نویسنده = مسعود نادریان
تعداد مقالات: 5
1. تاثیر رسانه‌های جمعی در توسعه ی آگاهی از حقوق ورزش حیطه ی مسئولیت مدنی ورزشی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1400

10.22084/smms.2020.19022.2382

محمد حسین میرسلیمانی؛ ادریس قادرپور؛ مسعود نادریان


2. ارائه الگوی توسعه موفقیت مربیان فوتبال با استفاده از تئوری داده بنیاد (موردمطالعه: باشگاه‌های فوتبال لیگ دسته یک کشور)

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 111-125

10.22084/smms.2020.21616.2588

محمد مهدی فروردین؛ مسعود نادریان؛ اصغر نیک سرشت؛ حسین دست برحق


4. بررسی رابطة اعتماد اجتماعی و مراجعه زنان به باشگاه های ورزشی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-9

سیروس احمدی؛ مسعود نادریان؛ سعید کارگر


5. مهارت ها و توانایی های فنی برای مدیران ورزشی (شاخص و ملاک ها از دیدگاه مدیران)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 11-18

مسعود نادریان؛ محمد سلطان حسینی