بررسی رابطه استفاده از رسانه‌های ورزشی و میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد/ دانشگاه تهران

2 دانشجو/دانشگاه فردوسی

3 استادیار/ دانشگاه تهران

چکیده

هدف محقق از این تحقیق، تعیین رابطه استفاده از رسانه‌های ورزشی و میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران بود. تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی به شمار می‌آید. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه تهران (تقریباً 32 هزار نفر) بود. روش نمونه گیری طبقه ای بود که به صورت تصادفی انتخاب شد. حجم نمونه تحقیق بر اساس جدول مورگان384 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته ای بود که بر اساس تلفیق پرسشنامه سرمایه اجتماعی پاتنام و پرسشنامه تاثیر رسانه‌ها تدوین شده بود. برای اطمینان از روایی، پرسشنامۀ اولیه را به 10 تن از اساتید رشته ارتباطات و علوم اجتماعی و مدیریت ورزشی ارائه و با جمع بندی نظرات آنان پرسشنامۀ نهایی تنظیم شد. برای تایید پایایی، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 87/0 گزارش شد. در سطح آمار استنباطی، از آزمونK-Sو همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفاده شد.استفاده از رسانه های ورزشی با میزان شبکه روابط اجتماعی دانشجویان (780/0r= و 001/0p=)، با میزان اعتماد اجتماعی دانشجویان (806/0r= و 001/0p=) و با میزان عمل متقابل دانشجویان (763/0r= و 001/0p=) رابطه معنی داری داشت و این رابطه مستقیم و مثبت بود. همچنین، رابطه استفاده از رسانه های ورزشی با میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان نیز معنی داری بود (812/0r= و 001/0p=).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-   احمدی، سید عبدالحمید؛ سلیمی، مهدی. (1391). «بررسی تطبیقی روزنامه‌های ورزشی ایران با 21 کشور منتخب». سومین همایش بین‌المللی علمی‌– ورزشی دانشگاه‌های آسیا. صص: 1-6.          
-   امانیان، ابوالفضل؛ اسدی، پریسا. (1390). «نقش سرمایه اجتماعی در انتشار دانش و تولید سرمایه فکری». راهبرد یاس. شماره 28، صص 58- 69.
-   بیان معمار، سید احمد. (1389). «تلویزیون و آثار تربیتی آن». فصلنامه پژوهش‌های علوم اسلامی. ش 4، صص 101-114.
-   جعفری نیا، غلامرضا. (1389). «رابطه استفاده از رسانه‌های جمعی با سرمایه اجتماعی سرپرستان خانوار در شهر خورموج». فصلنامه علمی‌ـ پژوهشی رفاه اجتماعی. سال دهم. شماره 38. صص 33- 57.
-   جواهری، فاطمه ؛ باقری، لیلا. (1386). «تأثیر استفاده از اینترنت بر سرمایه اجتماعی و انسانی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران):. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. شماره15 ،صص 59-58.
-   حسین پور، جعفر؛ معتمد نژاد، کاظم. (1390). «بررسی رابطه میزان مصرف رسانه‌ها و میزان سرمایه اجتماعی شهروندان تهرانی». فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی شماره 6، صص 56- 67.
-   رسولی، محمدرضا ؛ پاک طینت، داود. (1390). «بررسی نقش رسانه‌های جمعی در شکل­گیری سرمایه اجتماعی در بین شهروندان شهر یزد». فصلنامه فرهنگ ارتباطات. شماره اول(پیاپی1)، صص 96- 111.
-   عبدالملکی، حسین؛ نوری زاده، علی و شاه محمدی، سمیه. (1392). «بررسی رابطه میزان مصرف رسانه‌های ورزشی و میزان سرمایه اجتماعی ورزشکاران شرکت‌کننده در اولین المپیاد ورزش محلات تهران». دومین همایش دانشجویی علوم ورزشی. دانشگاه شهید بهشتی.صص: 1-4.
-   Beck, Daniel and Bosshart, Louis (2003). Centre for the Study of Communication and Culture. University of Fribourg—Freiburg (Switzerland). 22(4): 31-40.
-   Boehnke, Klaus. Munch, Thomas. & Hoffmann, Dagmar) 2002). “Social capital and the equalizing potential of the internet”. International Journal of Behavioral Development. 26: 193-213.
-   Mitchel J.C. (1999). Social Networks in Urban Situations: Analyses of Personal Relationships in central African Towns. Manchester: Manchester University Press.PP: 17-23.
-   Maria Elles, Scott (2009). “An analysis of sports media usage by adults”. United States sports academy in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of education in sports management. PP: 12-23.
-   Norris, p. (2003). “A transatlantic divide? Social capital in the United State and Europe, With James Davis”. Keynote at European Social Survey Lunch Conference. Brussels. 25-26 November. PP: 1- 3.
-   Penrad, Thierry. Poussing, Nicolas (2010). “Internet use and social capital: the strength of virtual ties”. JEL, 8(6): 13-31.
-   Putnam, Robert .D (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. New York: simong Schuster. PP: 45-61.
-   Theodore Charles Greener, B.A. (2010). “Fandom, media consumption, and college sports knowledge”. A Thesis Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College In partial fulfillment of the Requirements for the degree of Master of Mass Communication in the Man ship School of Mass Communication. West Virginia University. PP: 32-39.
-   Victoria, R. Donald F. Robert, G. (2005). “Media in the Lives of 8–18 Year-olds”. A Kaiser Family Foundation Study,3: 115-123.
-  Woolcock, M. (2000). “The Place of Social Capital in Understanding Social and Economic Outcomes”. Paper for the International Symposium on the Contribution of Human and Social Capital to Sustained Economic Growth and Well-being, Quebec City, Canada. PP: 12-33.