موضوعات = جامعه شناسی ورزشی
مدل‌سازی ورزش برای توسعه و صلح

دوره 13، شماره 25، شهریور 1402، صفحه 65-79

10.22084/smms.2021.23095.2734

فریده شریفی فر؛ محسن ابوفاضلی؛ رضا نیک بخش؛ حبیب هنری


تعیین راهبردهای مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران

دوره 8، شماره 16، اسفند 1397، صفحه 13-28

10.22084/smms.2018.16716.2225

علی پارساجو؛ محمد جوادی پور؛ حسین زارعیان


شناسایی و تدوین مولفه های تحولات فرهنگی تربیت ورزشی با رویکرد نظریه داده بنیاد

دوره 8، شماره 16، اسفند 1397، صفحه 55-66

10.22084/smms.2019.17115.2242

محمد ویسی؛ زهرا علیپور درویشی؛ بهرام قدیمی؛ کاوه خبیری؛ شهلا حجت


بررسی و تحلیل محتوای برنامه های ورزشی سیمای جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 8، آذر 1393، صفحه 81-92

ابراهیم شکرانی؛ سید مهدی آقاپور