تعیین روایی و پایایی پرسشنامه خودارزیابی زمان در مسؤولین هیأت های ورزشی استان خراسان رضوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین روایی و پایایی پرسشنامة خودارزیابی زمان بود. جامعة آماری این پژوهش را مسؤولین هیأت­های ورزشی استـان خراسان رضوی (280=N) تشکیل می­ دادند و نمونه­ آماری بـرابر با حجم جامعه در نـظر گرفته شد. ابـزار اندازه­ گیری مورد استفاده پرسشنامة 55 سؤالی خودارزیابی زمان (جون، 2010) بود که دارای 2 خرده مقیاس (مهارت­ های عمومی و تفویض) است. روش امتیازگذاری به سؤال­ ها بر اساس طیف لیکرت (گزینه­ های هرگز، به ندرت، گاهی، اغلب و همیشه) و به ترتیب امتیازات 1، 2، 3، 4، 5 بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه پس از ترجمه توسط اساتید متخصص مدیریت ورزشی مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ ها، از شاخص­ های توصیفی برای توصیف داده­ ها، ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی درونی و برای تحلیل عاملی تأییدی بر اساس تعیین روابط و T-value بود. یافته­ های پژوهشی نشان دهنده پایایی (83/0=α) برای پرسشنامه خودارزیابی زمان بود. در خصوص روایی سازه و بر اساس میزان روابط و T-value، به جز سؤال­ های 12، 45 و 55؛ مابقی سؤال­ ها رابطه معنی­ داری با عامل خود داشتند و توانستند پیشگوی خوبی برای عامل خود باشند. شاخص­ های نسبت x2 به df (023/2) و 068/0=RMSEA هم برازش مدل را تأیید کردند. همچنین، در خصوص روابط عامل­ ها با مفهوم خودارزیابی زمان نتایج نشان داد که تمامی عامل­ ها توانستند پیشگوی خوبی برای مفهوم خودارزیابی زمان باشند. در نتیجه، روایی درونی و بیرونی مدل "خودارزیابی زمان" مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها