کلیدواژه‌ها = ورزش حرفه ای
تحلیل کیفی عوامل بازدارنده مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران

دوره 11، شماره 21، تیر 1400، صفحه 139-150

10.22084/smms.2020.21851.2628

محسن بیرانوند؛ حسین رجبی نوش آبادی؛ سید نصراله سجادی؛ مهرزاد حمیدی


مطالعه چالش های موجود در بخش های چهارگانه ورزش کشور (مطالعه دلفی)

دوره 4، شماره 8، آذر 1393، صفحه 65-79

عباس شعبانی؛ مرتضی رضایی صوفی؛ ابوالفضل فراهانی