مدل علی روابط بین عدالت سازمانی و دلبستگی شغلی با تاکید بر نقش واسطه ای اعتماد سازمانی و ارزش های شغلی معلمان تربیت بدنی شهر شیراز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

چکیده

تحقیق حاضر، با هدف بررسی نقش واسطه ای اعتماد سازمانی و ارزش های شغلی در رابطه میان مولفه های عدالت سازمانی و دلبستگی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر شیراز در قالب یک مدل علی انجام شده است. در این مطالعه توصیفی همبستگی، داده های لازم از طریق پرسشنامه های عدالت در محیط کار میلمن و همکاران(2003)، پرسشنامه ارزش های شغلی سیویرس(2000)، پرسشنامه اعتماد سازمانی راولینز (2008) و پرسشنامه دلبستگی شغلی کانونگو (1982) که توسط یک نمونه 135(با استفاده از جدول مورگان) نفری از معلمان تربیت بدنی شهر شیراز تکمیل شده است، جمع آوری گردید. افراد نمونه از میان 617 نفر جامعه آماری از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها به کمک روش آماری تحلیل مسیر به وسیله نرم افزار لیزرل7/8 تحلیل شد. نتایج پژوهش به طور کلی نشان داد که هر سه مولفه عدالت سازمانی(عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی) بر ارزش های شغلی و اعتماد سازمانی دارای اثر مثبت و معنادار هستند. علاوه بر این بر طبق نتایج، اثر غیرمستقیم مولفه های عدالت سازمانی بر دلبستگی شغلی معنادار است؛ به عبارت دیگر، عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی از طریق واسطه گری ارزش های شغلی و اعتماد سازمانی بر دلبستگی شغلی اثر می گذارند. بنابراین، معلمان تربیت بدنی با ادراک عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی بالا، احساس دلبستگی شغلی بالایی را از خود در محیط کار نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-  اسلامیه، فاطمه؛ محمد داودی، امیرحسین (1393). «ارزیابی سطح صلاحیت‌ها و مهارت‌های حرفه‌ای مدیران و مدارس ابتدایی و رابطه  آن با تعهد و دلبستگی  شغلی معلمان»، نشریه علمی- پژوهشی آموزش و ارزشیابی، سال هفتم، شماره 27، 116-103.

-  خلاوه، الهام؛ مهداد، علی (1394). «پیش‌بینی ادراک امنیت شغلی و اعتماد سازمانی، از طریق رهبری اخلاقی و پایبندی به قرارداد روانشناختی»، فصلنامه اخلاق در علوم رفتاری، سال دهم، شماره 4، 44-37.

-  رضوی، محمدحسین؛ اسیوند چمعالی، حسن؛ منوچهری نژاد، محسن (1394)، «رابطه نفوذ اجتماعی مدیران مدارس و توانمند سازی شغلی دبیران تربیت بدنی»، نشریه مدیریت ورزشی، دوره 7، شماره 5، 764-751.

-  سنجری، بتول؛ نادریان، مسعود؛ احمدی، غلامرضا (1383). «بررسی نگرش مدیران مدارس و دبیران تربیت بدنی دبیرستان‌های دخترانه شهر اصفهان  نسبت به درس تربیت بدنی و ارائه راهکارهای مؤثر در این زمینه»، مطالعات روانشناسی تربیتی، سال اول، شماره1، 30-19.

-  شمسی، عبدالحمید؛ حسینی، محمد سلطان؛ روحانی، میثم (1394). «تبیین نقش عوامل جامعه پذیری در توسعه مشارکت ورزشی جوانان (مطالعه موردی: شهر اصفهان)»، مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 7، شماره 28، 88-71.

-  شیرازی، علی؛ احمدی زهرانی، مریم (1393)، «رابطه جو اخلاقی سازمان با اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی دبیران دوره متوسطه»، فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال پنجم، شماره 4، 64-41.

-  ظریفی، فریبرز؛ یوسفی، بهرام؛ صادقی بروجردی، سعید (1391). «ارتباط عدالت سازمانی با دلبستگی شغلی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران»، نشریه مدیریت ورزشی، دوره 4، شماره 15، 174-157.

-  غرسی منشادی، مهدی؛ شهیدی صادقی، نیوشا؛ دهقان، مریم السادات (1394). «بررسی همبستگی تعلق و اعتماد سازمانی با ویژگی‌های حیطه عملکرد پرستاران در بیمارستان‌های شهر تهران»، فصلنامه مدیریت ارتقا سلامت، دوره 4، شماره 2، 26-16.

-  غفوری، فرزاد؛ اشرف گنجوی، فریده؛ دهقان، آیت الله؛ حسینی، مهسا (1388). «ارتباط بین سبک رهبری با خلاقیت معلمان تربیت بدنی»، نشریه مدیریت ورزشی، دوره 1، شماره 2، 234-215.

-  فومنی، غلامحسین (1394). «رابطه انگیزش شغلی، دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی معلمان با بهره‌وری مدیران در سازمان آموزش و پرورش استان زنجان»، فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت بهره‌وری، سال هشتم ، شماره 32، 190-171.

-  کشاورز، لقمان؛ کمندی، عیسی؛ فرید فتحی، اکبر؛ سلطانی، مرتضی (1394). «ارتباط کارایی دوره‌های آموزش ضمن خدمت با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی»، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره 2، شماره 5، 87-79.

-  نظرپور، داود (1392). «بررسی رابطه انگیزش پیشرفت و دلبستگی شغلی با فرسودگی شغلی معلمان مقطع متوسطه شهر قدس»، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره شغلی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

-  نوروزی سید‌حسینی، رسول؛ فتحی، حسن؛ یوسفی، بهرام؛ نوروزی سید‌حسینی، ابراهیم (1390). «مقایسه سلامت روانی، کیفیت زندگی و هوش هیجانی معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی استان کرمانشاه»، نشریه مدیریت ورزشی، دوره 3، شماره11، 75-53.

-  Bidarian, sh. & Jafari, p., (2012). ''The relationship between organizational justice and organizational trust'', Procedia-Social and Behavioral Sciences 47:1622-1626.

-  Christian, M.S., Garza, A.S., & Slaughter, J.E., (2011). ''Work Engagement: A Quantitative Review a Test of Its Relations with Task and Contextual Performance'', Personnel Psychology, 64(1), 89-136.

-  Deconinck, James., (2010). ''The Effect of Organizational Justice, Perceived Organizational Support, and Perceived Supervisor Support on Marketing Employees’ Level of Trust'', Journal of Business Research, 63: 1349-1355.

-  Erat, S., Erdil, O., Kitapçı, H. & Çömlek, O., (2012). ''The effect of the perception of organizational trust and organizational support on intention to quit and individual performance: An empirical study of the Turkish state universities'', African Journal of Business Management 6(30): 8853-8861.

-  Hyvönen, K., Feldt ,T., Salmela-Aro, K., Kinnunen, U. & Mäkikangas, A., (2009). ''Young managers’ drive to thrive: A personal work goal approach to burnout and work engagement'', J Vocat Behav. 2009; 75(2): 96-183.

-  Kuppelwieser, V.G., Grafrath, R., & Dziuk, A., (2011). ''A classification of Brand pride using trust and commitment'', International Journal of Business and Social Science, 2(3), 36-45.

-  Monji, L. & Ortlepp, K., (2011). ''The Relationship between Organizational Trust, Job Satisfaction and Intention to Leave: An Exploratory Study'', Alternation, 18(1): 192 – 214.

-  Nadi, M. A., Moshfeghi, N. & Siyadat, S. A., (2010). ''The Relationship between Trust of Teachers to Manager and Organization with Perceived of Distributive, Procedural and Interactional Justice in Isfahan City'', Curriculum Planning, 24, 25-42. (In Persian).

-  Pomaki, G., Maes, S. & Ter Doest, L., (2004). ''Work conditions and employees’ self-set goals: Goal processes enhance prediction of psychological distress and well-being'', Pers Soc Psychol Bull. 2004; 30(6): 96-685.