تأثیر ثبات عضلات مرکزی بر زاویه لوردوز کمری دختران سنین دانشگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه شاهرود

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر تمرینات ثبات دهنده عضلات مرکزی بر زاویه انحنا کمری دختران دانشجو بود. در تحقیق حاضر، 86 دختر دانشجو برای شرکت در مطالعه اعلام آمادگی کردند. 34 نفر از آزمودنی­ ها با دامنه­ ی سنی (24-19) سال که زاویه لوردوز آن ها برابر و بیشتر از 55 درجه بود، به­ طور هدفمند به عنوان نمونه­ آماری انتخاب و بطور تصادفی در سه گروه (دو گروه تجربی 12 نفری و یک گروه کنترل 10نفری) قرار گرفتند. گروه­ های تجربی به مدت 12هفته و هفته­ ای 3روز تمرین کردند. زاویه انحنا کمر قبل و بعد از تمرین توسط خط ­کش منعطف اندازه­ گیری شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده­ ها از آزمون­ های t همبسته، تحلیل  واریانس یک­ طرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. سطح معناداری 05/0α ≤ در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد پس از 12 هفته، زاویه لوردوز کمر گروهی که تمرین ثبات­ دهنده مرکزی انجام دادند در مقایسه با گروه­ های انعطاف­ پذیری و کنترل به­ طور معناداری کاهش یافت(001/0= p). بر اساس یافته­ های تحقیق، تقویت و افزایش ثبات عضلات مرکزی می­ تواند به عنوان یک برنامه تمرینی مؤثر در کاهش زاویه انحنا کمری باشد.

کلیدواژه‌ها