ارائه الگوی ارتباطی عوامل مؤثر بر توسعة حکمرانی داده محور در ورزش ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

4 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائۀ الگوی ارتباطی عوامل مؤثر بر توسعۀ حکمرانی داده‌محور در ورزش ایران طراحی و اجرا شده است. روش پژوهش حاضر آمیخته (کیفی-کمی) است. جامعة آماری تحقیق شامل نخبگان حوزة پژوهش است که 12 نفر، برحسب روش نمونه‌گیری هدفمند، به‌عنوان نمونة پژوهش مشخص شده‌اند. ابزار گردآوری پژوهش شامل پرسش‌نامة محقق‌ساخته و مصاحبة نیمه‌ساختاریافته است. روایی پرسش‌نامه با توجه به نظر خبرگان موردبررسی قرار گرفته است. همچنین پایایی این پرسش‌نامه با استفاده از روش محاسبة آلفای کرونباخ بررسی شده است (89/0= α). در بخش تجزیه و تحلیل کمی پژوهش، از روش دیمتل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که 5 عامل کلی شامل جنبه‌های حمایتی، مسائل فردی، جنبه‌های قانونی، زیرساخت‌های فنی و مسائل امنیتی به‌عنوان عوامل مؤثر شناخته می‌شوند. با توجه به نتایج، مسائل فردی (599/1 = اثر شبکه) و جنبه‌های حمایتی (234/0 = اثر شبکه) به‌عنوان عوامل علّی و عوامل زیرساخت‌های فنی (056/0- = اثر شبکه)، جنبه‌های قانونی (201/1- = اثر شبکه) و مسائل امنیتی (688/0- = اثر شبکه) به‌عنوان عوامل معلولی مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • - احمدی، بهشت؛ یوسفی، بهرام؛ عیدی، حسین. (۱۳۹۷). «حکمرانی خوب در ورزش: نقش سرمایۀ اجتماعی در ارتقای آن». پژوهش در ورزش تربیتی، 6(14)، 301-326.

  - شجیع، رضا؛ محمدی‌رئوف، مصطفی. (۱۳۹۶). «سیاست‌گذاری مبتنی بر ساختار در ورزش ایران». اولین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکدۀ سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف، اندیشکدۀ مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف، 1-8.

  - صدیقی، امیرحسین. (۱۳۹۶). «ارائۀ رویکردی برای ارزیابی حکمرانی داده در کسب‌وکارها». اولین کنفرانس ملی اندیشه‌های نوین در مدیریت کسب‌وکار، تهران، دانشگاه علم و فرهنگ.

  - فتح‌الله‌زاده، فرحناز؛ امینی، مصطفی. (۱۳۹۶). «مروری بر مدل‌های بلوغ حکمرانی داده‌ها در بنگاه‌های اقتصادی». پنجمین همایش مدیران فناوری اطلاعات، تهران، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و نهاد ریاست جمهوری.

  - میرزایی‌پری، یحیی؛ خلیلی، مهدی؛ رضایی، اطهر. (۱۳۹۷). «حکمرانی داده؛ ضرورتی برای مواجهه با تحولات پیشِ‌روی صنعت بیمه». بیست و پنجمین همایش ملی بیمه و توسعه، تهران، پژوهشکدۀ بیمه، 1-9.

  - نامداریان، لیلا. (۱۳۹۶). «بررسی و تحلیل راهبردهای حکمرانی داده در مؤسسات مالی». پنجمین همایش مدیران فناوری اطلاعات، تهران، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و نهاد ریاست جمهوری.

  • Addink, H. (2019). Good Governance: Concept and Context. Oxford University Press.

   

  • Backer, L. C. (2018). “Next Generation Law: Data-Driven Governance and Accountability-Based Regulatory Systems in the West, and Social Credit Regimes in China”. Southern California Interdisciplinary Law Journal, 28, 123-173.

   

   

  • Agbozo, E. & Spassov, K. (2018). “Establishing Efficient Governance through Data-Driven E-Government”. In Proceedings of the 11th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, 662-664.

   

  • Chappelet, J. L. & Mrkonjic, M. (2013). Basic Indicators for Better Governance in International Sport (BIBGIS): An assessment tool for International Sport Governing Bodies. Lausanne: IDHEAP.

   

  • Cheong, L. K. & Chang, V. (2007). “The Need for Data Governance: A Case Study”. ACIS Proceedings, 100, 5-7.

   

  • Geeraert, A. (2019). “The Limits and Opportunities of Self-regulation: Achieving International Sport Federations’ Compliance with Good Governance Standards”. European Sport Management Quarterly, 19(4), 520-538.

   

  • Geeraert, A.; Alm, J. & Groll, M. (2014). “Good Governance in International Sport Organizations: An Analysis of the 35 Olympic Sport Governing Bodies”. International Journal of Sport Policy and Politics, 6(3), 281-306.

   

  • Hook, J.; El-Sedky, S.; De Silva, V. & Kondoz, A. (2021). “Learning Data-Driven Decision-Making Policies in Multi-agent Environments for Autonomous Systems”. Cognitive Systems Research, 65, 40-49.

   

  • Keller, S.; Lancaster, V. & Shipp, S. (2017). Building Capacity for Data-Driven Governance: Creating a New Foundation for Democracy”. Statistics and Public Policy, 4(1), 1-11.

   

  • Keping, Y. (2018). “Governance and Good Governance: A New Framework for Political Analysis”. Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences, 11(1), 1-8.

   

  • Khayyati, S. & Tan, B. (2021). “A Machine Learning Approach for Implementing Data-Driven Production Control Policies”. International Journal of Production Research, 60(10).

   

  • Koltay, T. (2016). “Data Governance, Data Literacy and the Management of Data Quality”. IFLA Journal, 42(4), 303-312.

   

  • Kozlakidis, Z.; Abduljawad, J.; Al Khathaami, A. M.; Schaper, L. & Stelling, J. (2020). Global Health and Data-Driven Policies for Emergency Responses to Infectious Disease Outbreaks”. The Lancet Global Health, 8(11), e1361-e1363.

   

  • Lovett, R.; Lee, V.; Kukutai, T.; Cormack, D.; Rainie, S. & Walker, J. (2019). “Good Data Practices for Indigenous Data Sovereignty and Governance”. In A. Daly, S. K. Devitt, & M. Mann (Eds.), Good Data. Amsterdam: Institute of Network Cultures, 26-36.

   

  • McBride, K.; Toots, M.; Kalvet, T. & Krimmer, R. (2018). “Open Government Data Driven Co-Creation: Moving Towards Citizen-Government Collaboration”. In International Conference on Electronic Government. Springer, Cham, 184-195.

   

  • Mungiu-Pippidi, A. (2020). “The Rise and Fall of Good-Governance Promotion”. Journal of Democracy, 31(1), 88-102.

   

  • Panian, Z. (2010). “Some Practical Experiences in Data Governance”. World Academy of Science, Engineering and Technology, 62(1), 939-946.
  • Semchyk, O., Prykhodko, K., Sydorenko, P., & Petrukhin, F. (2019). “Promoting E-Development of Communities in Ukraine: Conceptual and Legal Foundations (Regarding the Municipal Data-Driven Governance)”. Public Administration Aspects, 7(9-10), 53-61.

   

  • Shilbury, D.; O’Boyle, I. & Ferkins, L. (2020). “Examining Collective Board Leadership and Collaborative Sport Governance”. Managing Sport and Leisure, 25(1), 1-15.

   

  • Walters, G.; Trenberth, L. & Tacon, R. (2010). “Good Governance in Sport: A Survey of UK National Governing Bodies of Sport”. Project of Governance in Nonprofit Organisations.‏