نویسنده = حسین پورسلطانی
آزمون مدل ساختاری خرافات در هواداران ورزشی

دوره 13، شماره 25، شهریور 1402، صفحه 81-91

10.22084/smms.2021.24009.2840

موسی عبدالباقی؛ رضا نیک بخش؛ حسین پورسلطانی؛ علی محمد صفانیا


تدوین الگوی مفهومی تاب‌آوری سازمانی در سازمان‌های ورزشی ایران براساس نظریه داده‌بنیاد

دوره 12، شماره 23، شهریور 1401، صفحه 19-33

10.22084/smms.2021.21383.2554

زهره کریمی؛ علی محمد صفانیا؛ علی زارعی؛ حسین پورسلطانی زرندی؛ رضا نیک بخش


نقش میانجی گری خودکارآمدی در رابطه بین حمایت اجتماعی و مشارکت در فعالیت بدنی دانشجویان

دوره 6، شماره 11، اردیبهشت 1395، صفحه 63-71

10.22084/smms.2016.1612

مریم آقاخانبابائی؛ سید امیر احمد مظفری؛ حسین پورسلطانی