طراحی و تدوین معیارهای انتخاب مربیان تیم‌های ملی شطرنج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده

هدف این پژوهش، جمع آوری و توصیف معیارهای انتخاب مربیان تیم‎های ملی شطرنج بود. جامعة آماری پژوهش را سه گروه بازیکنان، مربیان و مدیران حوزه شطرنج کشور تشکیل می‎دادند. با استفاده از روش دلفی ٦١ مؤلفه به عنوان معیارهای انتخاب مربیان تیم­ های ملی برگزیده شدند و در ٨ بعد اصلی دسته­بندی شدند. اطلاعات پژوهش با استفاده از آزمون کروسکال والیس در سطح معناداری ٠٥≥ P مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­ های پژوهش نشان داد که در اولویت­ بندی ابعاد مربیگری تیم­ های ملی شطرنج، به ترتیب، مهارت­ های مدیریتی، مهارت­ های فنی، ویژگی­ های شخصیتی، مهارت­ های عاطفی- انسانی، ویژگی­ های اجتماعی، ویژگی­ های فردی، سوابق مربیگری و سوابق ورزشی اهمیت دارند. همچنین، بین نظر مربیان، بازیکنان و مدیران در خصوص اولویت­بندی ابعاد مربیگری تیم­ های ملی شطرنج، تفاوت معناداری مشاهده نشد(٣١P=./ ) . اما بین نظر این سه گروه در مورد اولویت­ بندی مؤلفه­ های مهارت­ های عاطفی- انسانی و ویژگی‌های فردی، اختلاف معناداری مشاهده شد (٠٥≥ P).

کلیدواژه‌ها