شناسایی و تبیین شاخص های موثر بر توسعه سرمایه اجتماعی از طریق ورزش در جامعه شهری و ارائه مدل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر شناسایی و تبیین شاخص‌های مؤثر بر توسعه سرمایه اجتماعی از طریق ورزش در جامعه شهری و ارائه مدل بود. تحقیق به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها از نوع توصیفی- تحلیلی به‌صورت اکتشافی و به لحاظ زمان انجام تحقیق از نوع حال‌نگر می‌باشد که جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان مدیریت ورزشی و جامعه شناسی با داشتن سابقه تدریس حداقل 6 سال و پژوهش در زمینه ورزش و سرمایه اجتماعی می‌باشد که به روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 20 نفر انتخاب شدند و جامعه در بخش کمی شامل کلیه اعضای هیات علمی رشته مدیریت ورزشی و جامعه شناسان دانشگاه‌های کشور را شامل می‌شود که بر اساس جدول مورگان نمونه برابر 155 نفر تعیین و به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌های پژوهش در بخش کیفی مصاحبه عمیق و اکتشافی و در بخش کمی، پرسشنامه پژوهشگر ساخته مشتمل بر  113 سؤال و 6 مؤلفه بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و پاسخ به فرضیات تحقیق از روش‌های آمار توصیفی و روش‌های آمار استنباطی با کمک نرم‌افزار SPSS نسخه 21 و LISREL نسخه 8/8، استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که شاخص‌های شناسایی شده مؤثر بر توسعه سرمایه اجتماعی از طریق ورزش در جامعه شهری عبارتند از مؤلفه انجمن‌های داوطلبی، مؤلفه مشارکت ورزشی، مؤلفه کانون هواداران تیم‌های ورزشی، مؤلفه ورزش قهرمانی، مؤلفه رسانه‌های ورزشی و مؤلفه ورزش‌های آیینی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 • پاتنام، روبرت (1380). دموکراسی و سنت­های مدنی: تجربه­ی ایتالیا و درس‌های برای کشورهای در حال گذار، ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران، نشر روزنامه اسلام.
 • جوانمرد، کمال؛ نوابخش، مهرداد (1395). «بررسی جامعه شناختی کارکرد ورزش بر انسجام اجتماعی در ایران دهه هشتاد (مورد مطالعه کرمان)»، مطالعات علوم اجتماعی ایران، سال یازدهم، شماره چهل و یکم، 37-53.
 • حقیقتیان، منصور؛ حیدرخانی،‌ هابیل (1396). «بررسی رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی و دیدگاه شهروندان نسبت به توسعه شهری (مورد مطالعه شهر کرمانشاه)»، مجله مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال پنجم، شماره 20.
 • خداداد کاشی، فرهاد؛ کریم‌نیا، الهام (1395). «بررسی تأثیر عامل‌های اقتصادی و اجتماعی بر موفقیت ورزشی کشورها در بازی‌های المپیک (1996-2012)، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره 25، پاییز 95.
 • ریاحی، وحید؛ جمشیدی، علیرضا؛ جمینی، داود؛ چراغی، رامین (1396). بررسی و ارزیابی سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین روستاییان (مطالعه موردی: منطقه اورامانات استان کرمانشاه)، مجله پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی - 1392 – دوره 2، شماره 2، 1 -24.
 • شریفیان­ثانی، مریم (1395). «سرمایه اجتماعی، مفاهیم اصلی و چهارچوب ­نظری»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال اول، شماره 2، نشر دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی.
 • غفاری و غلامرضا و انق، نازمحمد (1397). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی مردم گنبدکاووس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه تهران.
 • فراهانی، حسین؛ عینالی، جمشید؛ سمیه، عبدلی (1396). ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه نواحی روستایی مطالعه موردی؛ دهستان مشهد میقان شهرستان اراک، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال سیزدهم، شماره 29.
 • فوکویاما، فرانسیس (1384). سرمایه­اجتماعی ­و جامعه­ی ­مدنی، در سرمایه اجتماعی: اعتماد، دموکراسی و توسعه، گردآوری کیان تاجبخش، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، تهران، نشر شیرازه.
 • فیروزآبادی، سیداحمد (1384). بررسی رابطه­ی سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری آن، پایان نامه­ی دکتری جامعه شناسی، دانشکده­ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، راهنما: محمد جواد ناطق پور.
 • فیلد، جان (1385). سرمایه اجتماعی، ترجمه جلال متقی، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
 • قانع سنگ، آتش (1394). «بررسی نقش سرمایه روانشناختی بر سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت‌بدنی دانشگاه‌های مشهد، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، سال چهارم، زمستان شماره 3 (15 پیاپی)، 106- 115.
 • ﻛﺮﻳﻤﻴﺎن، ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ؛ آﻗﺎﺣﺴﻴﻨﻲ، تقی؛ ﺷﻜﺮﭼﻲ زاده، ﭘﺮﻳﻮش؛ ﺷﺮﻳﻔﻴﺎﻧﺎ، ﻣﺮﺿﻴﻪ؛ ﻣﻮﺳﻮی ﻧﺎﻓﭽﻲ، سیدمرتضی (1396). «بررسی نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت‌های بدنی بر سرمایه اجتماعی (هنجارهای اجتماعی، مشارکت) اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان»، ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ، دوره 9، شماره11، 1167-1177.
 • مرادی، سالار؛ خالدیان، محمد؛ مصطفایی، فردین (1397). «نقش ورزش در توسعه ارتباطات میان فرهنگی و اجتماعی، مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی»، مقاله 7، دوره 1، شماره 4، تابستان 1393، 55- 60.
 • نمازی‌زاده، مهدی (1382). مبانی روانی - اجتماعی در یادگیری مهارت‌های ورزشی، انتشارات بامداد، تهران.
 • نوغانی، محسن (1396)، «تأثیر نابرابری سرمایه فرهنگی بر موفقیت تحصیلی دانش­آموزان پیش دانشگاهی در دست‌یابی به آموزش عالی»، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 23، 71-10.
 • Bourdieu, Pierre (2001), “Distinction: A Social Critique of the Judgments of the Taste”, Translated by Richard Nice, London, Rutledge.
 • Darcy, S., Maxwell, H., Edwards, M., Onyx, J., & Sherker, S. (2017). "More than a sport and volunteer organization: Investigating social capital development in a sporting organization". Sport Management Review, Available online 28 February 2017 (In Press).
 • Ellinger, A.E., et al. (2017). "Influences of organizational investments in social capital on service employee commitment and performance". Journal of Business Research, 1-10.
 • Gu, J., Zhang, Y., Liu, H. (2018). "Importance of social capital to student creativity withinhigher education in China". Thinking Skills and Creativity, 12, 14–25.
 • Coleman, J.S., Hoffer, T. (2008), "public and private high school: the impact of communities", New York. Basic Books.
 • Jeddi, S. (2014). "Social Capital of Mobile Workers: An Emerging Risk Factor?", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 109, 536 – 540.
 • Mignone, J., Elias, B., Hall, M. (2011). "Validation of a Culturally Appropriate Social Capital Framework to Explore Health Conditions in Canadian First Nations Communities", The International Indigenous Policy Journal, 3(1), 1-18.
 • Neri, F.V., Ville, S. (2016). "Social capital renewal and the academic performance of international students in Australia", Journal of socio-Economics, 37(4), 1515-1538.
 • Storberg, Jula. (2002), "The Evolution of Capital Theory: A Critque of a Theory of Social Capital and Implications for HRD", Human Resource Development Review, 1(4), 468-499.