نویسنده = مهرداد عنبریان
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل راهبردی ورزش قهرمانی بانوان استان همدان با استفاده از تکنیکSWOT

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-16

10.22084/smms.2017.5659.1586

رضا اندام؛ علی اکبر آقایی؛ مهرداد عنبریان؛ علی پارساجو


2. راهکارهای توسعة توریسم ورزشی در استان همدان

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 31-44

دکتر رضا اندام؛ علی اکبر آقایی؛ مهرداد عنبریان؛ علی پارساجو


3. مقایسه برخی متغیرهای کلینیکی اندام تحتانی در دانشجویان دختر با کف پای صاف و ساختار پای طبیعی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 11-18

مهرداد عنبریان؛ مهناز مروی اصفهانی