کلیدواژه‌ها = نوآوری
اقتصاد اشتراکی در کسب و کار های ورزشی

دوره 12، شماره 24، اسفند 1401، صفحه 13-28

10.22084/smms.2021.23696.2804

زهرا شاکرمی؛ میثم شفیعی رودپشتی؛ ابوالفضل خسروی؛ علی صابری


موانع و مشکلات بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در توسعه‌ی ورزش‌های تفریحی

دوره 12، شماره 24، اسفند 1401، صفحه 65-76

10.22084/smms.2021.22896.2711

جواد فسنقری؛ رسول نوروزی سید حسینی؛ مرجان صفاری؛ هاشم کوزه چیان


شناسایی عوامل درون و برون سازمانی موثر بر ارتباط دانشکده‌های علوم ورزشی با مراکز رشد و پارک-های علم و فناوری

دوره 11، شماره 22، دی 1400، صفحه 161-180

10.22084/smms.2021.23257.2757

سمانه الماسی؛ حسین عیدی؛ همایون عباسی؛ بهزاد فروغی؛ جرونیمو گارسیا فرناندز