کلیدواژه‌ها = توانمندسازی
طراحی مدل اندازه گیری توانمند سازی مربیان کشتی

دوره 11، شماره 22، دی 1400، صفحه 85-97

10.22084/smms.2021.23014.2724

علیرضا رحمتی تبریزی؛ عیاس خدایاری؛ مهدی کهندل؛ سید نعمت خلیفه


توسعه پدافند غیرعامل در ورزش کشور (با رویکرد کیفی)

دوره 11، شماره 22، دی 1400، صفحه 141-159

10.22084/smms.2021.23210.2751

مینا ارجمند؛ حمید جنانی؛ محمدرحیم نجف زاده؛ جعفر برقی مقدم؛ امیر دانا