نویسنده = مصطفی افشاری
شناسایی عوامل نهادی موثر بر توسعه صنعت ورزش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22084/smms.2023.24911.2940

سپیده نورمحمد؛ مصطفی افشاری؛ زهرا پیمان