بکارگیری مدل میدان نیرو در برنامه ریزی باشگاه ها برای برنامه ریزی جانشین پروری بازیکنان فوتبال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف کلی پژوهش بکارگیری مدل میدان نیرو در باشگاه‌های ورزشی فوتبال به منظور برنامه‌ریزی جانشین پروری بازیکنان در لیگ برتر ایران بود. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق کیفی و تحلیل محتوا، عوامل تسهیل‌کننده و بازدارنده‌ در اجرای برنامه‌ی جانشین پروری بازیکنان در تیم‌های فوتبال انجام شد. از مصاحبه‌ی نیمه سازمان یافته به‌عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده گردید. 26 نفر متخصص (11 نفر مدیر باشگاه‌های فوتبال و 15 نفر مربی) به عنوان نمونه آماری به روش دلفی، انتخاب و به سؤال‌های پژوهش پاسخ دادند. در پژوهش حاضر دو مجموعه از عوامل تسهیل کننده  و بازدارنده که در اجرای برنامه‌ی جانشین پروری به نوعی میدان نیروی پر چالشی را موافق یا مخالف برنامه جانشین پروری بوجود می‌آورند استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد سه مؤلفه احساس عدم امنیت شغلی، دیدگاه هزینه‌ای و عدم آموزش سیتماتیک و اثربخش با زیر مقیاس‌هایی مانند وجود حسادت نسبت به دیگران، بی‌اعتمادی به یکدیگر، وجود تفکر برد-باخت، عدم وجود فرهنگ جانشین پروری، سودجویی و منفعت شخصی و محاسبه‌ی هزینه‌ها در نظام باشگاهداری در موفقیت برنامه‌های جانشین پروری بازیکن در باشگاه‌ها عوامل بازدارنده هستند. از دیدگاه مصاحبه شوندگان سه مؤلفه اثرگذار به عنوان نیروهای تسهیل کننده (انجام آزمون‌های شایستگی، حمایت ساختاری باشگاه و تمایل و انگیزه با زیر مقیاس‌هایی مانند استقبال و انگیزه بسیار بالای نوجوانان و جوانان برای مشهور شدن، جذابیت برای عضویت در تیم بزرگسالان، حس وفاداری به باشگاه ورزشی، کسب درآمد و حمایت ساختاری باشگاه فرصت‌های ارزنده‌ای را برای جانشین‌پروری در باشگاه‌های فوتبال  به‌وجود می‌آورند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-  اندام، رضا؛ رحیم، کاظم نژاد و همکاران (1388) «بررسی انگیزه‌های داوطلبی در ورزش، فصلنامه المپیک» سال هفدهم. شماره 47: 105-116.

-  باقری، یوسف و همکاران (1389) «تحلیل عوامل مؤثر بر انگیزه داوطلبی در انجمنهای ورزشی دانشجویی دانشگاههای تهران» نشریه مدیریت ورزشی. 2(12) : 85-100.

-  سبک رو، مهدی؛ قلی‌پور آرین، پورعزت (1391). «تحلیل میدان نیرو در برنامه ریزی برای جانشین شرکت ارتیوک» مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، دانشگاه تهران. (1) 26: 180-155.

-  سلیمانی دامنه، جهانگیر؛ حمیدی، مهرزاد؛ سجادی، سید نصراله (1393). «ارزیابی عملکرد تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران با استفاده از مدل تلفیقی AHP و DEA »، مجله پژوهشی در مدیریت ورزشی،(6) : 126-105. 

-  رستگاری نیا، ژیلا (1390) «علل بروز بی‌تفاوتی در کارکنان و روش‌های مقابله». اصلاح و تربیت،(10)، 117: 3-6.

-  قاسمی، محمد (1392). «بررسی دشواری‌ها و چالش‌های استقرار برنامه جانشین پروری در نظام اداری ایران». فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره2، شماره 7: 46-57.

-  عیدی، اکبر (1390) «روش نوین جانشین پروری». ماهنامه تدبیر. 19 (195): 21-28.

-  معالی تفتی، مرجان (1388). «جانشین پروری؛ کلید نجات در بحران استعدادها». ماهنامه تدبیر، (19)، 199: 36-47.

-  نادریان، مسعود (1392). «اصول و روش‌های مربیگری در ورزش»، انتشارات جنت، اصفهان.

-  نادریان، مسعود (1396). «مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های ورزشی»، انتشارات دانشگاه جهرم.

-  ساعت‌چیان، وحید؛ الهی، علیرضا (1393). «تحلیل عاملی موانع بازاریابی جذب و توسعۀ هواداران باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران».  مجله علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، 6، (22): 85-104.

-  غلامی، امین؛ آبانی آرانی، معصومه؛ قاسمی، عبدالله؛ غفاری، بهرام (1395). «اثر بازی‌های منتخب با چتر رنگین‌کمان بر رشد حرکتی و اجتماعی کودکان پیش دبستانی». مجله علمی پژوهشی رفتار حرکتی، انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، (6) 24: 189-204.

-  Cantor, P. (2012). "Succession Planning", Often Requested, Rarely Delivered, Business Journal. January/February: 1-10.

-  Jack, shand. (2010). How to plan for the departure of your club’s primary advocate or champion, ,  Human Resource Management. Vol 36. No 2: 67-70.

-  Jerusalem, B. R. (2008).  Succession Management: The Next Generation of Succession Planning Human Resource Planning. 19(3): 1-29.

-  Bee C, Kahle L. 2006; Relationship marketing in sports: a functional approach, Sport Marketing Quarterly. 152:102-10.

-  Haworth, M. (2005). Tips for Better Succession Planning. The Journal for Quality & Participation. Vol 36. No 3: 1-15.

-  Christie, D. (2005). Learning to grow our own: A Study of Succession Planning at Douglas College, Dissertation Submitted to Royal Road University (Canada): 1-110.

-  John Nadeau, Ann Pegoraro, D. Floyd Jones, Norman O’Reilly, Paulo Carvalho (2001).

-  Racial, Ethnic (2013).  Team-Market Congruency in Professional Sport, Journal of sport management,  Volume 25, Issue 2, 169- 180.                   

-  Kim, Y. (2006). Measuring the Value of Succession Planning and Management: A Qualitative Study of U. S. Affiliated of Foreign Multinational Companies.  Dissertation Submitted in The Pennsylvania State University.

-  Timothy B. Kellison, Yu Kyoum Kim (2014). Marketing Pro-Environmental Venues in Professional Sport: Planting Seeds of Change Among Existing and Prospective Consumers, Journal of sport management, Volume 28, Issue 1, 28, 34 – 48.

-  Lions, William (2013). Clay, Ford and Mike, Ilitch .Who's on deck? As Detroit sports team owner’s age, the future of their franchises remains uncertain, Michigan business center.

-  Baulcomb, Jean Sandra. (2003). Management of Change Through Force Field Analysis. Journal of Nursing Management. Vol 11: 275-80.

-  Mets, E. Designing Succession Systems for New Competitive Realities. Human Resource Planning.1998. Vol 21. No 3: 7-31.

-  George B. Cunningham (2014). Interdependence, Mutuality, and Collective Action in Sport, Journal of sport management,  Volume 28, Issue 1, 28, 1 – 7.

-  Rothwel, W. J. (2006).  Ten Key Steps to Effective Succession Planning. From

http:// www.halogensoftware.com/ blog/ halogen_03140704.php.

-  James Santomier (2012). Physical Educators, Attitudes and the Mainstream: Suggestions for Teacher Trainers, Adapted Physical Activity Quarterly (APAQ) Volume 2, Issue 4: 34-46.

-  Cronshaw, Steven F. Ashley N. A. McCulloch. (2008). Reinstating the Lewinian Vision: From Force Field Analysis to Organization Field Assessment. Organization Developing Journal. Vol 26. No 4: 89-103.