شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برتوسعه مدیریت استعدادیابی ورزشی ( مطالعه موردی کشتی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

2 دانشیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش شناسایی و رتبه‌‌بندی عوامل مؤثر بر مدیریت استعدادیابی در رشتۀ ورزشی کشتی است. این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی و بر مبنای اهداف پژوهش، از نوع کاربردی است. جامعۀ‌‌ آماری این پژوهش کارشناسان ورزشی، پیشکسوتان ورزشی، ورزشکاران باسابقه، مدیران کمیتۀ ملی المپیک، مدیران حوزۀ ورزش قهرمانی، مدیران پایگاه‌‌های قهرمانی، مدیران فدراسیون‌‌های ورزشی، کارشناسان مرکز استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان، مربیان تیم ملی، اساتید دانشگاه، مربیان پایه، انستیتو کشتی، آکادمی ملی المپیک و کشتی‌گیران عضو تیم ملی را شامل می‌شود. با توجه به محدود بودن جامعه، تعداد 199 نفر به‌عنوان نمونه به‌صورت هدفمند انتخاب شده‌اند. ابزار گرداوری داده‌‌ها پرسش‌‌نامۀ محقق‌‌ساخته است که در آن مؤلفه‌های شناسایی‌شده حول محورهای استعدادیابی، استعدادداری و استعدادپروری مشخص شده و روایی و اعتبار آن مورد تأیید قرار گرفته است. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌‌ها، علاوه بر آمار توصیفی، از مدل معادلات ساختاری علّی و آزمون فریدمن با بهره‌‌گیری از نرم‌افزارهای Spss نسخۀ 26 و R نسخۀ 3.6.1 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که عوامل شناسایی‌شده در فرایند مدیریت استعداد نقش مؤثر و معناداری دارند و سه مؤلفه که بیشترین نقش را در فرایند مدیریت استعدادیابی دارند، به‌ترتیب اولویت عبارت‌اند از: استعدادیابی، استعدادپروری، استعدادداری. همچنین عوامل مداخله‌‌گر مزاحم بیشترین بار عاملی منفی در مدیریت استعدادیابی را دارد. در نتیجه مدیران ورزش در حوزۀ کشتی می‌‌بایست با تقویت عوامل مؤثر در استعدادیابی ورزشی، با توجه به اولویت‌‌های مشخص‌شده و کاهش نقش عوامل مزاحم در این خصوص، به فرایند مدیریت استعدادیابی کمک کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • ابوالعلایی، بهزاد؛ غفاری، عباس. (1397). مبانی نظری و تجارت عملی و برنامه‌های استعدادیابی و جانشین‌پروری مدیران. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
 • اسدی، نوید؛ گودرزی، محمود؛ سجادی، سید نصرالله؛ علی‌دوست قهفرخی، ابراهیم. (1396). «بررسی موانع استعدادیابی در ورزش ایران». رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 5(18)، 23-32.
 • باسره، محمد؛ دوستی، مرتضی؛ فرزان، فرزام. (1395). «تدوین مدل استعدادیابی والیبال در ایران». مطالعات مدیریت ورزشی، 8(37)، 57-88.
 • خضرایی گنجی‌فر، زینب؛ صید، سید مصیب؛ خدایاری، عباس. (1395). «تعیین برخی شاخص‌های استعدادیابی اسکی اسنوبرد از دیدگاه مربیان ایرانی». اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزۀ سلامت، پیشگیری و قهرمانی، قزوین.
 • زین‌الدینی بیدمشکی، زهره؛ عدلی، فریبا؛ وزیری، مژده. (1393). «مقایسۀ وضعیت موجود جانشین‌‌پروری و مدیریت استعداد با وضعیت مطلوب آن در نظام آموزش عالی». پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ۲۰(۲)، 51-۷۲.
 • صالحی صدقیانی، جمشید؛ شمس، سیده هدی؛ مخصوصی، علی. (1394). «مدیریت استعداد؛ مفاهیم و مدل‌ها». مطالعات منابع انسانی، 5(4)، 121-138.
 • عرب، جلال. (1396). مطالعۀ تطبیقی تأثیر مدیریت جانشین‌پروری بر عملکرد سازمانی بین دانشگاه آزاد کاشان و دانشگاه آزاد نراق. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق.
 • قاسم‌زاده میرکلایی، ابراهیم؛ رضوی سید محمدحسین؛ امیرنژاد، سعید. (1394). «بررسی عوامل مؤثر بر پرورش استعدادهای ورزشکاران دو و میدانی ایران». پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، ۵(۱۰)، 37-۴۶.
 • قلی‌پور، آرین؛ افتخار، نیره. (1395). «ارائۀ مدل مدیریت استعداد به روش نظریۀ مبنایی (مورد مطالعه: اپراتور تلفن همراه)». پژوهش‌های مدیریت عمومی، 9(34)، 59-90.
 • کشاورز، لقمان؛ فراهانی، ابوالفضل؛ صادقی، علی. (1393). «تحلیل عاملی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای توسعۀ ورزش قهرمانی ایران». رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 2(6)، 83-97.
 • کلانی، امین؛ الهی، علیرضا؛ سجادی، سید نصرالله؛ زارعیان، حسین (1399). «تدوین الگویی جامع استعدادیابی در ورزش قهرمانی ایران». پژوهش در ورزش تربیتی، 8(20)، 33-50.
 • لطفی یامچی، خدیجه؛ کلاته سیفری، معصومه؛ حسینی، الهه. (1396). «مدل ساختاری تأثیر مدیریت استعداد بر بهره‌وری نیروی انسانی و نوآوری در سازمان‌های ورزشی (مورد مطالعه: اداره‌کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی)». مدیریت منابع انسانی در ورزش، 5(1)، 35-48.
 • محسنین، شهریار؛ اسفیدانی، محمدرحیم. (1393). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم‌افزار Smart-PLS: آموزشی و کاربردی. تهران: مؤسسۀ کتاب مهربان نشر.
 • موسوی چشمه‌کبودی، کیوان؛ حکاک، محمد؛ سپهوند، رضا؛ نظرپوری، امیرهوشنگ. (1398). «طراحی مدل مدیریت استعداد جهانی با تأکید بر توسعۀ سرمایۀ انسانی در سازمان‌های ورزشی». مدیریت منابع انسانی در ورزش، 7(1)، 207-224.
 • نصیری ولیک بنی، فخرالسادات؛ عمادی، سید رسول؛ سرچهانی، زهرا. (1395). «تبیین نقش میانجی مدیریت استعداد در ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش». مدیریت منابع انسانی در ورزش، 3(2)، 221-230.
 • نوری، محمدحسین؛ صادقی، حیدر. (1397). «مروری بر مطالعات استعدادیابی ورزشی». مدیریت ورزشی، 10(2)، 387-400.
 • یوسفی، بهرام؛ گودرزی، محمود؛ بهپور، ناصر. (1384). «بررسی وضع موجود و تعیین شاخص‌های استعدادیابی در کشتی». حرکت، 25، 63-82.
 • Collings, D. G. & Mellahi, K. (2015). “Strategic Talent Management: A Review and Research Agenda”. Human Resource Management Review, 19(4), 304-313.
 • Deards, K. D. (2014). Succession Planning and Implementation in Libraries: Practices and Resources: Practices and Resources. IGI Global.
 • Phillips, D. R. & Roper, K. O. (2009). A Framework for Talent Management in Real Estate”. Journal of Corporate Real Estate, 11(1), 7-16.
 • Nazari, R. & Abedi, H. P. (2013). “Development of Perspectives and Strategic Planning in Sport”. Management and Administrative Sciences Review, 2(2), 104-113.
 • Veale, J. P. (2011). Physiological Assessment in Talent Identification within Australian Football. PhD thesis, Victoria University.
 • Khoreva, V. & Kostanek, E. (2019), “Evolving Talent Management Patterns and Challenges in Russia and Kazakhstan: Investigating Employer Perspective”. Baltic Journal of Management, 14(3), 411-426.