طراحی الگوی جریان‌سازی رسانه‌های اجتماعی در حوزه ورزش با رویکرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

جریان‌سازی خبری در حوزۀ ورزش یکی از محورهای اصلی فعالیت خبری در رسانه‌های اجتماعی است که با وجود اثرگذاری بسیار فراوان، از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و ورزشی موردتوجه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر با هدف کاربردی-توسعه‌ای به‌منظور طراحی الگوی جریان‌سازی رسانه‌های اجتماعی در ورزش کشور انجام شده است. جامعۀ آماری شامل اساتید مدیریت ورزشی و مدیران سازمان ورزش است. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند صورت گرفته و 16 نفر در این مطالعه شرکت کرده‌اند. مصاحبه‌ها نیمه‌ساختاریافته است و با روش داده‌بنیاد و رویکرد استراوس و کوربین تحلیل شده است. بر اساس الگو، تهیه و اشتراک‌گذاری محتوا عامل زیربنایی در مدیریت و برندسازی ورزشی در رسانه‌های اجتماعی است که باید از طریق اجرا و نظارت بر سند راهبردی بازاریابی رسانۀ اجتماعی با تمرکز بر اهداف بازاریابی ورزشی تحقق یابد. در اجرای این سند، قدرت باشگاه‌های ورزشی به‌عنوان یک مانع یا عامل تسهیل‌کننده در نیل به اهداف راهبردی انکارناپذیر است. از طرفی، باید فرهنگ و سواد رسانه‌ای هواداران نیز لحاظ شود. به این ترتیب، می‌توان در سایۀ اجرای راهبرد اتخاذشده، به جریان‌سازی رسانه‌های اجتماعی در ورزش سامان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • افقهی، اسماعیل. (1394). «جریان‌سازی رسانه‌ای از نظر تا عمل: درآمدی بر نقش رسانه‌ها در جریان‌سازی». نقد کتاب، اطلاع‌رسانی و ارتباطات، 5(5)، 93-101.
 • ایزدپرست، لیلا. (1396). «بررسی و نقد کتاب خبرنگاری و روزنامه‌نگاری ورزشی». مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 5(2)، 69-77.
 • بشیر، حسن؛ تفرجی، محمدتقی. (1393). «بحران‌سازی رسانه‌ای در مدیریت جریان بیداری اسلامی بحرین». پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، 4(4)، 1-10.
 • پاکزاد، احمد. (1397). «جریان‌سازی خبری به‌مثابۀ شکل جدید جریان یک‌سویۀ اطلاعات». پژوهش‌های ارتباطی، 15(53)، 177-197.
 • تقی‌پور، فائزه (1397). بازنگری روزنامه‌نگاری معاصر. اصفهان: انتشارات دانشگاه آزاد خوراسگان.
 • تقی‌پور، فائزه؛ فولادی‌نژاد، مهران؛ زمانی، عباس. (1399). «شناسایی راهبردهای رسانه‌ای به‌منظور افزایش نشاط اجتماعی مبتنی بر ورزش». مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک، 1(5)، 67-89.
 • دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، مهدی؛ آذر، عادل. (1393). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات صفار و اشراقی.
 • سعیدی‌، الهه؛ مجیدی، نسیم؛ فرهنگی، علی‌اکبر. (1399). «راهبردهای برندسازی از نگاه متخصصان برندسازی و کارآفرینی در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام». رسانه، 31(3)، 5-26.
 • صفایی‌نژاد، قاسم. (1395). «جریان‌سازی در فضای مجازی، با تأکید بر رسانه‌های اجتماعی». مدیریت رسانه، 12(26)، 15-34.
 • صلواتیان‌، سیاوش؛ علی‌اکبرزاده آرانی، مصیب؛ ناصری طاهری، عباس. (1397). «مطالعۀ تطبیقی عملکردِ رسانه‌های جمعی در جریان‌سازی رسانه‌های اجتماعی». مطالعات رسانه‌های نوین، 4(15)، 179-216.
 • صلواتیان‌، سیاوش؛ ناصری طاهری، عباس؛ علی‌اکبرزاده آرانی، مصیب. (1396). «عملکرد خبر صداوسیما در دو جریان خبریِ اسیدپاشی‌های اصفهان و فوت مرتضی پاشایی». جامعه، فرهنگ، رسانه، 6(23)، 29-60.
 • محمدی، افشین؛ مظفری، افسانه؛ خرازی آذر، زهرا. (1398). «مدیریت جریان‌سازی خبری در روابط عمومی سازمان‌های دولتی». مطالعات رسانه‌ای، 14(44)، 23-37.
 • موحد، محمدامین؛ سلیمی، مهدی؛ مستحفظیان، مینا؛ زاهدی، حمید. (1398). «ارائۀ الگوی پارادایمی عملکرد بهینۀ رسانه‌های ورزشی با رویکرد توسعۀ فوتبال»، مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، 6(26)، 69-82.
 • موسوی، سیده ثریا. (1398). «روزنامه‌نگاری محیط‎زیست: مطالعۀ موردی پوشش خبری رویداد بلداجی در خبرگزاری‎ها و سایت‎های خبری». جامعه، فرهنگ، رسانه، 8(33)، 33-56.
 • نصراللهی، اکبر. (1393). راهنمای پوشش خبری در رسانه‌ها. تهران: انتشارات خبرگزاری فارس.
 • هنری، حبیب؛ احمدی، عبدالحمید؛ مرادی، مهدی. 1391، «بررسی عوامل مؤثر نقش‌های اطلاع‌‌رسانی، مشارکت اجتما‌عی، آموزش و فرهنگ‌سازی رسا‌نه‌های و‌رز‌شی در توسعۀ و‌رز‌ش قهرمانی». مدیریت و‌رز‌شی، 5(12)، 127-145.

 

 • Erz, A.; Marder, B. & Osadchaya, E. (2018). “Hashtags: Motivational Drivers, their Use, and Differences between Influencers and Followers”. Computers in Human Behavior, 89, 48–60.
 • Giannoulakis, S. & Tsapatsoulis, N. (2016). “Evaluating the Descriptive Power of Instagram Hashtags”. Journal of Innovation in Digital Ecosystems, 3(2), 114-129.
 • Holsti, O. R. (1969). “Content Analysis for the Social Sciences and Humanities”. MA: Addison-Wesley (content analysis).
 • Lopez-Carril, S.; Anagnostopoulos, C. & Parganas, P. (2020). “Social Media in Sport Management Education: Introducing LinkedIn”. Journal of hospitality, leisure, sport & tourism education, 2(7), 244-262.
 • Lowes, M. & Robillard, C. (2018). “Social Media and Digital Breakage on the Sports Beat”. International Journal of Sport Communication, 11(3), 308-318.
 • Lüders, M.; Sundet, V. S. & Colbjørnsen, T. (2021). “Towards Streaming as a Dominant Mode of Media Use?” Nordicom Review, 42(1), 35-57.
 • Martinez-Perez, C.; Nascimento, H.; Alvarez-Peregrina, C. & Sánchez-Tena, M. Á. (2021). “The Role of Social Media in Sports Vision”. International journal of environmental research and public health, 18(10), 5354.
 • Morgan, A.; Wilk, V.; Sibson, R. & Willson, G. (2021). “Sport Event and Destination Co-branding: Analysis of Social Media Sentiment in an International, Professional Sport Event Crisis”. Tourism Management Perspectives, 3(9), 100-128.
 • O’Hallarn, B.; Shapiro, S. L.; Wittkower, D. E.; Ridinger, L. & Hambrick, M. E. (2019). “A Model for the Generation of Public Sphere-like Activity in Sport-themed Twitter Hashtags”. Sport Management Review, 22(3), 407-418.
 • Ratten, V. (2020). “Digital Transformation in Sport and Social Media”. In Sport Startups: New Advances in Entrepreneurship. Emerald Publishing Limited.
 • Sainz-de-Baranda, C.; Adá-Lameiras, A. & Blanco-Ruiz, M. (2020). “Gender Differences in Sports News Coverage on Twitter”. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(14), 51-79.
 • Sheldon, P.; Rauschnabel, P. A.; Antony, M. G. & Car, S. (2017). “A Cross-cultural Comparison of Croatian and American Social Network Sites: Exploring Cultural Differences in Motives for Instagram Use”. Computers in Human Behavior, 75, 643–651.
 • Statista - The Statistics Portal. (2018). “Distribution of Instagram Users Worldwide as of January 2018, By Age and Gender”. Retrieved February 1, 2018, from https://www.statista.com/statistics/248769/age-distribution-of-worldwide-instagram-users/
 • Strauss, A. & Corbin, J. M. (1997). Grounded theory in practice. Sage.
 • Vatsalan, D. & Arachilage, N. A. (2020). “Understanding the Strategies of Creating Fake News in Social Media”. Sport journal of jort, 1(1), 1-13.