی، هفت عامل میزبانی رویداد، تسهیلات گردشگری، فعالیت­ های تفریحی، زیرساخت­ ها، طبیعت­ گردی، تبلیغات و چشم­ اندازهای طبیعی به­ عنوان مؤلفه­ های مؤثر در گردشگری ورزشی شناسایی شدند. نتایج نشان داد «زیرساخت­ ها» با میانگین 16/0±17/4 با اهمیـت­ ترین و «طبیعت گردی» با میانگین 07/0± 56/3 کم­ اهمیت­ ترین عامل­ های شناسایی شده از نظر پاسخ­ دهندگان می­ باشند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات