شناسایی و تبیین شاخص های موثر بر توسعه سرمایه اجتماعی از طریق ورزش در جامعه شهری و ارائه مدل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر شناسایی و تبیین شاخص‌های مؤثر بر توسعه سرمایه اجتماعی از طریق ورزش در جامعه شهری و ارائه مدل بود. تحقیق به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها از نوع توصیفی- تحلیلی به‌صورت اکتشافی و به لحاظ زمان انجام تحقیق از نوع حال‌نگر می‌باشد که جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان مدیریت ورزشی و جامعه شناسی با داشتن سابقه تدریس حداقل 6 سال و پژوهش در زمینه ورزش و سرمایه اجتماعی می‌باشد که به روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 20 نفر انتخاب شدند و جامعه در بخش کمی شامل کلیه اعضای هیات علمی رشته مدیریت ورزشی و جامعه شناسان دانشگاه‌های کشور را شامل می‌شود که بر اساس جدول مورگان نمونه برابر 155 نفر تعیین و به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌های پژوهش در بخش کیفی مصاحبه عمیق و اکتشافی و در بخش کمی، پرسشنامه پژوهشگر ساخته مشتمل بر  113 سؤال و 6 مؤلفه بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و پاسخ به فرضیات تحقیق از روش‌های آمار توصیفی و روش‌های آمار استنباطی با کمک نرم‌افزار SPSS نسخه 21 و LISREL نسخه 8/8، استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که شاخص‌های شناسایی شده مؤثر بر توسعه سرمایه اجتماعی از طریق ورزش در جامعه شهری عبارتند از مؤلفه انجمن‌های داوطلبی، مؤلفه مشارکت ورزشی، مؤلفه کانون هواداران تیم‌های ورزشی، مؤلفه ورزش قهرمانی، مؤلفه رسانه‌های ورزشی و مؤلفه ورزش‌های آیینی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها