نویسنده = محمد جوادی پور
تدوین عرصه ها و اصول منشور ملی ورزش ایران

دوره 12، شماره 23، شهریور 1401، صفحه 151-166

10.22084/smms.2022.23870.2820

محمد جوادی پور؛ سمیه رهبری


تعیین راهبردهای مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران

دوره 8، شماره 16، اسفند 1397، صفحه 13-28

10.22084/smms.2018.16716.2225

علی پارساجو؛ محمد جوادی پور؛ حسین زارعیان


تبیین موقعیت راهبردی و ارائة استراتژی توسعة ورزش همگانی در ایران

دوره 3، شماره 5، شهریور 1392، صفحه 15-28

محمد جوادی پور؛ مونا سمیع نیا