تبیین استراتژی والیبال ساحلی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه مازندران

2 دانشیار دانشگاه مازندران

3 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

4 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

چکیده

هدف تحقیق حاضر، تبیین استراتژی والیبال ساحلی ایران از طریق شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و تهدیدهای فراروی والیبال ساحلی ایران بود.
این تحقیق از نوع زمینه­ یابی بوده که به روش توصیفی تحلیلی و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعة آماری این تحقیق را 50 نفر از خبرگان والیبال ساحلی تشکیل می­ دهند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته­ ای بود که در چهار بعد قوت، ضعف، فرصت و تهدید متشکل از 61 گویه طراحی گردید. روائی صوری این پرسشنامه توسط 7 نفر از خبرگان والیبال ساحلی تأیید شد. پایایی پرسشنامه نیز از طریق روش آلفای کرونباخ 84.6/. بدست آمد. برای تدوین و استخراج استراتژی­ ها از تحلیل SWOT و برای رتبه­ بندی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید از آزمون رتبه­ بندی فریدمن استفاده گردید.
نتایج تحقیق نشان داد که والیبال ساحلی در وضعیت کنونی دارای 15 قوت و 21 ضعف و با 12 فرصت و 13 تهدید مواجه می­ باشد. در بخش قوت والیبال ساحلی کشور گویه، مطرح بودن ورزش والیبال ساحلی به عنوان تنها ورزش ساحلی در مسابقات المپیک، در بخش ضعف، نبود یک سیستم استعداد یابی والیبال ساحلی درکشور، در بخش فرصت گویه، وجود خط ساحلی 3000 کیلومتری در کشور و در بخش تهدید گویه، وجود انگیزه­های مالی بیشتر در رشته­ های دیگر بالاترین میزان اهمیت را دارا می­ باشند. همچنین، نتایج حاکی از آن است که موقعیت استراتژیک والیبال ساحلی کشور در ماتریس داخلی خارجی در منطقه محافظه­ کارانه قرار دارد. همچنین، با استفاده از روش تحلیل ماتریس SWOT، 2 استراتژی SO، 3 استراتژی ST، 8 استراتژی WO و 2 استراتژی WT جهت تبدیل نقاط ضعف به قدرت و تهدیدها به فرصت‏ها برای توسعه والیبال ساحلی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها