مدل ساختاری-تفسیری عوامل مؤثر بر موفقیت کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

2 استادیار دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

10.22084/smms.2021.22762.2703

چکیده

امروزه صنعت ورزش یکی از صنایع جذاب و پرمخاطب به‌شمار می‌رود که در سال‌های اخیر، رشد سریع بنگاه‌های کوچک‌ومتوسط را در پی داشته است. علی‌رغم اهمیت این شرکت‌ها در اشتغال‌زایی خلق ارزش و ثروت، شاهد شکست این کسب‌وکارها به‌‌‌ویژه در سال‌های اولیه‌ی شکل‌گیری آن‌ها هستیم. ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط (SMEs) ورزشی و ارائه مدلِ ساختاری-تفسیری (ISM) این عوامل است. مدل‌سازی ساخنتاری تفسیری روشی برای طراحی الگوی روابط پیچیده و چندگانه میان متغیرهای یک پدیده است. بنابراین، ابتدا با مرور ادبیات تحقیق، عوامل مؤثر بر موفقیت کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط شامل 12 عامل مالی و تأمین سرمایه، تکنولوژی، ساختار قانونی، نیروی رقابتی پورتر (رقبا،همکاران،مشتریان)، ساختارحمایتی، کیفیت محصولات، منابع انسانی، بازاریابی و مشتری‌مداری، طرح کسب‌و‌کار و برنامه‌ی راهبردی،ساختارآموزش، ویژگی‌های مدیریتی و سهم‌ِبازار استخراج شده است. سپس، با بهره‌گیری از نظر خبرگان و بااستفاده از روش مدل‌سازی ساختاری-تفسیری روابط بین این عوامل شناسایی و مدلِ تعاملی آن ترسیم شده است. مدل‌ ساختاری-تفسیری این عوامل حاکی از آن است که سه عامل مالی وتأمین سرمایه، ساختارقانونی و ساختارحمایتی به‌عنوان متغیرهای کلیدی مؤثر بر موفقیت کسب‌وکارهای ورزشی و سنگ زیربنای مدل تعاملی بوده که دارای بیشترین اثرگذاری و کمترین اثرپذیری هستند. درنهایت، به‌منظور تسریع در رشد موفقیت کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط ورزشی پیشنهاداتی برای تقویت این عوامل ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات