مدل ساختاری هوشمندی استراتژیک مبتنی بر سرمایه اجتماعی و ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

3 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.*

4 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائۀ مدل ساختاری هوشمندی استراتژیک مبتنی بر سرمایۀ اجتماعی و ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و براساس نحوۀ گردآوری داده‌ها، همبستگی است. جامعۀ آماری پژوهش را 800 نفر ازکارکنان ستادی وزارت ورزش و جوانان تشکیل می‌دهد. حجم نمونه برابر با 260 نفر و به روش نمونه‌‌گیری غیراحتمالی از نوع در دسترس انتخاب شده است. برای اعتبارسنجی ابزار اندازه‌‌گیری از روایی سازه، روایی محتوا و آلفای کرونباخ و برای تحلیل داده‌‌ها از رویکرد مدل‌‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته‌‌ها نشان می‌دهد متغیرهای ساختار سازمانی و سرمایۀ اجتماعی به‌ترتیب 3/41 درصد و 2/28 درصد از واریانس متغیر هوشمندی استراتژیک برون‌‌سازمانی و هوشمندی استراتژیک درون‌‌سازمانی را تبیین می‌‌کند. به‌علاوه، مشخص شده که تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر هوشمندی استراتژیک برون‌سازمانی (330/0= α، 001/0 = p)، تأثیر ساختار سازمانی بر هوشمندی استراتژیک برون‌سازمانی (360/0= α، 001/0 = p)، و درون‌‌سازمانی (347/0= α، 001/0 = p)، و تأثیر ساختار بر سرمایۀ اجتماعی، به لحاظ آماری، معنادار است (737/0= α، 001/0 = p). سرانجام مشخص شده که اثر هوشمندی استراتژیک مبتنی بر سرمایۀ اجتماعی و ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان، به لحاظ آماری، مثبت و معنادار است (243/0= α، 001/0 = p). با توجه به نتایج تحقیق، می‌‌توان بیان کرد که سرمایۀ اجتماعی و ساختار سازمانی مشوق گردآوری و سازمان‌دهی، تجزیه و تحلیل و توزیع اطلاعات درون‌‌سازمانی است و به موجب آن‌‌ها مبادلات اطلاعاتی ارتقا پیدا می‌‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • فریدفتحی، اکبر. (1397). «اولویت‌‌بندی عوامل مؤثر بر هوشمندی استراتژیک در سازمان‌‌های ورزشی با استفاده از روش AHP Fuzzy، همایش بین‌المللی پژوهشگاه تربیت‌‌بدنی، تهران.
 • فاتحی دهاقانی، ابوالقاسم. (1393). «تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر هویت اجتماعی دانشجویان؛ مطالعۀ موردی یازده دانشگاه دولتی در شهر تهران». علوم انسانی دانشگاه اصفهان، 17(2)، 59-92.
 • حسینی، سید یعقوب؛ سلیمی‌‌فرد، خداکرم؛ یداللهی، شهربانو. (1391). «طراحی مدلی برای اندازه‌‌گیری هوشمندی استراتژیک سازمانی و اندازه‌‌گیری میزان آن در بین شرکت‌‌های استفاده‌کننده از نرم‌‌افزارهای هوشمندی کسب‌وکار در ایران». پژوهش‌‌های مدیریت منابع انسانی، 2(1)، 21-43.
 • قهرمانی، محمدامین. (1392). «تبیین نقش سرمایۀ اجتماعی در ارتقای هوشمندی استراتژیک». ششمین کنفرانس مدیریت دانش، تهران.
 • مشبکی اصفهانی، اصغر؛ زنگویی‌نژاد، ابوذر. (1387). «طراحی مدل هوشمندی رقابتی مبتنی بر هوشمندی ساختاری-سازمانی». پژوهش‌نامۀ بازرگانی، 13(49)، 171-197.

 

 • Azadi, Y.; Bakhit, M.; Eydipour, K. & Ghaemi, B. (2016). “Forecasts Indifference Organizational Departments of Youth and Sports Kermanshah Province through Strategic Intelligence Managers”. The Social Sciences, 11(29), 7088-7091.
 • Baruch, Y.; Dany, F.; Pralong, J.; Davense, C. & Bozionelos, N. (2014). Careers Patterns in Greek Academia: Social Capital and Intelligent Careers, but for Whom?” Career Development International, 19(3), 264-294.
 • Bontis, N. (2014). “Intellectual Capital: An Exploratory Study that Develops Measures and Models”. Management decision, 36(2), 63-67.
 • Burt, R. S.; Bian, Y.; Song, L. & Lin, N. (Eds.). (2019). Social Capital, Social Support and Stratification: An Analysis of the Sociology of Nan Lin. Edward Elgar Publishing.
 • Cox, S. R.; Ritchie, S. J.; Fawns-Ritchie, C.; Tucker-Drob, E. M. & Deary, I. J. (2019). “Structural Brain Imaging Correlates of General Intelligence in UK Biobank”. Intelligence, 76, 101376.
 • De Chiara, A. (2017). “Social Capital and Sustainability Strategies. In Implementing Sustainability Strategies in Networks and Clusters”. Cham, 2(4), 25-72.
 • Fachinelli, A. C. & Alberdi, A. M. (2014). “Structural Integrity of Strategic Intelligence: An Assessment in a Cooperative Corporation”. Brazilian Business Review, 11(3), 76-99.
 • Hutchings, R. (2018). “The Future of Strategic Intelligence”. Fletcher Sec Rev, 5, 26.
 • Kent, S. (2015). Strategic intelligence for American World Policy. Princeton University Press.
 • Leana, C. R. & Van Buren, H. J. (1999). “Organizational Social Capital and Employment Practices”. Academy of Management Review, 24(3), 538-555.
 • López-Robles, J. R.; Otegi-Olaso, J. R.; Gómez, I. P. & Cobo, M. J. (2019). “30 Years of Intelligence Models in Management and Business: A Bibliometric Review”. International Journal of Information Management, 48, 22-38.
 • Martínez‐Cañas, R.; Sáez‐Martínez, F. J. & Ruiz‐Palomino, P. (2012). “Knowledge Acquisition's Mediation of Social Capital‐Firm Innovation”. Journal of Knowledge Management, 16(1), 61-76.
 • Nahapiet, J. & Ghoshal, S. (1998). “Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage”. Academy of Management Review, 23(2), 242-266.
 • Peña, D. N.; Ruiz, V. R. L. & Navarro, J. L. A. (2012). “A Case Study of Control Strategy Based on Intellectual Capital Management”. African Journal of Business Management, 6(16), 5622.
 • Robbins, S. P. (1989). Organization Theory: Structures, Designs, And Applications. 3/e, Pearson Education India.
 • Sabrina, B.; Laïd, B. & Jean-Luc, M. (2012). “Towards an Information Intelligence and knowledge Management Process in the Context of Information Technologies. Journal of Organizational Knowledge Management, 2012, 1-9
 • Santos-Rodrigues, H.; Dorrego, P. F. & Jardon, C. F. (2010). “The Influence of Human Capital on the Innovativeness of Firms”. International Business & Economics Research Journal (IBER), 9(9), 53-64.
 • Shapira, I. (2020). “Strategic Intelligence as an Art and a Science: Creating and Using Conceptual Frameworks”. Intelligence and National Security, 35(2), 283-299.
 • Subramaniam, M. & Youndt, M. A. (2017). “The Influence of Intellectual Capital on the Types of Innovative Capabilities”. Academy of Management Journal, 48(3), 450-463.
 • Sulaiman, N. A. (2020). “The Role of Strategic Intelligence Dimensions in Achieving Organizational Ambidexterity in the General Company for Pharmaceutical Industry in Nineveh/An Exploratory Study of the Opinions of a Sample of Workers in the Company”. Tikrit Journal of Administration and Economics Sciences, 16(50 Part 2), 105-124.
 • Turkina, E. & Thai, M. T. T. (2013). “Social capital, Networks, Trust and Immigrant Entrepreneurship: A Cross‐Country Analysis”. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 7(2), 108-124.