کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 13، شماره 25، شهریور 1402، صفحه 131-143

10.22084/smms.2021.24360.2874

پروین محمدی پاکروان؛ مجید سلیمانی؛ غلامرضا شعبانی بهار


مقایسه تأثیر مشارکت ورزش همگانی و مشارکت در فضای رسانه بر سرمایه اجتماعی شهروندان استان گیلان

دوره 11، شماره 21، تیر 1400، صفحه 51-66

10.22084/smms.2020.20656.2495

فاطمه مولائی فرد پیله رود؛ میر حسن سید عامری؛ رحیم رمضانی نژاد


شناسایی و تبیین شاخص های موثر بر توسعه سرمایه اجتماعی از طریق ورزش در جامعه شهری و ارائه مدل

دوره 10، شماره 20، دی 1399، صفحه 17-36

10.22084/smms.2020.19813.2429

مهدی توکل؛ حسن فهیم دوین؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ حسین پیمانی زاد


بررسی رابطه استفاده از رسانه‌های ورزشی و میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران

دوره 5، شماره 10، آذر 1394، صفحه 13-23

محمود گودرزی؛ حسین عبدالملکی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی