نویسنده = حسین پورسلطانی
تعداد مقالات: 4
1. آزمون مدل ساختاری خرافات در هواداران ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22084/smms.2021.24009.2840

موسی عبدالباقی؛ رضا نیک بخش؛ حسین پورسلطانی؛ علی محمد صفانیا


2. نقش میانجی گری خودکارآمدی در رابطه بین حمایت اجتماعی و مشارکت در فعالیت بدنی دانشجویان

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 63-71

10.22084/smms.2016.1612

مریم آقاخانبابائی؛ سید امیر احمد مظفری؛ حسین پورسلطانی


3. تعیین روایی و پایایی پرسشنامه خودارزیابی زمان در مسؤولین هیأت های ورزشی استان خراسان رضوی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 91-100

حسین پورسلطانی زرندی؛ رامین ایرجی نقندر